ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ප්‍රංශ පරිවර්තනය - රෂීඩ් මආෂ් * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. AL-FÂTIHAH - සූරා අල් ෆාතිහා 2. AL-BAQARAH - සූරා අල් බකරා 3. AL ‘IMRÂN - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. AN-NISÂ’ - සූරා අන් නිසා 5. AL-MÂÏDAH - සූරා අල් මාඉදා 6. AL-AN’ÂM - සූරා අල් අන්ආම් 7. AL-A’RÂF - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. AL-ANFÂL - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. AT-TAWBAH - සූරා අත් තව්බා 10. YOUNOUS - සූරා යූනුස් 11. HOUD - සූරා හූද් 12. YOUSOUF - සූරා යූසුෆ් 13. AR-RA’D - සූරා අර් රඃද් 14. IBRÂHÎM - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. AL-HIJR - සූරා අල් හිජ්ර් 16. AN-NAHL - සූරා අන් නහ්ල් 17. AL-ISRÂ’ - සූරා අල් ඉස්රා 18. AL-KAHF - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. MARIAM - සූරා මර්යම් 20. TÂ-HÂ - සූරා තාහා 21. AL-ANBIYÂ’ - සූරා අල් අන්බියා 22. AL-HAJJ - සූරා අල් හජ් 23. AL-MOU’MINOUN - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. AN-NOUR - සූරා අන් නූර් 25. AL-FOURQÂN - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. ACH-CHOU’ARÂ’ - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. AN-NAML - සූරා අන් නම්ල් 28. AL-QASAS - සූරා අල් කසස් 29. AL-‘ANKABOUT - සූරා අල් අන්කබූත් 30. AR-ROUM - සූරා අර් රූම් 31. LOUQMAN - සූරා ලුක්මාන් 32. AS-SAJDAH - සූරා අස්-සජදා 33. AL-AHZÂB - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. SABA - සූරා සබඃ 35. FÂTIR - සූරා ෆාතිර් 36. YÂ-SÎN - සූරා යාසීන් 37. AS-SÂFFÂT - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. SÂD - සූරා සාද් 39. AZ-ZOUMAR - සූරා අස් සුමර් 40. GHÂFIR - සූරා ගාෆිර් 41. FOUSSILAT - සූරා ෆුස්සිලත් 42. ACH-CHOURÂ - සූරා අෂ් ෂූරා 43. AZ-ZOUKHROUF - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. AD-DOUKHÂN - සූරා අද් දුකාන් 45. AL-JÂTHIYAH - සූරා අල් ජාසියා 46. AL-AHQÂF - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. MOUHAMMAD - සූරා මුහම්මද් 48. AL-FAT’H - සූරා අල් ෆත්හ් 49. AL-HOUJOURÂT - සූරා අල් හුජුරාත් 50. QÂF - සූරා කාෆ් 51. ADH-DHÂRIYÂT - සූරා අස්සාරියාත් 52. AT-TOUR - සූරා අත් තූර් 53. AN-NAJM - සූරා අන් නජ්ම් 54. AL-QAMAR - සූරා අල් කමර් 55. AR-RAHMÂN - සූරා අර් රහ්මාන් 56. AL-WÂQI’AH - සූරා අල් වාකිආ 57. AL-HADÎD - සූරා අල් හදීද් 58. AL-MOUJÂDALAH - සූරා අල් මුජාදලා 59. AL-HACHR - සූරා අල් හෂ්ර් 60. AL-MOUMTAHANAH - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. AS-SAFF - සූරා අස් සෆ් 62. AL-JOUMOU’AH - සූරා අල් ජුමුආ 63. AL-MOUNÂFIQOUN - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. AT-TAGHÂBOUN - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. AT-TALÂQ - සූරා අත් තලාක් 66. AT-TAHRÎM - සූරා අත් තහ්රීම් 67. AL-MOULK - සූරා අල් මුල්ක් 68. AL-QALAM - සූරා අල් කලම් 69. AL-HÂQQAH - සූරා අල් හාක්කා 70. AL-MA’ÂRIJ - සූරා අල් මආරිජ් 71. NOUH - සූරා නූහ් 72. AL-JINN - සූරා අල් ජින් 73. AL-MOUZZAMMIL - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. AL-MOUDDATHTHIR - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. AL-QIYÂMAH - සූරා අල් කියාමා 76. AL-INSÂN - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. AL-MOURSALÂT - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. AN-NABA’ - සූරා අන් නබඋ 79. AN-NÂZI’ÂT - සූරා අන් නාසිආත් 80. ‘ABASA - සූරා අබස 81. AT-TAKWÎR - සූරා අත් තක්වීර් 82. AL-INFITÂR - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. AL-MOUTAFFIFOUN - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. AL-INCHIQÂQ - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. AL-BOUROUJ - සූරා අල් බුරූජ් 86. AT-TÂRIQ - සූරා අත් තාරික් 87. AL-A’LÂ - සූරා අල් අඃලා 88. AL-GHÂCHIYAH - සූරා අල් ඝාෂියා 89. AL-FAJR - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. AL-BALAD - සූරා අල් බලද් 91. ACH-CHAMS - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. AL-LAYL - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. AD-DOUHÂ - සූරා අල් ළුහා 94. ACH-CHARH - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. AT-TÎN - සූරා අත් තීන් 96. AL-‘ALAQ - සූරා අල් අලක් 97. AL-QADR - සූරා අල් කද්ර් 98. AL-BAYYINAH - සූරා අල් බය්යිනා 99. AZ-ZALZALAH - සූරා අස් සල්සලා 100. AL-‘ÂDIYÂT - සූරා අල් ආදියා 101. AL-QÂRI’AH - සූරා අල් කාරිආ 102. AT-TAKÂTHOUR - සූරා අත් තකාසුර් 103. AL-‘ASR - සූරා අල් අස්ර් 104. AL-HOUMAZAH - සූරා අල් හුමසා 105. AL-FÎL - සූරා අල් ෆීල් 106. QOURAYCH - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. AL-MÂ’OUN - සූරා අල් මාඌන් 108. AL-KAWTHAR - සූරා අල් කව්සර් 109. AL-KÂFIROUN - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. AN-NASR - සූරා අන් නස්ර් 111. AL-MASAD - සූරා අල් මසද් 112. AL-IKHLÂS - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. AL-FALAQ - සූරා අල් ෆලක් 114. AN-NÂS - සූරා අන් නාස්
වසන්න