ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى بوسنيايى كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم * - لیست ترجمه ها


ترجمهٔ معانی سوره: اخلاص   آیه:

Sura el-Ihlas

از اهداف این سوره:
تفرد الله بالألوهية والكمال وتنزهه عن الولد والوالد والنظير.
Allah je jedinstveno, apsolutno i savršeno božanstvo, daleko iznad i oslobođen potrebe za djetetom, roditeljem ili Sebi ravnom.

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ
Reci, o Poslaniče: Allah je jedinstven u božanskim osobinama i On je jedini Bog.
تفسیرهای عربی:
ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ
On je Gospodar Apsolutni i savršeni u svojim svojstvima i ljepoti, Onaj kome sva stvorenja teže i kod Njega utočište traže.
تفسیرهای عربی:
لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ
Onaj koji nikog nije rodio, niti je Njega iko rodio. On Uzvišeni nema ni djeteta ni roditelja.
تفسیرهای عربی:
وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ
Njemu niko od stvorenja nije sličan.
تفسیرهای عربی:
از فواید آیات این صفحه:
• إثبات صفات الكمال لله، ونفي صفات النقص عنه.
Potvrđivanje Allahovih savršenih svojstava i negiranja svojstava manjkavosti.

• ثبوت السحر، ووسيلة العلاج منه.
Potvrđenost postojanja sihra i načina liječenja od njega.

• علاج الوسوسة يكون بذكر الله والتعوذ من الشيطان.
Liječenje loših misli biva spominjanjem Allaha i uticanjem Njemu od šejtana.

 
ترجمهٔ معانی سوره: اخلاص
فهرست سوره ها شماره صفحه
 
ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى بوسنيايى كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم - لیست ترجمه ها

ترجمه ى بوسنيايى كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم. ناشر: مركز تفسير و مطالعات قرآنى.

بستن