ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಫ್ರೆಂಚ್ ಅನುವಾದ - ರಶೀದ್ ಮಾಶ್ * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. AL-FÂTIHAH - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. AL-BAQARAH - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. AL ‘IMRÂN - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. AN-NISÂ’ - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. AL-MÂÏDAH - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. AL-AN’ÂM - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. AL-A’RÂF - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. AL-ANFÂL - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. AT-TAWBAH - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. YOUNOUS - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. HOUD - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. YOUSOUF - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. AR-RA’D - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. IBRÂHÎM - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. AL-HIJR - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. AN-NAHL - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. AL-ISRÂ’ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. AL-KAHF - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. MARIAM - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. TÂ-HÂ - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. AL-ANBIYÂ’ - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. AL-HAJJ - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. AL-MOU’MINOUN - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. AN-NOUR - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. AL-FOURQÂN - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. ACH-CHOU’ARÂ’ - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. AN-NAML - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. AL-QASAS - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. AL-‘ANKABOUT - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. AR-ROUM - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. LOUQMAN - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. AS-SAJDAH - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. AL-AHZÂB - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. SABA - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. FÂTIR - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. YÂ-SÎN - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. AS-SÂFFÂT - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. SÂD - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. AZ-ZOUMAR - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. GHÂFIR - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. FOUSSILAT - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. ACH-CHOURÂ - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. AZ-ZOUKHROUF - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. AD-DOUKHÂN - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. AL-JÂTHIYAH - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. AL-AHQÂF - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. MOUHAMMAD - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. AL-FAT’H - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. AL-HOUJOURÂT - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. QÂF - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. ADH-DHÂRIYÂT - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. AT-TOUR - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. AN-NAJM - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. AL-QAMAR - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. AR-RAHMÂN - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. AL-WÂQI’AH - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. AL-HADÎD - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. AL-MOUJÂDALAH - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. AL-HACHR - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. AL-MOUMTAHANAH - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. AS-SAFF - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. AL-JOUMOU’AH - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. AL-MOUNÂFIQOUN - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. AT-TAGHÂBOUN - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. AT-TALÂQ - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. AT-TAHRÎM - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. AL-MOULK - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. AL-QALAM - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. AL-HÂQQAH - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. AL-MA’ÂRIJ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. NOUH - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. AL-JINN - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. AL-MOUZZAMMIL - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. AL-MOUDDATHTHIR - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. AL-QIYÂMAH - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. AL-INSÂN - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. AL-MOURSALÂT - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. AN-NABA’ - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. AN-NÂZI’ÂT - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. ‘ABASA - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. AT-TAKWÎR - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. AL-INFITÂR - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. AL-MOUTAFFIFOUN - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. AL-INCHIQÂQ - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. AL-BOUROUJ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. AT-TÂRIQ - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. AL-A’LÂ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. AL-GHÂCHIYAH - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. AL-FAJR - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. AL-BALAD - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. ACH-CHAMS - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. AL-LAYL - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. AD-DOUHÂ - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. ACH-CHARH - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. AT-TÎN - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. AL-‘ALAQ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. AL-QADR - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. AL-BAYYINAH - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. AZ-ZALZALAH - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. AL-‘ÂDIYÂT - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. AL-QÂRI’AH - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. AT-TAKÂTHOUR - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. AL-‘ASR - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. AL-HOUMAZAH - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. AL-FÎL - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. QOURAYCH - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. AL-MÂ’OUN - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. AL-KAWTHAR - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. AL-KÂFIROUN - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. AN-NASR - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. AL-MASAD - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. AL-IKHLÂS - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. AL-FALAQ - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. AN-NÂS - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ