ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಬೊಸ್ನಿಯನ್ ಅನುವಾದ * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ


ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. Sura el-Fatiha - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. Sura el-Bekara - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. Sura Alu Imran - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. Sura en-Nisa - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. Sura el-Maida - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. Sura el-En'am - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. Sura el-A'araf - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. Sura el-Enfal - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. Sura et-Tevba - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. Sura Junus - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. Sura Hud - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. Sura Jusuf - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. Sura er-Ra'd - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. Sura Ibrahim - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. Sura el-Hidžr - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. Sura en-Nahl - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. Sura el-Isra - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. Sura el-Kehf - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. Sura Merjem - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. Sura Ta-Ha - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. Sura el-Enbija - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. Sura el-Hadždž - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. Sura el-Mu'minun - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. Sura en-Nur - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. Sura el-Furkan - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. Sura eš-Šuara - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. Sura en-Neml - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. Sura el-Kasas - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. Sura el-Ankebut - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. Sura er-Rum - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. Sura Lukman - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. Sura es-Sedžda - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. Sura el-Ahzab - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. Sura Sebe - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. Sura Fatir - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. Sura Ja-Sin - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. Sura es-Saffat - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. Sura Sad - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. Sura ez-Zumer - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. Sura Gafir - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. Sura Fussilet - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. Sura eš-Šura - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. Sura ez-Zuhruf - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. Sura ed-Duhan - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. Sura el-Džasija - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. Sura el-Ahkaf - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. Sura Muhammed - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. Sura el-Feth - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. Sura el-Hudžurat - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. Sura Kaf - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. Sura ez-Zarijat - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. Sura et-Tur - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. Sura en-Nedžm - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. Sura el-Kamer - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. Sura er-Rahman - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. Sura el-Vakia - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. Sura el-Hadid - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. Sura el-Mudžadela - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. Sura el-Hašr - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. Sura el-Mumtehina - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. Sura es-Saff - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. Sura el-Džuma - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. Sura el-Munafikun - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. Sura et-Tegabun - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. Sura et-Talak - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. Sura et-Tahrim - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. Sura el-Mulk - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. Sura el-Kalem - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. Sura el-Hakka - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. Sura el-Mearidž - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. Sura Nuh - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. Sura el-Džinn - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. Sura el-Muzzemmil - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. Sura el-Muddessir - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. Sura el-Kijama - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. Sura el-Insan - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. Sura el-Murselat - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. Sura en-Nebe - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. Sura en-Naziat - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. Sura Abese - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. Sura et-Tekvir - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. Sura el-Infitar - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. Sura el-Mutaffifin - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. Sura el-Inšikak - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. Sura el-Burudž - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. Sura et-Tarik - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. Sura el-A'la - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. Sura el-Gašija - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. Sura el-Fedžr - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. Sura el-Beled - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. Sura eš-Šems - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. Sura el-Lejl - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. Sura ed-Duha - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. Sura eš-Šerh - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. Sura et-Tin - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. Sura el-Alek - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. Sura el-Kadr - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. Sura el-Bejjina - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. Sura ez-Zelzela - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. Sura el-Adijat - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. Sura el-Karia - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. Sura et-Tekasur - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. Sura el-Asr - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. Sura el-Humeza - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. Sura el-Fil - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. Sura Kurejš - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. Sura el-Maun - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. Sura el-Kevser - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. Sura el-Kafirun - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. Sura en-Nasr - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. Sura el-Mesed - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. Sura el-Ihlas - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. Sura el-Felek - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. Sura en-Nas - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ