ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាបារាំង - រ៉ស្ហុីទ ម៉ាអាស្ហ * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. AL-FÂTIHAH - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. AL-BAQARAH - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. AL ‘IMRÂN - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. AN-NISÂ’ - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. AL-MÂÏDAH - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. AL-AN’ÂM - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. AL-A’RÂF - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. AL-ANFÂL - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. AT-TAWBAH - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. YOUNOUS - សូរ៉ោះយូនូស 11. HOUD - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. YOUSOUF - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. AR-RA’D - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. IBRÂHÎM - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. AL-HIJR - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. AN-NAHL - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. AL-ISRÂ’ - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. AL-KAHF - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. MARIAM - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. TÂ-HÂ - សូរ៉ោះតហា 21. AL-ANBIYÂ’ - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. AL-HAJJ - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. AL-MOU’MINOUN - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. AN-NOUR - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. AL-FOURQÂN - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. ACH-CHOU’ARÂ’ - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. AN-NAML - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. AL-QASAS - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. AL-‘ANKABOUT - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. AR-ROUM - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. LOUQMAN - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. AS-SAJDAH - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. AL-AHZÂB - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. SABA - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. FÂTIR - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. YÂ-SÎN - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. AS-SÂFFÂT - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. SÂD - សូរ៉ោះសទ 39. AZ-ZOUMAR - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. GHÂFIR - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. FOUSSILAT - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. ACH-CHOURÂ - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. AZ-ZOUKHROUF - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. AD-DOUKHÂN - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. AL-JÂTHIYAH - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. AL-AHQÂF - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. MOUHAMMAD - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. AL-FAT’H - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. AL-HOUJOURÂT - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. QÂF - សូរ៉ោះកហ្វ 51. ADH-DHÂRIYÂT - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. AT-TOUR - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. AN-NAJM - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. AL-QAMAR - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. AR-RAHMÂN - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. AL-WÂQI’AH - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. AL-HADÎD - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. AL-MOUJÂDALAH - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. AL-HACHR - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. AL-MOUMTAHANAH - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. AS-SAFF - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. AL-JOUMOU’AH - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. AL-MOUNÂFIQOUN - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. AT-TAGHÂBOUN - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. AT-TALÂQ - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. AT-TAHRÎM - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. AL-MOULK - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. AL-QALAM - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. AL-HÂQQAH - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. AL-MA’ÂRIJ - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. NOUH - សូរ៉ោះនួហ 72. AL-JINN - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. AL-MOUZZAMMIL - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. AL-MOUDDATHTHIR - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. AL-QIYÂMAH - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. AL-INSÂN - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. AL-MOURSALÂT - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. AN-NABA’ - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. AN-NÂZI’ÂT - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. ‘ABASA - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. AT-TAKWÎR - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. AL-INFITÂR - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. AL-MOUTAFFIFOUN - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. AL-INCHIQÂQ - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. AL-BOUROUJ - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. AT-TÂRIQ - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. AL-A’LÂ - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. AL-GHÂCHIYAH - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. AL-FAJR - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. AL-BALAD - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. ACH-CHAMS - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. AL-LAYL - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. AD-DOUHÂ - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. ACH-CHARH - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. AT-TÎN - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. AL-‘ALAQ - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. AL-QADR - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. AL-BAYYINAH - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. AZ-ZALZALAH - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. AL-‘ÂDIYÂT - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. AL-QÂRI’AH - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. AT-TAKÂTHOUR - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. AL-‘ASR - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. AL-HOUMAZAH - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. AL-FÎL - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. QOURAYCH - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. AL-MÂ’OUN - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. AL-KAWTHAR - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. AL-KÂFIROUN - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. AN-NASR - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. AL-MASAD - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. AL-IKHLÂS - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. AL-FALAQ - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. AN-NÂS - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ