Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Dịch thuật tiếng Pháp - Rashid Ma'-ash * - Mục lục các bản dịch

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Mời chọn chương Kinh
1. AL-FÂTIHAH - Chương Al-Fatihah 2. AL-BAQARAH - Chương Al-Baqarah 3. AL ‘IMRÂN - Chương Ali 'Imran 4. AN-NISÂ’ - Chương Al-Nisa' 5. AL-MÂÏDAH - Chương Al-Ma-idah 6. AL-AN’ÂM - Chương Al-An-'am 7. AL-A’RÂF - Chương Al-'Araf 8. AL-ANFÂL - Chương Al-Anfal 9. AT-TAWBAH - Chương Al-Tawbah 10. YOUNOUS - Chương Yunus 11. HOUD - Chương Hud 12. YOUSOUF - Chương Yusuf 13. AR-RA’D - Chương Al-R'ad 14. IBRÂHÎM - Chương Ibrahim 15. AL-HIJR - Chương Al-Hijr 16. AN-NAHL - Chương Al-Nahl 17. AL-ISRÂ’ - Chương Al-Isra' 18. AL-KAHF - Chương Al-Kahf 19. MARIAM - Chương Mar-yam 20. TÂ-HÂ - Chương Taha 21. AL-ANBIYÂ’ - Chương Al-Ambiya' 22. AL-HAJJ - Chương Al-Hajj 23. AL-MOU’MINOUN - Chương Al-Muminun 24. AN-NOUR - Chương Al-Nur 25. AL-FOURQÂN - Chương Al-Furqan 26. ACH-CHOU’ARÂ’ - Chương Al-Shu-'ara' 27. AN-NAML - Chương Al-Naml 28. AL-QASAS - Chương Al-Qasas 29. AL-‘ANKABOUT - Chương Al-'Ankabut 30. AR-ROUM - Chương Al-Rum 31. LOUQMAN - Chương Luqman 32. AS-SAJDAH - Chương Al-Sajadah 33. AL-AHZÂB - Chương Al-Ahzab 34. SABA - Chương Saba' 35. FÂTIR - Chương Fatir 36. YÂ-SÎN - Chương Yasin 37. AS-SÂFFÂT - Chương Saffat 38. SÂD - Chương Sad 39. AZ-ZOUMAR - Chương Al-Zumar 40. GHÂFIR - Chương Ghafir 41. FOUSSILAT - Chương Fussilat 42. ACH-CHOURÂ - Chương Al-Shura 43. AZ-ZOUKHROUF - Chương Al-Zukhruf 44. AD-DOUKHÂN - Chương Al-Dukhan 45. AL-JÂTHIYAH - Chương Al-Jathiyah 46. AL-AHQÂF - Chương Al-Ahqaf 47. MOUHAMMAD - Chương Muhammad 48. AL-FAT’H - Chương Al-Fat-h 49. AL-HOUJOURÂT - Chương Al-Hujurat 50. QÂF - Chương Qaf 51. ADH-DHÂRIYÂT - Chương Al-Zariyat 52. AT-TOUR - Chương Al-Tur 53. AN-NAJM - Chương Al-Najm 54. AL-QAMAR - Chương Al-Qamar 55. AR-RAHMÂN - Chương Al-Rahman 56. AL-WÂQI’AH - Chương Al-Waqi-'ah 57. AL-HADÎD - Chương Al-Hadid 58. AL-MOUJÂDALAH - Chương Al-Mujadalah 59. AL-HACHR - Chương Al-Hashr 60. AL-MOUMTAHANAH - Chương Al-Mumtahinah 61. AS-SAFF - Chương Al-Saf 62. AL-JOUMOU’AH - Chương Al-Jumu-'ah 63. AL-MOUNÂFIQOUN - Chương Al-Munafiqun 64. AT-TAGHÂBOUN - Chương Al-Taghabun 65. AT-TALÂQ - Chương Al-Talaq 66. AT-TAHRÎM - Chương Al-Tahrim 67. AL-MOULK - Chương Al-Mulk 68. AL-QALAM - Chương Al-Qalam 69. AL-HÂQQAH - Chương Al-Haqah 70. AL-MA’ÂRIJ - Chương Al-Ma-'arij 71. NOUH - Chương Nuh 72. AL-JINN - Chương Al-Jinn 73. AL-MOUZZAMMIL - Chương Al-Muzzammil 74. AL-MOUDDATHTHIR - Chương Al-Muddaththir 75. AL-QIYÂMAH - Chương Al-Qiyamah 76. AL-INSÂN - Chương Al-Insan 77. AL-MOURSALÂT - Chương Al-Mursalat 78. AN-NABA’ - Chương Al-Naba' 79. AN-NÂZI’ÂT - Chương Al-Nazi-'at 80. ‘ABASA - Chương 'Abasa 81. AT-TAKWÎR - Chương Al-Takwir 82. AL-INFITÂR - Chương Al-Infitar 83. AL-MOUTAFFIFOUN - Chương Al-Mutaffifin 84. AL-INCHIQÂQ - Chương Al-Inshiqaq 85. AL-BOUROUJ - Chương Al-Buruj 86. AT-TÂRIQ - Chương Al-Tariq 87. AL-A’LÂ - Chương Al-'Ala 88. AL-GHÂCHIYAH - Chương Al-Ghashiyah 89. AL-FAJR - Chương Al-Fajr 90. AL-BALAD - Chương Al-Balad 91. ACH-CHAMS - Chương Al-Shams 92. AL-LAYL - Chương Al-Lail 93. AD-DOUHÂ - Chương Al-Dhuha 94. ACH-CHARH - Chương Al-Sharh 95. AT-TÎN - Chương Al-Tin 96. AL-‘ALAQ - Chương Al-'Alaq 97. AL-QADR - Chương Al-Qadar 98. AL-BAYYINAH - Chương Al-Baiyinah 99. AZ-ZALZALAH - Chương Al-Zalzalah 100. AL-‘ÂDIYÂT - Chương Al-'Adiyat 101. AL-QÂRI’AH - Chương Al-Qari-'ah 102. AT-TAKÂTHOUR - Chương Al-Takathur 103. AL-‘ASR - Chương Al-'Asr 104. AL-HOUMAZAH - Chương Al-Humazah 105. AL-FÎL - Chương Al-Fil 106. QOURAYCH - Chương Quraish 107. AL-MÂ’OUN - Chương Al-Ma-'un 108. AL-KAWTHAR - Chương Al-Kawthar 109. AL-KÂFIROUN - Chương Al-Kafirun 110. AN-NASR - Chương Al-Nasr 111. AL-MASAD - Chương Al-Masad 112. AL-IKHLÂS - Chương Al-Ikhlas 113. AL-FALAQ - Chương Al-Falaq 114. AN-NÂS - Chương Al-Nas
Đóng lại