Kilniojo Korano reikšmių vertimas - Prancūzų k. vertimas – Rašyd Maš * - Vertimų turinys

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Prašome pasirinkti sūrą
1. AL-FÂTIHAH - Sūra Al-Fāticha 2. AL-BAQARAH - Sūra Al-Bakara 3. AL ‘IMRÂN - Sūra Al-’Imran 4. AN-NISÂ’ - Sūra An-Nisa 5. AL-MÂÏDAH - Sūra Al-Ma’idah’ 6. AL-AN’ÂM - Sūra Al-An’am 7. AL-A’RÂF - Sūra Al-A’raf 8. AL-ANFÂL - Sūra Al-Anfal 9. AT-TAWBAH - Sūra At-Taubah 10. YOUNOUS - Sūra Jūnus 11. HOUD - Sūra Hūd 12. YOUSOUF - Sūra Jūsuf 13. AR-RA’D - Sūra Ar-Ra’d 14. IBRÂHÎM - Sūra Ibrahim 15. AL-HIJR - Sūra Al-Chidžr 16. AN-NAHL - Sūra An-Nachl 17. AL-ISRÂ’ - Sūra Al-Isra’ 18. AL-KAHF - Sūra Al-Kahf’ 19. MARIAM - Sūra Marjama 20. TÂ-HÂ - Sūra Ta-Ha 21. AL-ANBIYÂ’ - Sūra Al-Anbija 22. AL-HAJJ - Sūra Al-Hadždž 23. AL-MOU’MINOUN - Sūra Al-Mu’minūn 24. AN-NOUR - Sūra An-Nūr 25. AL-FOURQÂN - Sūra Al-Furkan 26. ACH-CHOU’ARÂ’ - Sūra Aš-Šu’ara 27. AN-NAML - Sūra An-Naml 28. AL-QASAS - Sūra Al-kasas 29. AL-‘ANKABOUT - Sūra Al-’Ankabūt 30. AR-ROUM - Sūra Ar-Rūm 31. LOUQMAN - Sūra Lukman 32. AS-SAJDAH - Sūra As-Sadždah 33. AL-AHZÂB - Sūra Al-Ahzab 34. SABA - Sūra Saba’ 35. FÂTIR - Sūra Fatir 36. YÂ-SÎN - Sūra Ja-Syn 37. AS-SÂFFÂT - Sūra As-Saffat 38. SÂD - Sūra Sad 39. AZ-ZOUMAR - Sūra Az-Zumar 40. GHÂFIR - Sūra Ghafir 41. FOUSSILAT - Sūra Fussilat 42. ACH-CHOURÂ - Sūra Aš-Šūra 43. AZ-ZOUKHROUF - Sūra Az-Zukhruf 44. AD-DOUKHÂN - Sūra Ad-Dukhan 45. AL-JÂTHIYAH - Sūra Al-Džasyja 46. AL-AHQÂF - Sūra Al-Ahkaaf 47. MOUHAMMAD - Sūra Muhammad 48. AL-FAT’H - Sūra Al-Fath 49. AL-HOUJOURÂT - Sūra Al-Hudžuraat 50. QÂF - Sūra Kaaf 51. ADH-DHÂRIYÂT - Sūra Az-Zaarijaat 52. AT-TOUR - Sūra At-Tūr 53. AN-NAJM - Sūra An-Nadžm 54. AL-QAMAR - Sūra Al-Kamar 55. AR-RAHMÂN - Sūra Ar-Rahmaan 56. AL-WÂQI’AH - Sūra Al-Vaaki`ah 57. AL-HADÎD - Sūra Al-Hadid 58. AL-MOUJÂDALAH - Sūra AlMudžaadilah 59. AL-HACHR - Sūra Al-Chašr 60. AL-MOUMTAHANAH - Sūra Al-Mumtachinah 61. AS-SAFF - Sūra As-Saf 62. AL-JOUMOU’AH - Sūra Al-Džumuʻah 63. AL-MOUNÂFIQOUN - Sūra Al-Munaafikūn 64. AT-TAGHÂBOUN - Sūra At-Taghaabun 65. AT-TALÂQ - Sūra At-Talaak 66. AT-TAHRÎM - Sūra At-Tachrym 67. AL-MOULK - Sūra Al-Mulk 68. AL-QALAM - Sūra Al-Kalam 69. AL-HÂQQAH - Sūra Al-Chaakkah 70. AL-MA’ÂRIJ - Sūra Al-Maʻaridž 71. NOUH - Sūra Nūch 72. AL-JINN - Sūra Al-Džinn 73. AL-MOUZZAMMIL - Sūra Al-Muzzammil 74. AL-MOUDDATHTHIR - Sūra Al-Muddassir 75. AL-QIYÂMAH - Sūra Al-Kijaamah 76. AL-INSÂN - Sūra Al-Insaan 77. AL-MOURSALÂT - Sūra Al-Mursalaat 78. AN-NABA’ - Sūra An-Naba’ 79. AN-NÂZI’ÂT - Sūra An-Naaziʻaat 80. ‘ABASA - Sūra ʻAbasa 81. AT-TAKWÎR - Sūra At-Takuyr 82. AL-INFITÂR - Sūra Al-Infitaar 83. AL-MOUTAFFIFOUN - Sūra Al-Mutaffiffyn 84. AL-INCHIQÂQ - Sūra Al-Inšikaak 85. AL-BOUROUJ - Sūra Al-Burūdž 86. AT-TÂRIQ - Sūra At-Taarik 87. AL-A’LÂ - Sūra Al-Aʻlaa 88. AL-GHÂCHIYAH - Sūra Al-Ghaašijah 89. AL-FAJR - Sūra Al-Fadžr 90. AL-BALAD - Sūra Al-Balad 91. ACH-CHAMS - Sūra Aš-Šams 92. AL-LAYL - Sūra Al-Lail 93. AD-DOUHÂ - Sūra Ad-Duchaa 94. ACH-CHARH - Sūra Aš-Šarch 95. AT-TÎN - Sūra At-tyn 96. AL-‘ALAQ - Sūra Al-ʻAlak 97. AL-QADR - Sūra Al-Kadr 98. AL-BAYYINAH - Sūra Al-Baijinah 99. AZ-ZALZALAH - Sūra Az-Zalzalah 100. AL-‘ÂDIYÂT - Sūra Al- ʻAadijaat 101. AL-QÂRI’AH - Sūra Al- Kaariʻah 102. AT-TAKÂTHOUR - Sūra At- Takaasur 103. AL-‘ASR - Sūra Al-ʻAsr 104. AL-HOUMAZAH - Sūra Al-Humazah 105. AL-FÎL - Sūra Al-Fyl 106. QOURAYCH - Sūra Al-Kuraiš 107. AL-MÂ’OUN - Sūra Al-Maaʻūn 108. AL-KAWTHAR - Sūra Al-Kausar 109. AL-KÂFIROUN - Sūra Al-Kaafirūn 110. AN-NASR - Sūra An-Nasr 111. AL-MASAD - Sūra Al-Masad 112. AL-IKHLÂS - Sūra Al-Ikhlaas 113. AL-FALAQ - Sūra Al-Falak 114. AN-NÂS - Sūra An-Naas
Uždaryti