വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ - الترجمة العفرية * - വിവർത്തനങ്ങളുടെ സൂചിക

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ദയവായി സൂറത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1. Suurat Al-Faatica - സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ 2. Suurat Al-Baqhara - സൂറത്തുൽ ബഖറഃ 3. Suurat Aala-Qimraan - സൂറത്ത് ആലുഇംറാൻ 4. Suurat Annisaa - സൂറത്തുന്നിസാഅ് 5. Suurat Al-Maa-ida - സൂറത്തുൽ മാഇദ 6. Suurat Al-Anqaam - സൂറത്തുൽ അൻആം 7. Suurat Al-Aqraaf - സൂറത്തുൽ അഅ്റാഫ് 8. Suurat Al-Anfaal - സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ 9. Suurat Attawbá - സൂറത്തുത്തൗബഃ 10. Suurat Yuunus - സൂറത്ത് യൂനുസ് 11. Suurat Huud - സൂറത്ത് ഹൂദ് 12. Suurat Yuusuf - സൂറത്ത് യൂസുഫ് 13. Suurat Arraqdi - സൂറത്തു റഅ്ദ് 14. Suurat Ibraahim - സൂറത്ത് ഇബ്റാഹീം 15. Suurat Al-Cijri - സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ 16. Suurat Annacli - സൂറത്തുന്നഹ്ൽ 17. Suurat Al-lsraa - സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഅ് 18. Suurat Al-Kahf - സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് 19. Suurat Maryam - സൂറത്ത് മർയം 20. Suurat Taaha - സൂറത്ത് ത്വാഹാ 21. Suurat Al-Ambiya - സൂറത്തുൽ അൻബിയാഅ് 22. Suurat Al-Cajji - സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് 23. Suurat Al-Muuminuui - സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂൻ 24. Suurat An-Nuur - സൂറത്തുന്നൂർ 25. Suurat Al-Furqhaan - സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ 26. Suurat Ash-Shuqaraa - സൂറത്തുശ്ശുഅറാഅ് 27. Suurat An-Naml - സൂറത്തുന്നംല് 28. Suurat Al-Qhasas - സൂറത്തുൽ ഖസസ് 29. Suurat Al-Qankabuut - സൂറത്തുൽ അൻകബൂത്ത് 30. Suurat Ar-Ruum - സൂറത്തു റൂം 31. Suurat luqhmaan - സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ 32. Suurat As-Sajada - സൂറത്തുസ്സജദഃ 33. Suurat Al-Aczaab - സൂറത്തുൽ അഹ്സാബ് 34. Suurat Sabâ - സൂറത്തുസ്സബഅ് 35. Suurat Faatir - സൂറത്ത് ഫാത്വിർ 36. Suurat Yaasiin - സൂറത്ത് യാസീൻ 37. Suurat As-Saaffaat - സൂറത്തുസ്സ്വാഫ്ഫാത്ത് 38. Suurat Saad - സൂറത്ത് സ്വാദ് 39. Suurat Az-Zumar - സൂറത്തുസ്സുമർ 40. Suurat Ghaafir - സൂറത്ത് ഗാഫിർ 41. Suurat Fussilat - സൂറത്ത് ഫുസ്സ്വിലത്ത് 42. Suurat Ash-Shuurá - സൂറത്തുശ്ശൂറാ 43. Suurat Az-Zukhruf - സൂറത്തുസ്സുഖ്റുഫ് 44. Suurat Addukhaan - സൂറത്തുദ്ദുഖാൻ 45. Suurat Al-Jaasiyá - സൂറത്തുൽ ജാഥിയഃ 46. Suurat Al-Acqhaaf - സൂറത്തുൽ അഹ്ഖാഫ് 47. Suurat Mucammad - സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് 48. Suurat Al-Fatci - സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് 49. Suurat Al-Cujuraat - സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്ത് 50. Suurat Qhaaf - സൂറത്ത് ഖാഫ് 51. Suurat Azzaariyaat - സൂറത്തുദ്ദാരിയാത്ത് 52. Suurat Attuur - സൂറത്തുത്തൂർ 53. Suurat Annajmi - സൂറത്തുന്നജ്മ് 54. Suurat Al-Qhamar - സൂറത്തുൽ ഖമർ 55. Suurat Arracmaan - സൂറത്തു റഹ്മാൻ 56. Suurat Al-Waaqhiqa - സൂറത്തുൽ വാഖിഅഃ 57. Suurat Al-Cadiid - സൂറത്തുൽ ഹദീദ് 58. Suurat Al-Mujaadala - സൂറത്തുൽ മുജാദിലഃ 59. Suurat Al-Cashri - സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ 60. Suurat Al-Mumtacina - സൂറത്തുൽ മുംതഹനഃ 61. Suurat As-Saffi - സൂറത്തുസ്സ്വഫ്ഫ് 62. Suurat Al-Jumqa - സൂറത്തുൽ ജുമുഅഃ 63. Suurat Al-Munaafiqhuun - സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖൂൻ 64. Suurat Attaghaabun - സൂറത്തുത്തഗാബുൻ 65. Suurat Attalaaqh - സൂറത്തുത്ത്വലാഖ് 66. Suurat Attacriim - സൂറത്തുത്തഹ്രീം 67. Suurat Al-Mulk - സൂറത്തുൽ മുൽക് 68. Suurat Al-Qhalam - സൂറത്തുൽ ഖലം 69. Suurat Al-Caaqhah - സൂറത്തുൽ ഹാഖ്ഖഃ 70. Suurat Al-Maqaarij - സൂറത്തുൽ മആരിജ് 71. Suurat Nuuc - സൂറത്ത് നൂഹ് 72. Suurat Al-Jinni - സൂറത്തുൽ ജിന്ന് 73. Suurat Al-Muzzamil - സൂറത്തുൽ മുസ്സമ്മിൽ 74. Suurat Al-Muddathir - സൂറത്തുൽ മുദ്ദഥ്ഥിർ 75. Suurat Al-Qhiyaama - സൂറത്തുൽ ഖിയാമഃ 76. Suurat Al-Insaan - സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ 77. Suurat Al-Mursalaat - സൂറത്തുൽ മുർസലാത്ത് 78. Suurat Annabá - സൂറത്തുന്നബഅ് 79. Suurat Annaaziqaat - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് 80. Suurat Qabasá - സൂറത്ത് അബസ 81. Suurat Attakwiir - സൂറത്തുത്തക്വീർ 82. Suurat Al-Infitaar - സൂറത്തുൽ ഇൻഫിത്വാർ 83. Suurat Al-Mutaffifiin - സൂറത്തുൽ മുത്വഫ്ഫിഫീൻ 84. Suurat Al-Inshiqhaaqh - സൂറത്തുൽ ഇൻശിഖാഖ് 85. Suurat Al-Buruuj - സൂറത്തുൽ ബുറൂജ് 86. Suurat Attaariqh - സൂറത്തുത്ത്വാരിഖ് 87. Suurat Al-Aqlaá - സൂറത്തുൽ അഅ്ലാ 88. Suurat Al-Ghaashiyah - സൂറത്തുൽ ഗാശിയഃ 89. Suurat Al-Fajr - സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ 90. Suurat Al-Balad - സൂറത്തുൽ ബലദ് 91. Suurat Ash-Shamsi - സൂറത്തുശ്ശംസ് 92. Suurat Alleyli - സൂറത്തുല്ലൈൽ 93. Suurat Adduca - സൂറത്തുള്ളുഹാ 94. Suurat Ash-Sharci - സൂറത്തുശ്ശർഹ് 95. Suurat Attiin - സൂറത്തുത്തീൻ 96. Suurat Al-Qalaqh - സൂറത്തുൽ അലഖ് 97. Suurat Al-Qhadri - സൂറത്തുൽ ഖദ്ർ 98. Suurat Al-Bayyina - സൂറത്തുൽ ബയ്യിനഃ 99. Suurat Az-Zalzalah - സൂറത്തുസ്സൽസലഃ 100. Suurat Al-Qaadiyaat - സൂറത്തുൽ ആദിയാത്ത് 101. Suurat Al- Qhaariqá - സൂറത്തുൽ ഖാരിഅഃ 102. Suurat Attakaathur - സൂറത്തുത്തകാഥുർ 103. Suurat Al-Qasr - സൂറത്തുൽ അസ്ർ 104. Suurat Al-Humazah - സൂറത്തുൽ ഹുമസഃ 105. Suurat Al-Fiil - സൂറത്തുൽ ഫീൽ 106. Suurat Qhureysh - സൂറത്ത് ഖുറൈശ് 107. Suurat Al-Maaquun - സൂറത്തുൽ മാഊൻ 108. Suurat Al-Kawthar - സൂറത്തുൽ കൗഥർ 109. Suurat Al-Kaafiruun - സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ 110. Suurat Annasr - സൂറത്തുന്നസ്ർ 111. Suurat Al-Masad - സൂറത്തുൽ മസദ് 112. Suurat Al-Ikhlaas - സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 113. Suurat Al-Falaqh - സൂറത്തുൽ ഫലഖ് 114. Suurat Annaas - സൂറത്തുന്നാസ്
അടക്കുക