పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - ఫ్రెంచి అనువాదం * - అనువాదాల విషయసూచిక

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. AL-FÂTIHAH - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. AL-BAQARAH - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. AL ‘IMRÂN - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. AN-NISÂ’ - సూరహ్ అన్-నిసా 5. AL-MÂÏDAH - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. AL-AN’ÂM - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. AL-A’RÂF - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. AL-ANFÂL - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. AT-TAWBAH - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. YOUNOUS - సూరహ్ యూనుస్ 11. HOUD - సూరహ్ హూద్ 12. YOUSOUF - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. AR-RA’D - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. IBRÂHÎM - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. AL-HIJR - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. AN-NAHL - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. AL-ISRÂ’ - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. AL-KAHF - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. MARIAM - సూరహ్ మర్యమ్ 20. TÂ-HÂ - సూరహ్ తహా 21. AL-ANBIYÂ’ - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. AL-HAJJ - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. AL-MOU’MINOUN - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. AN-NOUR - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. AL-FOURQÂN - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. ACH-CHOU’ARÂ’ - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. AN-NAML - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. AL-QASAS - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. AL-‘ANKABOUT - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. AR-ROUM - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. LOUQMAN - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. AS-SAJDAH - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. AL-AHZÂB - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. SABA - సూరహ్ సబా 35. FÂTIR - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. YÂ-SÎN - సూరహ్ యా-సీన్ 37. AS-SÂFFÂT - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. SÂD - సూరహ్ సాద్ 39. AZ-ZOUMAR - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. GHÂFIR - సూరహ్ గాఫిర్ 41. FOUSSILAT - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. ACH-CHOURÂ - సూరహ్ అష్-షురా 43. AZ-ZOUKHROUF - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. AD-DOUKHÂN - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. AL-JÂTHIYAH - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. AL-AHQÂF - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. MOUHAMMAD - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. AL-FAT’H - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. AL-HOUJOURÂT - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. QÂF - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. ADH-DHÂRIYÂT - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. AT-TOUR - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. AN-NAJM - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. AL-QAMAR - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. AR-RAHMÂN - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. AL-WÂQI’AH - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. AL-HADÎD - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. AL-MOUJÂDALAH - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. AL-HACHR - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. AL-MOUMTAHANAH - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. AS-SAFF - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. AL-JOUMOU’AH - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. AL-MOUNÂFIQOUN - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. AT-TAGHÂBOUN - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. AT-TALÂQ - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. AT-TAHRÎM - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. AL-MOULK - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. AL-QALAM - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. AL-HÂQQAH - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. AL-MA’ÂRIJ - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. NOUH - సూరహ్ నూహ్ 72. AL-JINN - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. AL-MOUZZAMMIL - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. AL-MOUDDATHTHIR - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. AL-QIYÂMAH - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. AL-INSÂN - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. AL-MOURSALÂT - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. AN-NABA’ - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. AN-NÂZI’ÂT - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. ‘ABASA - సూరహ్ అబస 81. AT-TAKWÎR - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. AL-INFITÂR - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. AL-MOUTAFFIFOUN - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. AL-INCHIQÂQ - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. AL-BOUROUJ - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. AT-TÂRIQ - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. AL-A’LÂ - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. AL-GHÂCHIYAH - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. AL-FAJR - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. AL-BALAD - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. ACH-CHAMS - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. AL-LAYL - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. AD-DOUHÂ - సూరహ్ అద్-దుహా 94. ACH-CHARH - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. AT-TÎN - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. AL-‘ALAQ - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. AL-QADR - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. AL-BAYYINAH - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. AZ-ZALZALAH - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. AL-‘ÂDIYÂT - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. AL-QÂRI’AH - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. AT-TAKÂTHOUR - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. AL-‘ASR - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. AL-HOUMAZAH - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. AL-FÎL - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. QOURAYCH - సూరహ్ ఖురైష్ 107. AL-MÂ’OUN - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. AL-KAWTHAR - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. AL-KÂFIROUN - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. AN-NASR - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. AL-MASAD - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. AL-IKHLÂS - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. AL-FALAQ - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. AN-NÂS - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం