Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - Fransız dilinə tərcümə - Rəşid Məəş * - Tərcumənin mündəricatı

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Zəhmət olmasa surə seçin
1. AL-FÂTIHAH - əl-Fatihə 2. AL-BAQARAH - əl-Bəqərə 3. AL ‘IMRÂN - Ali-İmran 4. AN-NISÂ’ - ən-Nisa 5. AL-MÂÏDAH - əl-Maidə 6. AL-AN’ÂM - əl-Ənam 7. AL-A’RÂF - əl-Əraf 8. AL-ANFÂL - əl-Ənfal 9. AT-TAWBAH - ət-Tovbə 10. YOUNOUS - Yunus 11. HOUD - Hud 12. YOUSOUF - Yusuf 13. AR-RA’D - ər-Rəd 14. IBRÂHÎM - İbrahim 15. AL-HIJR - əl-Hicr 16. AN-NAHL - ən-Nəhl 17. AL-ISRÂ’ - əl-İsra 18. AL-KAHF - əl-Kəhf 19. MARIAM - Məryəm 20. TÂ-HÂ - Ta ha 21. AL-ANBIYÂ’ - əl-Ənbiya 22. AL-HAJJ - əl-Həcc 23. AL-MOU’MINOUN - əl-Muminun 24. AN-NOUR - ən-Nur 25. AL-FOURQÂN - əl-Furqan 26. ACH-CHOU’ARÂ’ - əş-Şuəra 27. AN-NAML - ən-Nəml 28. AL-QASAS - əl-Qəsəs 29. AL-‘ANKABOUT - əl-Ənkəbut 30. AR-ROUM - ər-Rum 31. LOUQMAN - Loğman 32. AS-SAJDAH - əs-Səcdə 33. AL-AHZÂB - əl-Əhzab 34. SABA - Səba 35. FÂTIR - Fatir 36. YÂ-SÎN - Ya sin 37. AS-SÂFFÂT - əs-Saffat 38. SÂD - Sad 39. AZ-ZOUMAR - əz-Zumər 40. GHÂFIR - Ğafir 41. FOUSSILAT - Fussilət 42. ACH-CHOURÂ - əş-Şura 43. AZ-ZOUKHROUF - əz-Zuxruf 44. AD-DOUKHÂN - əd-Duxan 45. AL-JÂTHIYAH - əl-Casiyə 46. AL-AHQÂF - əl-Əhqaf 47. MOUHAMMAD - Muhəmməd 48. AL-FAT’H - əl-Fəth 49. AL-HOUJOURÂT - əl-Hucurat 50. QÂF - Qaf 51. ADH-DHÂRIYÂT - əz-Zariyat 52. AT-TOUR - ət-Tur 53. AN-NAJM - ən-Nəcm 54. AL-QAMAR - əl-Qəmər 55. AR-RAHMÂN - ər-Rəhman 56. AL-WÂQI’AH - əl-Vaqiə 57. AL-HADÎD - əl-Hədid 58. AL-MOUJÂDALAH - əl-Mucadilə 59. AL-HACHR - əl-Həşr 60. AL-MOUMTAHANAH - əl-Mumtəhənə 61. AS-SAFF - əs-Saff 62. AL-JOUMOU’AH - əl-Cumuə 63. AL-MOUNÂFIQOUN - əl-Munafiqun 64. AT-TAGHÂBOUN - ət-Təğabun 65. AT-TALÂQ - ət-Talaq 66. AT-TAHRÎM - ət-Təhrim 67. AL-MOULK - əl-Mulk 68. AL-QALAM - əl-Qələm 69. AL-HÂQQAH - əl-Haqqə 70. AL-MA’ÂRIJ - əl-Məaric 71. NOUH - Nuh 72. AL-JINN - əl-Cinn 73. AL-MOUZZAMMIL - əl-Muzzəmmil 74. AL-MOUDDATHTHIR - əl-Muddəssir 75. AL-QIYÂMAH - əl-Qiyamə 76. AL-INSÂN - əl-İnsan 77. AL-MOURSALÂT - əl-Mursəlat 78. AN-NABA’ - ən-Nəbə 79. AN-NÂZI’ÂT - ən-Naziat 80. ‘ABASA - Əbəsə 81. AT-TAKWÎR - ət-Təkvir 82. AL-INFITÂR - əl-İnfitar 83. AL-MOUTAFFIFOUN - əl-Mutaffifin 84. AL-INCHIQÂQ - əl-İnşiqaq 85. AL-BOUROUJ - əl-Buruc 86. AT-TÂRIQ - ət-Tariq 87. AL-A’LÂ - əl-Əla 88. AL-GHÂCHIYAH - əl-Ğaşiyə 89. AL-FAJR - əl-Fəcr 90. AL-BALAD - əl-Bələd 91. ACH-CHAMS - əş-Şəms 92. AL-LAYL - əl-Leyl 93. AD-DOUHÂ - əd-Duha 94. ACH-CHARH - əş-Şərh 95. AT-TÎN - ət-Tin 96. AL-‘ALAQ - əl-Ələq 97. AL-QADR - əl-Qədr 98. AL-BAYYINAH - əl-Beyyinə 99. AZ-ZALZALAH - əz-Zəlzələ 100. AL-‘ÂDIYÂT - əl-Adiyat 101. AL-QÂRI’AH - əl-Qariə 102. AT-TAKÂTHOUR - ət-Təkasur 103. AL-‘ASR - əl-Əsr 104. AL-HOUMAZAH - əl-Huməzə 105. AL-FÎL - əl-Fil 106. QOURAYCH - Qureyş 107. AL-MÂ’OUN - əl-Maun 108. AL-KAWTHAR - əl-Kovsər 109. AL-KÂFIROUN - əl-Kafirun 110. AN-NASR - ən-Nəsr 111. AL-MASAD - əl-Məsəd 112. AL-IKHLÂS - əl-İxlas 113. AL-FALAQ - əl-Fələq 114. AN-NÂS - ən-Nas
Bağlamaq