വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - ഫ്രഞ്ച് പരിഭാഷ - റഷീദ് മആഷ് * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. AL-FÂTIHAH - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. AL-BAQARAH - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. AL ‘IMRÂN - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. AN-NISÂ’ - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. AL-MÂÏDAH - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. AL-AN’ÂM - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. AL-A’RÂF - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. AL-ANFÂL - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. AT-TAWBAH - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. YOUNOUS - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. HOUD - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. YOUSOUF - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. AR-RA’D - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. IBRÂHÎM - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. AL-HIJR - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. AN-NAHL - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. AL-ISRÂ’ - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. AL-KAHF - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. MARIAM - സൂറത്ത് മർയം 20. TÂ-HÂ - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. AL-ANBIYÂ’ - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. AL-HAJJ - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. AL-MOU’MINOUN - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. AN-NOUR - സൂറത്തുന്നൂർ 25. AL-FOURQÂN - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. ACH-CHOU’ARÂ’ - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. AN-NAML - സൂറത്തുന്നംല് 28. AL-QASAS - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. AL-‘ANKABOUT - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. AR-ROUM - സൂറത്തു റൂം 31. LOUQMAN - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. AS-SAJDAH - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. AL-AHZÂB - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. SABA - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. FÂTIR - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. YÂ-SÎN - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. AS-SÂFFÂT - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. SÂD - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. AZ-ZOUMAR - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. GHÂFIR - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. FOUSSILAT - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. ACH-CHOURÂ - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. AZ-ZOUKHROUF - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. AD-DOUKHÂN - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. AL-JÂTHIYAH - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. AL-AHQÂF - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. MOUHAMMAD - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. AL-FAT’H - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. AL-HOUJOURÂT - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. QÂF - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. ADH-DHÂRIYÂT - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. AT-TOUR - സൂറത്തുത്തൂർ 53. AN-NAJM - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. AL-QAMAR - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. AR-RAHMÂN - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. AL-WÂQI’AH - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. AL-HADÎD - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. AL-MOUJÂDALAH - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. AL-HACHR - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. AL-MOUMTAHANAH - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. AS-SAFF - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. AL-JOUMOU’AH - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. AL-MOUNÂFIQOUN - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. AT-TAGHÂBOUN - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. AT-TALÂQ - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. AT-TAHRÎM - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. AL-MOULK - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. AL-QALAM - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. AL-HÂQQAH - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. AL-MA’ÂRIJ - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. NOUH - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. AL-JINN - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. AL-MOUZZAMMIL - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. AL-MOUDDATHTHIR - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. AL-QIYÂMAH - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. AL-INSÂN - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. AL-MOURSALÂT - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. AN-NABA’ - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. AN-NÂZI’ÂT - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. ‘ABASA - സൂറത്ത് അബസ 81. AT-TAKWÎR - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. AL-INFITÂR - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. AL-MOUTAFFIFOUN - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. AL-INCHIQÂQ - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. AL-BOUROUJ - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. AT-TÂRIQ - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. AL-A’LÂ - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. AL-GHÂCHIYAH - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. AL-FAJR - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. AL-BALAD - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. ACH-CHAMS - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. AL-LAYL - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. AD-DOUHÂ - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. ACH-CHARH - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. AT-TÎN - സൂറത്തുത്തീൻ 96. AL-‘ALAQ - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. AL-QADR - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. AL-BAYYINAH - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. AZ-ZALZALAH - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. AL-‘ÂDIYÂT - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. AL-QÂRI’AH - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. AT-TAKÂTHOUR - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. AL-‘ASR - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. AL-HOUMAZAH - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. AL-FÎL - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. QOURAYCH - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. AL-MÂ’OUN - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. AL-KAWTHAR - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. AL-KÂFIROUN - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. AN-NASR - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. AL-MASAD - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. AL-IKHLÂS - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. AL-FALAQ - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. AN-NÂS - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക