ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - الترجمة العفرية * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. Suurat Al-Faatica - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. Suurat Al-Baqhara - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. Suurat Aala-Qimraan - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. Suurat Annisaa - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. Suurat Al-Maa-ida - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. Suurat Al-Anqaam - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. Suurat Al-Aqraaf - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. Suurat Al-Anfaal - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. Suurat Attawbá - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. Suurat Yuunus - សូរ៉ោះយូនូស 11. Suurat Huud - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. Suurat Yuusuf - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. Suurat Arraqdi - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. Suurat Ibraahim - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. Suurat Al-Cijri - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. Suurat Annacli - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. Suurat Al-lsraa - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. Suurat Al-Kahf - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. Suurat Maryam - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. Suurat Taaha - សូរ៉ោះតហា 21. Suurat Al-Ambiya - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. Suurat Al-Cajji - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. Suurat Al-Muuminuui - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. Suurat An-Nuur - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. Suurat Al-Furqhaan - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. Suurat Ash-Shuqaraa - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. Suurat An-Naml - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. Suurat Al-Qhasas - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. Suurat Al-Qankabuut - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. Suurat Ar-Ruum - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. Suurat luqhmaan - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. Suurat As-Sajada - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. Suurat Al-Aczaab - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. Suurat Sabâ - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. Suurat Faatir - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. Suurat Yaasiin - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. Suurat As-Saaffaat - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. Suurat Saad - សូរ៉ោះសទ 39. Suurat Az-Zumar - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. Suurat Ghaafir - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. Suurat Fussilat - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. Suurat Ash-Shuurá - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. Suurat Az-Zukhruf - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. Suurat Addukhaan - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. Suurat Al-Jaasiyá - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. Suurat Al-Acqhaaf - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. Suurat Mucammad - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. Suurat Al-Fatci - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. Suurat Al-Cujuraat - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. Suurat Qhaaf - សូរ៉ោះកហ្វ 51. Suurat Azzaariyaat - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. Suurat Attuur - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. Suurat Annajmi - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. Suurat Al-Qhamar - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. Suurat Arracmaan - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. Suurat Al-Waaqhiqa - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. Suurat Al-Cadiid - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. Suurat Al-Mujaadala - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. Suurat Al-Cashri - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. Suurat Al-Mumtacina - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. Suurat As-Saffi - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. Suurat Al-Jumqa - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. Suurat Al-Munaafiqhuun - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. Suurat Attaghaabun - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. Suurat Attalaaqh - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. Suurat Attacriim - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. Suurat Al-Mulk - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. Suurat Al-Qhalam - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. Suurat Al-Caaqhah - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. Suurat Al-Maqaarij - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. Suurat Nuuc - សូរ៉ោះនួហ 72. Suurat Al-Jinni - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. Suurat Al-Muzzamil - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. Suurat Al-Muddathir - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. Suurat Al-Qhiyaama - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. Suurat Al-Insaan - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. Suurat Al-Mursalaat - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. Suurat Annabá - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. Suurat Annaaziqaat - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. Suurat Qabasá - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. Suurat Attakwiir - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. Suurat Al-Infitaar - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. Suurat Al-Mutaffifiin - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. Suurat Al-Inshiqhaaqh - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. Suurat Al-Buruuj - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. Suurat Attaariqh - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. Suurat Al-Aqlaá - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. Suurat Al-Ghaashiyah - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. Suurat Al-Fajr - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. Suurat Al-Balad - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. Suurat Ash-Shamsi - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. Suurat Alleyli - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. Suurat Adduca - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. Suurat Ash-Sharci - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. Suurat Attiin - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. Suurat Al-Qalaqh - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. Suurat Al-Qhadri - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. Suurat Al-Bayyina - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. Suurat Az-Zalzalah - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. Suurat Al-Qaadiyaat - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. Suurat Al- Qhaariqá - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. Suurat Attakaathur - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. Suurat Al-Qasr - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. Suurat Al-Humazah - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. Suurat Al-Fiil - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. Suurat Qhureysh - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. Suurat Al-Maaquun - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. Suurat Al-Kawthar - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. Suurat Al-Kaafiruun - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. Suurat Annasr - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. Suurat Al-Masad - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. Suurat Al-Ikhlaas - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. Suurat Al-Falaqh - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. Suurat Annaas - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ