કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - આફ્રિકન ભાષાંતર * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. Suurat Al-Faatica - અલ્ ફાતિહા 2. Suurat Al-Baqhara - અલ્ બકરહ 3. Suurat Aala-Qimraan - આલિ ઇમરાન 4. Suurat Annisaa - અન્ નિસા 5. Suurat Al-Maa-ida - અલ્ માઇદહ 6. Suurat Al-Anqaam - અલ્ અન્આમ 7. Suurat Al-Aqraaf - અલ્ અઅરાફ 8. Suurat Al-Anfaal - અલ્ અન્ફાલ 9. Suurat Attawbá - અત્ તૌબા 10. Suurat Yuunus - યૂનુસ 11. Suurat Huud - હૂદ 12. Suurat Yuusuf - યૂસુફ 13. Suurat Arraqdi - અર્ રઅદ 14. Suurat Ibraahim - ઈબ્રાહીમ 15. Suurat Al-Cijri - અલ્ હિજ્ર 16. Suurat Annacli - અન્ નહલ 17. Suurat Al-lsraa - અલ્ ઇસ્રા 18. Suurat Al-Kahf - અલ્ કહફ 19. Suurat Maryam - મરયમ 20. Suurat Taaha - તો-હા 21. Suurat Al-Ambiya - અલ્ અન્બિયા 22. Suurat Al-Cajji - અલ્ હજ્ 23. Suurat Al-Muuminuui - અલ્ મુઅમિનૂન 24. Suurat An-Nuur - અન્ નૂર 25. Suurat Al-Furqhaan - અલ્ ફુરકાન 26. Suurat Ash-Shuqaraa - અશ્ શુઅરાઅ 27. Suurat An-Naml - અન્ નમલ 28. Suurat Al-Qhasas - અલ્ કસસ 29. Suurat Al-Qankabuut - અલ્ અન્કબુત 30. Suurat Ar-Ruum - અર્ રુમ 31. Suurat luqhmaan - લુકમાન 32. Suurat As-Sajada - અસ્ સજદહ 33. Suurat Al-Aczaab - અલ્ અહઝાબ 34. Suurat Sabâ - સબા 35. Suurat Faatir - ફાતિર 36. Suurat Yaasiin - યાસિન 37. Suurat As-Saaffaat - અસ્ સોફ્ફાત 38. Suurat Saad - સૉદ 39. Suurat Az-Zumar - અઝ્ ઝુમર 40. Suurat Ghaafir - ગાફિર 41. Suurat Fussilat - ફુસ્સિલત 42. Suurat Ash-Shuurá - અશ્ શૂરા 43. Suurat Az-Zukhruf - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. Suurat Addukhaan - અદ્ દુખાન 45. Suurat Al-Jaasiyá - અલ્ જાષિયહ 46. Suurat Al-Acqhaaf - અલ્ અહકાફ 47. Suurat Mucammad - મુહમ્મદ 48. Suurat Al-Fatci - અલ્ ફત્હ 49. Suurat Al-Cujuraat - અલ્ હુજુરાત 50. Suurat Qhaaf - કૉફ 51. Suurat Azzaariyaat - અઝ્ ઝારિયાત 52. Suurat Attuur - અત્ તૂર 53. Suurat Annajmi - અન્ નજમ 54. Suurat Al-Qhamar - અલ્ કમર 55. Suurat Arracmaan - અર્ રહમાન 56. Suurat Al-Waaqhiqa - અલ્ વાકિઆ 57. Suurat Al-Cadiid - અલ્ હદીદ 58. Suurat Al-Mujaadala - અલ્ મુજાદિલહ 59. Suurat Al-Cashri - અલ્ હશ્ર 60. Suurat Al-Mumtacina - અલ્ મુમતહિનહ 61. Suurat As-Saffi - અસ્ સફ 62. Suurat Al-Jumqa - અલ્ જુમ્આ 63. Suurat Al-Munaafiqhuun - અલ્ મુનાફિકુન 64. Suurat Attaghaabun - અત્ તગાબુન 65. Suurat Attalaaqh - અત્ તલાક 66. Suurat Attacriim - અત્ તહરીમ 67. Suurat Al-Mulk - અલ્ મુલ્ક 68. Suurat Al-Qhalam - અલ્ કલમ 69. Suurat Al-Caaqhah - અલ્ હાકકહ 70. Suurat Al-Maqaarij - અલ્ મઆરિજ 71. Suurat Nuuc - નૂહ 72. Suurat Al-Jinni - અલ્ જિન 73. Suurat Al-Muzzamil - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. Suurat Al-Muddathir - અલ્ મુદષષિર 75. Suurat Al-Qhiyaama - અલ્ કિયામહ 76. Suurat Al-Insaan - અલ્ ઇન્સાન 77. Suurat Al-Mursalaat - અલ્ મુર્સલાત 78. Suurat Annabá - અન્ નબા 79. Suurat Annaaziqaat - અન્ નાઝિઆત 80. Suurat Qabasá - અબસ 81. Suurat Attakwiir - અત્ તકવીર 82. Suurat Al-Infitaar - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. Suurat Al-Mutaffifiin - અલ્ મુતફ્ફીન 84. Suurat Al-Inshiqhaaqh - અલ્ ઇન્શિકાક 85. Suurat Al-Buruuj - અલ્ બુરુજ 86. Suurat Attaariqh - અત્ તારિક 87. Suurat Al-Aqlaá - અલ્ અઅલા 88. Suurat Al-Ghaashiyah - અલ્ ગોશિયહ 89. Suurat Al-Fajr - અલ્ ફજર 90. Suurat Al-Balad - અલ્ બલદ 91. Suurat Ash-Shamsi - અશ્ શમ્શ 92. Suurat Alleyli - અલ્ લૈલ 93. Suurat Adduca - અઝ્ ઝોહા 94. Suurat Ash-Sharci - અશ્ શરહ 95. Suurat Attiin - અત્ તીન 96. Suurat Al-Qalaqh - અલ્ અલક 97. Suurat Al-Qhadri - અલ્ કદર 98. Suurat Al-Bayyina - અલ્ બય્યિનહ 99. Suurat Az-Zalzalah - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. Suurat Al-Qaadiyaat - અલ્ આદિયાત 101. Suurat Al- Qhaariqá - અલ્ કોરિઅહ 102. Suurat Attakaathur - અત્ તકાષુર 103. Suurat Al-Qasr - અલ્ અસ્ર 104. Suurat Al-Humazah - અલ્ હુમઝહ 105. Suurat Al-Fiil - અલ્ ફીલ 106. Suurat Qhureysh - કુરૈશ 107. Suurat Al-Maaquun - અલ્ માઉન 108. Suurat Al-Kawthar - અલ્ કૌષર 109. Suurat Al-Kaafiruun - અલ્ કાફિરુન 110. Suurat Annasr - અન્ નસ્ર 111. Suurat Al-Masad - અલ્ મસદ 112. Suurat Al-Ikhlaas - અલ્ ઇખ્લાસ 113. Suurat Al-Falaqh - અલ્ ફલક 114. Suurat Annaas - અન્ નાસ
બંધ કરો