Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - "Qurani Kərimin müxtəsər tərfsiri" kitabının Bosniya dilinə tərcüməsi. * - Tərcumənin mündəricatı


Zəhmət olmasa surə seçin
1. Sura el-Fatiha - əl-Fatihə 2. Sura el-Bekara - əl-Bəqərə 3. Sura Alu Imran - Ali-İmran 4. Sura en-Nisa - ən-Nisa 5. Sura el-Maida - əl-Maidə 6. Sura el-En'am - əl-Ənam 7. Sura el-A'araf - əl-Əraf 8. Sura el-Enfal - əl-Ənfal 9. Sura et-Tevba - ət-Tovbə 10. Sura Junus - Yunus 11. Sura Hud - Hud 12. Sura Jusuf - Yusuf 13. Sura er-Ra'd - ər-Rəd 14. Sura Ibrahim - İbrahim 15. Sura el-Hidžr - əl-Hicr 16. Sura en-Nahl - ən-Nəhl 17. Sura el-Isra - əl-İsra 18. Sura el-Kehf - əl-Kəhf 19. Sura Merjem - Məryəm 20. Sura Ta-Ha - Ta ha 21. Sura el-Enbija - əl-Ənbiya 22. Sura el-Hadždž - əl-Həcc 23. Sura el-Mu'minun - əl-Muminun 24. Sura en-Nur - ən-Nur 25. Sura el-Furkan - əl-Furqan 26. Sura eš-Šuara - əş-Şuəra 27. Sura en-Neml - ən-Nəml 28. Sura el-Kasas - əl-Qəsəs 29. Sura el-Ankebut - əl-Ənkəbut 30. Sura er-Rum - ər-Rum 31. Sura Lukman - Loğman 32. Sura es-Sedžda - əs-Səcdə 33. Sura el-Ahzab - əl-Əhzab 34. Sura Sebe - Səba 35. Sura Fatir - Fatir 36. Sura Ja-Sin - Ya sin 37. Sura es-Saffat - əs-Saffat 38. Sura Sad - Sad 39. Sura ez-Zumer - əz-Zumər 40. Sura Gafir - Ğafir 41. Sura Fussilet - Fussilət 42. Sura eš-Šura - əş-Şura 43. Sura ez-Zuhruf - əz-Zuxruf 44. Sura ed-Duhan - əd-Duxan 45. Sura el-Džasija - əl-Casiyə 46. Sura el-Ahkaf - əl-Əhqaf 47. Sura Muhammed - Muhəmməd 48. Sura el-Feth - əl-Fəth 49. Sura el-Hudžurat - əl-Hucurat 50. Sura Kaf - Qaf 51. Sura ez-Zarijat - əz-Zariyat 52. Sura et-Tur - ət-Tur 53. Sura en-Nedžm - ən-Nəcm 54. Sura el-Kamer - əl-Qəmər 55. Sura er-Rahman - ər-Rəhman 56. Sura el-Vakia - əl-Vaqiə 57. Sura el-Hadid - əl-Hədid 58. Sura el-Mudžadela - əl-Mucadilə 59. Sura el-Hašr - əl-Həşr 60. Sura el-Mumtehina - əl-Mumtəhənə 61. Sura es-Saff - əs-Saff 62. Sura el-Džuma - əl-Cumuə 63. Sura el-Munafikun - əl-Munafiqun 64. Sura et-Tegabun - ət-Təğabun 65. Sura et-Talak - ət-Talaq 66. Sura et-Tahrim - ət-Təhrim 67. Sura el-Mulk - əl-Mulk 68. Sura el-Kalem - əl-Qələm 69. Sura el-Hakka - əl-Haqqə 70. Sura el-Mearidž - əl-Məaric 71. Sura Nuh - Nuh 72. Sura el-Džinn - əl-Cinn 73. Sura el-Muzzemmil - əl-Muzzəmmil 74. Sura el-Muddessir - əl-Muddəssir 75. Sura el-Kijama - əl-Qiyamə 76. Sura el-Insan - əl-İnsan 77. Sura el-Murselat - əl-Mursəlat 78. Sura en-Nebe - ən-Nəbə 79. Sura en-Naziat - ən-Naziat 80. Sura Abese - Əbəsə 81. Sura et-Tekvir - ət-Təkvir 82. Sura el-Infitar - əl-İnfitar 83. Sura el-Mutaffifin - əl-Mutaffifin 84. Sura el-Inšikak - əl-İnşiqaq 85. Sura el-Burudž - əl-Buruc 86. Sura et-Tarik - ət-Tariq 87. Sura el-A'la - əl-Əla 88. Sura el-Gašija - əl-Ğaşiyə 89. Sura el-Fedžr - əl-Fəcr 90. Sura el-Beled - əl-Bələd 91. Sura eš-Šems - əş-Şəms 92. Sura el-Lejl - əl-Leyl 93. Sura ed-Duha - əd-Duha 94. Sura eš-Šerh - əş-Şərh 95. Sura et-Tin - ət-Tin 96. Sura el-Alek - əl-Ələq 97. Sura el-Kadr - əl-Qədr 98. Sura el-Bejjina - əl-Beyyinə 99. Sura ez-Zelzela - əz-Zəlzələ 100. Sura el-Adijat - əl-Adiyat 101. Sura el-Karia - əl-Qariə 102. Sura et-Tekasur - ət-Təkasur 103. Sura el-Asr - əl-Əsr 104. Sura el-Humeza - əl-Huməzə 105. Sura el-Fil - əl-Fil 106. Sura Kurejš - Qureyş 107. Sura el-Maun - əl-Maun 108. Sura el-Kevser - əl-Kovsər 109. Sura el-Kafirun - əl-Kafirun 110. Sura en-Nasr - ən-Nəsr 111. Sura el-Mesed - əl-Məsəd 112. Sura el-Ihlas - əl-İxlas 113. Sura el-Felek - əl-Fələq 114. Sura en-Nas - ən-Nas
Bağlamaq