የቅዱስ ቁርዓን ይዘት ትርጉም - ፈረንሳይኛ ትርጉም - በረሺድ መዓሽ * - የትርጉሞች ማዉጫ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

እባክዎን ምዕራፍ ይምረጡ
1. AL-FÂTIHAH - ሱረቱ አል-ፋቲሃ 2. AL-BAQARAH - ሱረቱ አል-በቀራህ 3. AL ‘IMRÂN - ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን 4. AN-NISÂ’ - ሱረቱ አን-ኒሳዕ 5. AL-MÂÏDAH - ሱረቱ አል-ማኢዳህ 6. AL-AN’ÂM - ሱረቱ አል-አንዓም 7. AL-A’RÂF - ሱረቱ አል-አዕራፍ 8. AL-ANFÂL - ሱረቱ አል-አንፋል 9. AT-TAWBAH - ሱረቱ አት-ተውባህ 10. YOUNOUS - ሱረቱ ዩኑስ 11. HOUD - ሱረቱ ሁድ 12. YOUSOUF - ሱረቱ ዩሱፍ 13. AR-RA’D - ሱረቱ አር-ረዕድ 14. IBRÂHÎM - ሱረቱ ኢብራሂም 15. AL-HIJR - ሱረቱ አል ሒጅር 16. AN-NAHL - ሱረቱ አን-ነሕል 17. AL-ISRÂ’ - ሱረቱ አል ኢስራዕ 18. AL-KAHF - ሱረቱ አል ከህፍ 19. MARIAM - ሱረቱ መርየም 20. TÂ-HÂ - ሱረቱ ጣሃ 21. AL-ANBIYÂ’ - ሱረቱ አል አንቢያ 22. AL-HAJJ - ሱረቱ አል ሐጅ 23. AL-MOU’MINOUN - ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን 24. AN-NOUR - ሱረቱ አልን ኑር 25. AL-FOURQÂN - ሱረቱ አል ፉርቃን 26. ACH-CHOU’ARÂ’ - ሱረቱ አሽ ሹዐራእ 27. AN-NAML - ሱረቱ አን ነምል 28. AL-QASAS - ሱረቱ አል ቀሰስ 29. AL-‘ANKABOUT - ሱረቱ አል ዐንከቡት 30. AR-ROUM - ሱረቱ አር ሩም 31. LOUQMAN - ሱረቱ አል ሉቅማን 32. AS-SAJDAH - ሱረቱ አስ ሰጅደህ 33. AL-AHZÂB - ሱረቱ አል አሕዛብ 34. SABA - ሱረቱ ሰበእ 35. FÂTIR - ሱረቱ ፋጢር 36. YÂ-SÎN - ሱረቱ ያሲን 37. AS-SÂFFÂT - ሱረቱ አስ ሷፋት 38. SÂD - ሱረቱ ሷድ 39. AZ-ZOUMAR - ሱረቱ አዝ ዙመር 40. GHÂFIR - ሱረቱ ጋፊር 41. FOUSSILAT - ሱረቱ ፉሲለት 42. ACH-CHOURÂ - ሱረቱ አሽ ሹራ 43. AZ-ZOUKHROUF - ሱረቱ አዝ ዙኽሩፍ 44. AD-DOUKHÂN - ሱረቱ አድ ዱኻን 45. AL-JÂTHIYAH - ሱረቱ አል ጃሲያህ 46. AL-AHQÂF - ሱረቱ አል አህቃፍ 47. MOUHAMMAD - ሱረቱ ሙሀመድ 48. AL-FAT’H - ሱረቱ አል ፈትህ 49. AL-HOUJOURÂT - ሱረቱ አል ሑጅራት 50. QÂF - ሱረቱ ቃፍ 51. ADH-DHÂRIYÂT - ሱረቱ አዝ ዛሪያት 52. AT-TOUR - ሱረቱ አጥ ጡር 53. AN-NAJM - ሱረቱ አን ነጅም 54. AL-QAMAR - ሱረቱ አል ቀመር 55. AR-RAHMÂN - ሱረቱ አር ረሕማን 56. AL-WÂQI’AH - ሱረቱ አል ዋቂዓህ 57. AL-HADÎD - ሱረቱ አል ሐዲድ 58. AL-MOUJÂDALAH - ሱረቱ አል ሙጃደላ 59. AL-HACHR - ሱረቱ አል ሐሽር 60. AL-MOUMTAHANAH - ሱረቱ አል ሙምተሂና 61. AS-SAFF - ሱረቱ አስ ሶፍ 62. AL-JOUMOU’AH - ሱረቱ አል ጁሙዓህ 63. AL-MOUNÂFIQOUN - ሱረቱ አል ሙናፊቁን 64. AT-TAGHÂBOUN - ሱረቱ አት ተጋቡን 65. AT-TALÂQ - ሱረቱ አጥ ጠላቅ 66. AT-TAHRÎM - ሱረቱ አት ተህሪም 67. AL-MOULK - ሱረቱ አል ሙልክ 68. AL-QALAM - ሱረቱ አል ቀለም 69. AL-HÂQQAH - ሱረቱ አል ሓቃህ 70. AL-MA’ÂRIJ - ሱረቱ አል መዓሪጅ 71. NOUH - ሱረቱ ኑህ 72. AL-JINN - ሱረቱ አል ጂን 73. AL-MOUZZAMMIL - ሱረቱ አል ሙዘሚል 74. AL-MOUDDATHTHIR - ሱረቱ አል ሙደሲር 75. AL-QIYÂMAH - ሱረቱ አል ቂያማህ 76. AL-INSÂN - ሱረቱ አል ኢንሳን 77. AL-MOURSALÂT - ሱረቱ አል ሙርሰላት 78. AN-NABA’ - ሱረቱ አን ነበእ 79. AN-NÂZI’ÂT - ሱረቱ አን ናዚዓት 80. ‘ABASA - ሱረቱ ዐበሰ 81. AT-TAKWÎR - ሱረቱ አት ተክዊር 82. AL-INFITÂR - ሱረቱ አል ኢንፊጣር 83. AL-MOUTAFFIFOUN - ሱረቱ አል ሙጠፊፊን 84. AL-INCHIQÂQ - ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ 85. AL-BOUROUJ - ሱረቱ አል ቡሩጅ 86. AT-TÂRIQ - ሱረቱ አጥ ጣሪቅ 87. AL-A’LÂ - ሱረቱ አል አዕላ 88. AL-GHÂCHIYAH - ሱረቱ አል ጋሺያህ 89. AL-FAJR - ሱረቱ አል ፈጅር 90. AL-BALAD - ሱረቱ አል በለድ 91. ACH-CHAMS - ሱረቱ አሽ ሸምስ 92. AL-LAYL - ሱረቱ አል ለይል 93. AD-DOUHÂ - ሱረቱ አድ ዱሓ 94. ACH-CHARH - ሱረቱ አሽ ሸርህ 95. AT-TÎN - ሱረቱ አት ቲን 96. AL-‘ALAQ - ሱረቱ አል ዐለቅ 97. AL-QADR - ሱረቱ አል ቀድር 98. AL-BAYYINAH - ሱረቱ አል-በይናህ 99. AZ-ZALZALAH - ሱረቱ አል ዘልዘላህ 100. AL-‘ÂDIYÂT - ሱረቱ አል ዓዲያት 101. AL-QÂRI’AH - ሱረቱ አል ቃሪዓሕ 102. AT-TAKÂTHOUR - ሱረቱ አት ተካሱር 103. AL-‘ASR - ሱረቱ አል ዓስር 104. AL-HOUMAZAH - ሱረቱ አል ሁመዛህ 105. AL-FÎL - ሱረቱ አል ፊል 106. QOURAYCH - ሱረቱ ቁረይሽ 107. AL-MÂ’OUN - ሱረቱ አል ማዑን 108. AL-KAWTHAR - ሱረቱ አል ከውሰር 109. AL-KÂFIROUN - ሱረቱ አል ካፊሩን 110. AN-NASR - ሱረቱ አን ነስር 111. AL-MASAD - ሱረቱ አል መሰድ 112. AL-IKHLÂS - ሱረቱ አል ኢኽላስ 113. AL-FALAQ - ሱረቱ አል ፈለቅ 114. AN-NÂS - ሱረቱ አን ናስ
መዝጋት