ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- බොස්නියානු පරිවර්තනය * - පරිවර්තන පටුන


අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ලෙය්ල්   වාක්‍යය:

Sura el-Lejl

සූරාවෙහි අරමුණු:
بيان أحوال الخلق في الإيمان والإنفاق وحال كل فريق.
Pojašnjenje stanja ljudi kada je riječ o vjerovanju i udjeljivanju.

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ
Allah se kune noći kada svojom tamom prekrije sve između nebesa i Zemlje.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ
I kune se danom kada se pojavi i otkrije.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ
I kune se Tvorcem dvije vrste, muške i ženske.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ
Vaši postupci, o ljudi, doista su različiti, pa među njima ima dobrih djela koja su uzrok ulaska u Džennet, i loših djela koja su uzrok ulaska u Vatru.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ
A onome koji udjeljuje ono što mora udjeljivati, kao što je zekat, izdržavanje porodice i otkupi, i bogobojazan je, čuvajući se onoga što mu Allah zabranjuje -
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ
I vjeruje u ono što mu je Allah obećao.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ
Olakšaćemo mu dobra djela i udjeljivanje na Allahovom putu.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ
A onome ko škrtari u svome imetku i ne daje tamo gdje je obavezan davati i smatra se neovisnim o Allahu, te od Njega ne traži nimalo Njegove dobrote
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ
I poriče Allahovo obećanje da će dati nagradu za udjeljivanje na Allahovom putu.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
මෙ⁣ම පිටුවේ තිබෙන වැකිවල ප්‍රයෝජන:
• أهمية تزكية النفس وتطهيرها.
Važnost čišćenja duše.

• المتعاونون على المعصية شركاء في الإثم.
Oni koji se potpomažu u griješenju, saučesnici su u grijehu.

• الذنوب سبب للعقوبات الدنيوية.
Grijesi su uzrok i ovodunjalučke kazne.

• كلٌّ ميسر لما خلق له فمنهم مطيع ومنهم عاصٍ.
Svakome je olakšano da čini ono radi čega ga je Allah stvorio, pa ima onih koji su pokorni, a ima i onih koji su griješni.

فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ
Njemu ćemo olakšati činjenje zla, a otežati dobra djela.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَا يُغۡنِي عَنۡهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ
Imetak kojeg je škrtario neće mu koristiti, kada se strovali u Vatru.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدَىٰ
Mi smo dužni da pojasnimo šta je to put istine, a šta put zablude.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَإِنَّ لَنَا لَلۡأٓخِرَةَ وَٱلۡأُولَىٰ
Nama pripada i onaj i ovaj svijet, i Mi činimo na njima šta hoćemo, a niko to pored nas ne može da čini.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
فَأَنذَرۡتُكُمۡ نَارٗا تَلَظَّىٰ
Opominjem vas, o ljudi, na Vatru rasplamsalu, ako budete griješili prema Allahu.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
لَا يَصۡلَىٰهَآ إِلَّا ٱلۡأَشۡقَى
Vrelinu ove vatre neće osjetiti osim nesretnik, a to je nevjernik.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
Onaj ko bude negirao istinu koju je donio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i okretao se od pokornosti Allahovim naredbama.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلۡأَتۡقَى
Od Vatre će biti udaljen najbogobojazniji među ljudima, Ebu Bekr, radijallahu 'anhu.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
ٱلَّذِي يُؤۡتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ
Onaj ko daje svoj imetak u razne dobrotvorne svrhe, kako bi se od grijeha očistio.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعۡمَةٖ تُجۡزَىٰٓ
On ne udjeljuje svoj imetak očekujući da mu se uzvrati.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
إِلَّا ٱبۡتِغَآءَ وَجۡهِ رَبِّهِ ٱلۡأَعۡلَىٰ
Svojim davanjem imetka on želi steći Lice Gospodara koji je iznad svojih stvorenja.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
وَلَسَوۡفَ يَرۡضَىٰ
I on će biti zadovoljan plemenitom nagradom koju će mu Allah dati.
අල්කුර්ආන් අරාබි අර්ථ විවරණ:
මෙ⁣ම පිටුවේ තිබෙන වැකිවල ප්‍රයෝජන:
• منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا تدانيها منزلة.
Položaj kojeg Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ima kod svoga Gospodara, ne može se mjeriti ni sa jednim položajem.

• شكر النعم حقّ لله على عبده.
Zahvalnost na blagodatima je pravo koje Allah ima kod svojih robova.

• وجوب الرحمة بالمستضعفين واللين لهم.
Obaveznost samilosti i blagosti prema slabijima.

 
අර්ථ කථනය පරිච්ඡේදය: සූරා අල් ලෙය්ල්
සූරා පටුන පිටු අංක
 
ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- බොස්නියානු පරිවර්තනය - පරිවර්තන පටුන

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- බොස්නියානු පරිවර්තනය අල්කුර්ආන් අධ්‍යයන සඳහා වූ තෆ්සීර් මධ්‍යස්ථානය විසින් නිකුත් කරන ලදී.

වසන්න