அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - பிரான்சிய மொழிபெயர்ப்பு- ரஷீத் மஆஷ் * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. AL-FÂTIHAH - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. AL-BAQARAH - ஸூரா அல்பகரா 3. AL ‘IMRÂN - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. AN-NISÂ’ - ஸூரா அந்நிஸா 5. AL-MÂÏDAH - ஸூரா அல்மாயிதா 6. AL-AN’ÂM - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. AL-A’RÂF - ஸூரா அல்அஃராப் 8. AL-ANFÂL - ஸூரா அல்அன்பால் 9. AT-TAWBAH - ஸூரா அத்தவ்பா 10. YOUNOUS - ஸூரா யூனுஸ் 11. HOUD - ஸூரா ஹூத் 12. YOUSOUF - ஸூரா யூஸுப் 13. AR-RA’D - ஸூரா அர்ரஃத் 14. IBRÂHÎM - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. AL-HIJR - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. AN-NAHL - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. AL-ISRÂ’ - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. AL-KAHF - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. MARIAM - ஸூரா மர்யம் 20. TÂ-HÂ - ஸூரா தாஹா 21. AL-ANBIYÂ’ - ஸூரா அல்அன்பியா 22. AL-HAJJ - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. AL-MOU’MINOUN - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. AN-NOUR - ஸூரா அந்நூர் 25. AL-FOURQÂN - ஸூரா அல்புர்கான் 26. ACH-CHOU’ARÂ’ - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. AN-NAML - ஸூரா அந்நம்ல் 28. AL-QASAS - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. AL-‘ANKABOUT - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. AR-ROUM - ஸூரா அர்ரூம் 31. LOUQMAN - ஸூரா லுக்மான் 32. AS-SAJDAH - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. AL-AHZÂB - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. SABA - ஸூரா ஸபஉ 35. FÂTIR - ஸூரா பாதிர் 36. YÂ-SÎN - ஸூரா யாஸீன் 37. AS-SÂFFÂT - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. SÂD - ஸூரா ஸாத் 39. AZ-ZOUMAR - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. GHÂFIR - ஸூரா ஆஃபிர் 41. FOUSSILAT - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. ACH-CHOURÂ - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. AZ-ZOUKHROUF - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. AD-DOUKHÂN - ஸூரா அத்துகான் 45. AL-JÂTHIYAH - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. AL-AHQÂF - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. MOUHAMMAD - ஸூரா முஹம்மத் 48. AL-FAT’H - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. AL-HOUJOURÂT - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. QÂF - ஸூரா காஃப் 51. ADH-DHÂRIYÂT - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. AT-TOUR - ஸூரா அத்தூர் 53. AN-NAJM - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. AL-QAMAR - ஸூரா அல்கமர் 55. AR-RAHMÂN - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. AL-WÂQI’AH - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. AL-HADÎD - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. AL-MOUJÂDALAH - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. AL-HACHR - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. AL-MOUMTAHANAH - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. AS-SAFF - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. AL-JOUMOU’AH - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. AL-MOUNÂFIQOUN - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. AT-TAGHÂBOUN - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. AT-TALÂQ - ஸூரா அத்தலாக் 66. AT-TAHRÎM - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. AL-MOULK - ஸூரா அல்முல்க் 68. AL-QALAM - ஸூரா அல்கலம் 69. AL-HÂQQAH - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. AL-MA’ÂRIJ - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. NOUH - ஸூரா நூஹ் 72. AL-JINN - ஸூரா அல்ஜின் 73. AL-MOUZZAMMIL - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. AL-MOUDDATHTHIR - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. AL-QIYÂMAH - ஸூரா அல்கியாமா 76. AL-INSÂN - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. AL-MOURSALÂT - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. AN-NABA’ - ஸூரா அந்நபஃ 79. AN-NÂZI’ÂT - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. ‘ABASA - ஸூரா அபஸ 81. AT-TAKWÎR - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. AL-INFITÂR - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. AL-MOUTAFFIFOUN - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. AL-INCHIQÂQ - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. AL-BOUROUJ - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. AT-TÂRIQ - ஸூரா அத்தாரிக் 87. AL-A’LÂ - ஸூரா அல்அஃலா 88. AL-GHÂCHIYAH - ஸூரா அல்காஷியா 89. AL-FAJR - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. AL-BALAD - ஸூரா அல்பலத் 91. ACH-CHAMS - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. AL-LAYL - ஸூரா அல்லைல் 93. AD-DOUHÂ - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. ACH-CHARH - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. AT-TÎN - ஸூரா அத்தீன் 96. AL-‘ALAQ - ஸூரா அல்அலக் 97. AL-QADR - ஸூரா அல்கத்ர் 98. AL-BAYYINAH - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. AZ-ZALZALAH - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. AL-‘ÂDIYÂT - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. AL-QÂRI’AH - ஸூரா அல்காரிஆ 102. AT-TAKÂTHOUR - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. AL-‘ASR - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. AL-HOUMAZAH - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. AL-FÎL - ஸூரா அல்பீல் 106. QOURAYCH - ஸூரா குரைஷ் 107. AL-MÂ’OUN - ஸூரா அல்மாஊன் 108. AL-KAWTHAR - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. AL-KÂFIROUN - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. AN-NASR - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. AL-MASAD - ஸூரா அல்மஸத் 112. AL-IKHLÂS - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. AL-FALAQ - ஸூரா அல்பலக் 114. AN-NÂS - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக