કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - ફ્રેન્ચ ભાષાતર - રશીદ મઆશ * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. AL-FÂTIHAH - અલ્ ફાતિહા 2. AL-BAQARAH - અલ્ બકરહ 3. AL ‘IMRÂN - આલિ ઇમરાન 4. AN-NISÂ’ - અન્ નિસા 5. AL-MÂÏDAH - અલ્ માઇદહ 6. AL-AN’ÂM - અલ્ અન્આમ 7. AL-A’RÂF - અલ્ અઅરાફ 8. AL-ANFÂL - અલ્ અન્ફાલ 9. AT-TAWBAH - અત્ તૌબા 10. YOUNOUS - યૂનુસ 11. HOUD - હૂદ 12. YOUSOUF - યૂસુફ 13. AR-RA’D - અર્ રઅદ 14. IBRÂHÎM - ઈબ્રાહીમ 15. AL-HIJR - અલ્ હિજ્ર 16. AN-NAHL - અન્ નહલ 17. AL-ISRÂ’ - અલ્ ઇસ્રા 18. AL-KAHF - અલ્ કહફ 19. MARIAM - મરયમ 20. TÂ-HÂ - તો-હા 21. AL-ANBIYÂ’ - અલ્ અન્બિયા 22. AL-HAJJ - અલ્ હજ્ 23. AL-MOU’MINOUN - અલ્ મુઅમિનૂન 24. AN-NOUR - અન્ નૂર 25. AL-FOURQÂN - અલ્ ફુરકાન 26. ACH-CHOU’ARÂ’ - અશ્ શુઅરાઅ 27. AN-NAML - અન્ નમલ 28. AL-QASAS - અલ્ કસસ 29. AL-‘ANKABOUT - અલ્ અન્કબુત 30. AR-ROUM - અર્ રુમ 31. LOUQMAN - લુકમાન 32. AS-SAJDAH - અસ્ સજદહ 33. AL-AHZÂB - અલ્ અહઝાબ 34. SABA - સબા 35. FÂTIR - ફાતિર 36. YÂ-SÎN - યાસિન 37. AS-SÂFFÂT - અસ્ સોફ્ફાત 38. SÂD - સૉદ 39. AZ-ZOUMAR - અઝ્ ઝુમર 40. GHÂFIR - ગાફિર 41. FOUSSILAT - ફુસ્સિલત 42. ACH-CHOURÂ - અશ્ શૂરા 43. AZ-ZOUKHROUF - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. AD-DOUKHÂN - અદ્ દુખાન 45. AL-JÂTHIYAH - અલ્ જાષિયહ 46. AL-AHQÂF - અલ્ અહકાફ 47. MOUHAMMAD - મુહમ્મદ 48. AL-FAT’H - અલ્ ફત્હ 49. AL-HOUJOURÂT - અલ્ હુજુરાત 50. QÂF - કૉફ 51. ADH-DHÂRIYÂT - અઝ્ ઝારિયાત 52. AT-TOUR - અત્ તૂર 53. AN-NAJM - અન્ નજમ 54. AL-QAMAR - અલ્ કમર 55. AR-RAHMÂN - અર્ રહમાન 56. AL-WÂQI’AH - અલ્ વાકિઆ 57. AL-HADÎD - અલ્ હદીદ 58. AL-MOUJÂDALAH - અલ્ મુજાદિલહ 59. AL-HACHR - અલ્ હશ્ર 60. AL-MOUMTAHANAH - અલ્ મુમતહિનહ 61. AS-SAFF - અસ્ સફ 62. AL-JOUMOU’AH - અલ્ જુમ્આ 63. AL-MOUNÂFIQOUN - અલ્ મુનાફિકુન 64. AT-TAGHÂBOUN - અત્ તગાબુન 65. AT-TALÂQ - અત્ તલાક 66. AT-TAHRÎM - અત્ તહરીમ 67. AL-MOULK - અલ્ મુલ્ક 68. AL-QALAM - અલ્ કલમ 69. AL-HÂQQAH - અલ્ હાકકહ 70. AL-MA’ÂRIJ - અલ્ મઆરિજ 71. NOUH - નૂહ 72. AL-JINN - અલ્ જિન 73. AL-MOUZZAMMIL - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. AL-MOUDDATHTHIR - અલ્ મુદષષિર 75. AL-QIYÂMAH - અલ્ કિયામહ 76. AL-INSÂN - અલ્ ઇન્સાન 77. AL-MOURSALÂT - અલ્ મુર્સલાત 78. AN-NABA’ - અન્ નબા 79. AN-NÂZI’ÂT - અન્ નાઝિઆત 80. ‘ABASA - અબસ 81. AT-TAKWÎR - અત્ તકવીર 82. AL-INFITÂR - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. AL-MOUTAFFIFOUN - અલ્ મુતફ્ફીન 84. AL-INCHIQÂQ - અલ્ ઇન્શિકાક 85. AL-BOUROUJ - અલ્ બુરુજ 86. AT-TÂRIQ - અત્ તારિક 87. AL-A’LÂ - અલ્ અઅલા 88. AL-GHÂCHIYAH - અલ્ ગોશિયહ 89. AL-FAJR - અલ્ ફજર 90. AL-BALAD - અલ્ બલદ 91. ACH-CHAMS - અશ્ શમ્શ 92. AL-LAYL - અલ્ લૈલ 93. AD-DOUHÂ - અઝ્ ઝોહા 94. ACH-CHARH - અશ્ શરહ 95. AT-TÎN - અત્ તીન 96. AL-‘ALAQ - અલ્ અલક 97. AL-QADR - અલ્ કદર 98. AL-BAYYINAH - અલ્ બય્યિનહ 99. AZ-ZALZALAH - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. AL-‘ÂDIYÂT - અલ્ આદિયાત 101. AL-QÂRI’AH - અલ્ કોરિઅહ 102. AT-TAKÂTHOUR - અત્ તકાષુર 103. AL-‘ASR - અલ્ અસ્ર 104. AL-HOUMAZAH - અલ્ હુમઝહ 105. AL-FÎL - અલ્ ફીલ 106. QOURAYCH - કુરૈશ 107. AL-MÂ’OUN - અલ્ માઉન 108. AL-KAWTHAR - અલ્ કૌષર 109. AL-KÂFIROUN - અલ્ કાફિરુન 110. AN-NASR - અન્ નસ્ર 111. AL-MASAD - અલ્ મસદ 112. AL-IKHLÂS - અલ્ ઇખ્લાસ 113. AL-FALAQ - અલ્ ફલક 114. AN-NÂS - અન્ નાસ
બંધ કરો