ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- බොස්නියානු පරිවර්තනය * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ඉන්ෂිකාක්   වාක්‍යය:

Sura el-Inšikak

සූරාවෙහි අරමුණු:
تذكير الإنسان برجوعه لربه، وبيان ضعفه، وتقلّب الأحوال به.
Podsjećanje čovjeka na njegov povratak Allahu, te pojašnjenje njegove slabosti i promjene stanja.

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتۡ
Kada nebo popuca i otvori se kako bi meleki sišli.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ
i kada posluša svoga Gospodara, pokoravajući mu se, a ono je to obavezno učiniti.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِذَا ٱلۡأَرۡضُ مُدَّتۡ
i kada Zemlju Allah rastegne kao što se rastegne koža.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَلۡقَتۡ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتۡ
i izbaci riznice i mrtvace koji su u njoj, i potpuno se isprazni, tako da niko od njih u njoj ne ostane.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ
i kada posluša svoga Gospodara, pokoravajući mu se, a ona je to obavezna učiniti.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدۡحٗا فَمُلَٰقِيهِ
O čovječe, ti radiš ili dobro ili zlo, i to ćeš naći na Sudnjem danu, kako bi te Allah prema tome nagradio ili kaznio.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ
Onome kome listovi na kojima su zapisana njegova djela budu dati u desnu ruku
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا
lahak će račun kod Allaha polagati, biće mu pokazana njegova djela, ali neće za njih biti sankcionisan.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورٗا
i svojoj porodici vratit će se sretan.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهۡرِهِۦ
a onaj kome bude knjiga njegova data u lijevu ruku, iza njegovih leđa.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَسَوۡفَ يَدۡعُواْ ثُبُورٗا
sam će svoju propast prizivati.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَيَصۡلَىٰ سَعِيرًا
ući će u džehennemsku vatru i u njenoj vrelini gorjeti.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُۥ كَانَ فِيٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورًا
on je na dunjaluku među svojom porodicom bio radostan zbog nevjerovanja i grijeha koje je činio.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ
on je mislio da neće biti proživljen nakon što umre.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
بَلَىٰٓۚ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرٗا
a hoće, vratit će ga Allah u život kao što ga je prvi put stvorio, jer njegov Gospodar dobro vidi njegovo stanje, ništa Mu nije skriveno i On će ga za njegova djela kazniti.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلشَّفَقِ
Allah se kune rumenilom koje se pojavi na horizontu, nakon zalaska Sunca.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلَّيۡلِ وَمَا وَسَقَ
i kune se noću i onim što se u njoj sakuplja.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلۡقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ
i Mjesecom kada bude potpun i postane uštap.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ
vi ćete, sigurno, o ljudi, iz stanja u stanje prelaziti, tj. iz sjemena, zatim ugruška, zatim grude mesa, zatim ćete imati život, nakon njega smrt, a onda ćete ponovo biti oživljeni.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَمَا لَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ
šta je ovim nevjernicima, pa ne vjeruju u Allaha i Sudnji dan?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ لَا يَسۡجُدُونَۤ۩
i kada se njima Kur'an uči, oni ne čine sedždu svome Gospodaru?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ
nevjernici negiraju ono što im njihov poslanik donosi.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يُوعُونَ
Allah najbolje zna šta njihova prsa skrivaju, jer Njemu nijedno njihovo djelo nije nepoznato.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
O Poslaniče, kaži im da ih čeka žestoka kazna.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
මෙ⁣ම පිටුවේ තිබෙන වැකිවල ප්‍රයෝජන:
• خضوع السماء والأرض لربهما.
Pokornost nebesa i Zemlje svome Gospodaru.

• كل إنسان ساعٍ إما لخير وإما لشرّ.
Svaki čovjek ulaže trud, bilo u dobru ili zlu.

• علامة السعادة يوم القيامة أخذ الكتاب باليمين، وعلامة الشقاء أخذه بالشمال.
Znak sreće na Sudnjem danu je uzimanje knjige u desnu ruku, a znak nesreće je uzimanje knjige u lijevu ruku.

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونِۭ
A oni koji budu vjerovali u Allaha i dobra djela činili, imat će nagradu neprekidnu, a to je Džennet.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
මෙ⁣ම පිටුවේ තිබෙන වැකිවල ප්‍රයෝජන:
• يكون ابتلاء المؤمن على قدر إيمانه.
Iskušenja vjernika bivaju shodno njegovom vjerovanju.

• إيثار سلامة الإيمان على سلامة الأبدان من علامات النجاة يوم القيامة.
Davanje prednosti ispravnosti vjerovanja nad ispravnosti tijela, jedan je od znakova spasa na Sudnjem danu.

• التوبة بشروطها تهدم ما قبلها.
Pokajanje učinjeno uz ispunjavanje njegovih uvjeta briše grijehe učinjene ranije.

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ඉන්ෂිකාක්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- බොස්නියානු පරිවර්තනය - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- බොස්නියානු පරිවර්තනය අල්කුර්ආන් අධ්‍යයන සඳහා වූ තෆ්සීර් මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී.

වසන්න