ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- බොස්නියානු පරිවර්තනය * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අන් නබඋ   වාක්‍යය:

Sura en-Nebe

සූරාවෙහි අරමුණු:
بيان أدلة القدرة على البعث والتخويف من العاقبة.
Pojašnjenje dokaza koji ukazuju na mogućnost oživljenja i upozorenje na krajnji ishod.

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ
O čemu se raspituju ovi mnogobošci nakon što im je Allah poslao Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ
Jedni druge su pitali o velikoj vijesti, a to je Kur'an objavljen njihovom poslaniku, u kojem se nalazi i vijest o proživljenju nakon smrti.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ مُخۡتَلِفُونَ
O ovom Kur'anu oni različita mišljenja imaju, pa ga opisuju raznim svojstvima. Neki govore da je sihr, neki kažu da je poezija, drugi da je vradžbina, treći da se radi o kazivanju i izmišljotinama naroda drevnih.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ
Nije tako kao što oni tvrde. Oni koji poriču istinitost Kur'ana saznat će kakva ih loš konačnica čeka zbog njihovog poricanja.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ
Zatim, to će im biti potvrđeno.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ مِهَٰدٗا
Zar Zemlju nismo pogodnom za boravak njihov, učinili?
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادٗا
i brda smo po njoj postavili, kao stupove koji spriječavaju da se ona pomjera i trese.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَخَلَقۡنَٰكُمۡ أَزۡوَٰجٗا
I Mi vas, o ljudi, stvorili u parovima, ima vas muških, a ima vas i ženskih.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتٗا
Vaš san smo vam dali kako biste prekinulu vaše aktivnosti i odmorili se.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِبَاسٗا
Noć smo učinili da vam svojom tamom bude prekrivač, kao što vam je odjeća prekrivač za vaša stidna mjesta.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشٗا
Dan smo učinili period kada privređujete i opskrbu tražite.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا
Iznad vas smo sagradili sedam snažnih nebesa, precizno stvorenih.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَجَعَلۡنَا سِرَاجٗا وَهَّاجٗا
Sunce smo učinili svjetiljkom koja jako plamti i svijetli.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡمُعۡصِرَٰتِ مَآءٗ ثَجَّاجٗا
Kada bude vrijeme da oblaci spuste kišu, Mi dajemo da iz njih velike količine vode spuste se.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لِّنُخۡرِجَ بِهِۦ حَبّٗا وَنَبَاتٗا
da tom kišom dadnemo nicanje raznih vrsta žitarica i bilja.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَجَنَّٰتٍ أَلۡفَافًا
I dajemo da niču guste bašče i vrtovi u kojima se isprepliće granje drveća.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ يَوۡمَ ٱلۡفَصۡلِ كَانَ مِيقَٰتٗا
Dan presude među stvorenjima je preciziran i ne mijenja se.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَوۡمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأۡتُونَ أَفۡوَاجٗا
Dan kada će melek po drugi put puhnuti u rog, pa ćete, o ljudi, u skupinama dolaziti.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتۡ أَبۡوَٰبٗا
Nebo će se otvoriti, pa će imati otvore, poput otvorenih vrata.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَسُيِّرَتِ ٱلۡجِبَالُ فَكَانَتۡ سَرَابًا
i brda će se pokrenuti tako da postanu poput raspršene prašine, i pojaviće se priviđanje.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتۡ مِرۡصَادٗا
Džehennem je pripremljen, čeka i vreba u zasjedi.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لِّلطَّٰغِينَ مَـَٔابٗا
on će za nepravedne biti mjesto povratka.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحۡقَابٗا
u njemu će ostati beskonačno.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرۡدٗا وَلَا شَرَابًا
U njemu neće imati hladnog i ugodnog zraka koji će ublažiti vrelinu u kojoj se nalaze, niti će imati piće koje će im biti ugodno.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا حَمِيمٗا وَغَسَّاقٗا
oni neće kušati osim žestoko vrele vode i znoja koji će kapati sa džehennemlija.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
جَزَآءٗ وِفَاقًا
to će im biti kazna prikladna nevjerovanju i zabludi koju su zastupali.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّهُمۡ كَانُواْ لَا يَرۡجُونَ حِسَابٗا
Oni se na dunjaluku nisu bojali polaganja računa pred Allahom na Sudnjem danu, jer nisu vjerovali u proživljenje. Da su vjerovali u proživljenje, povjerovali bi i u Allaha i činili bi dobra djela.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا كِذَّابٗا
I jasno su poricali ajete koje smo spuštali našem Poslaniku.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ كِتَٰبٗا
Svako njihovo djelo smo zabilježili i pobrojali, i ono je zapisano u listovima njihovih djela.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمۡ إِلَّا عَذَابًا
O vi koji ste bili obijesni i nepravedni, iskusite ovu stalnu patnju, a Mi vam nećemo povećati osim još veću kaznu.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
මෙ⁣ම පිටුවේ තිබෙන වැකිවල ප්‍රයෝජන:
• إحكام الله للخلق دلالة على قدرته على إعادته.
Stvaranje koje je Allah precizno uredio dokaz je Njegove moći da to ponovo učini.

• الطغيان سبب دخول النار.
Nepravda je uzrok ulaska u Vatru.

• مضاعفة العذاب على الكفار.
Kazna će se povećavati onima koji nisu bili vjernici.

إِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ مَفَازًا
Oni koji se boje svoga Gospodara, provodeći Njegove naredbe i ostavljajući zabrane, doživjet će uspjeh i mjesto koje su željeli, a to je Džennet.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
حَدَآئِقَ وَأَعۡنَٰبٗا
vrtove i vinove loze.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَكَوَاعِبَ أَتۡرَابٗا
i djevojke koje će biti njihovih godina.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَكَأۡسٗا دِهَاقٗا
i pehari puni vina.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَّا يَسۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوٗا وَلَا كِذَّٰبٗا
U Džennetu neće slušati ništavan govor, laž i jedni drugima neće lagati.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
جَزَآءٗ مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابٗا
Sve ovo što im je Allah dao biće im dovoljno.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
رَّبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا ٱلرَّحۡمَٰنِۖ لَا يَمۡلِكُونَ مِنۡهُ خِطَابٗا
Gospodara nebesa i Zemlje i Gospodara onoga što je između njih, Milostivog na ovome i na onome svijetu. Niko ni na Zemlji ni na nebesima od Njega neće moći ništa da traži, sve dok On to ne dozvoli.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
يَوۡمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ صَفّٗاۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَقَالَ صَوَابٗا
Na Dan kada će Džibril i meleki u redove poredani biti, neće se ni za koga zauzimati, osim onaj kome On zauzimanje dozvoli, a samo će istinu, poput riječi tevhida, govoriti.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمُ ٱلۡحَقُّۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا
Ovo što vam je opisano je dan u koji nema sumnje, pa onaj ko želi spas toga dana, od Allahove kazne, neka ide putem činjenja dobrih djela kojima je njegov Gospodar zadovoljan.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّآ أَنذَرۡنَٰكُمۡ عَذَابٗا قَرِيبٗا يَوۡمَ يَنظُرُ ٱلۡمَرۡءُ مَا قَدَّمَتۡ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلۡكَافِرُ يَٰلَيۡتَنِي كُنتُ تُرَٰبَۢا
Mi vas, o ljudi, opominjemo na blisku kaznu, na Dan kada će čovjek gledati u ono što je na dunjaluku radio, a nevjernik će, želeći da se kazne spasi, kazati: Kamo sreće da sam postao prašina poput životinja kojima će se na Sudnjem danu kazati: Budite prašina.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
මෙ⁣ම පිටුවේ තිබෙන වැකිවල ප්‍රයෝජන:
• التقوى سبب دخول الجنة.
Bogobojaznost je uzrok ulaska u Džennet.

• تذكر أهوال القيامة دافع للعمل الصالح.
Prisjećanje strahota Sudnjeg dana utiče da čovjek čini dobra djela.

• قبض روح الكافر بشدّة وعنف، وقبض روح المؤمن برفق ولين.
Duše nevjernika vade se grubo, dok se duše vjernika vade nježno.

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අන් නබඋ
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- බොස්නියානු පරිවර්තනය - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- බොස්නියානු පරිවර්තනය අල්කුර්ආන් අධ්‍යයන සඳහා වූ තෆ්සීර් මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී.

වසන්න