የቅዱስ ቁርዓን ይዘት ትርጉም - ዓፋርኛ ትርጉም * - የትርጉሞች ማዉጫ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

እባክዎን ምዕራፍ ይምረጡ
1. Suurat Al-Faatica - ሱረቱ አል-ፋቲሃ 2. Suurat Al-Baqhara - ሱረቱ አል-በቀራህ 3. Suurat Aala-Qimraan - ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን 4. Suurat Annisaa - ሱረቱ አን-ኒሳዕ 5. Suurat Al-Maa-ida - ሱረቱ አል-ማኢዳህ 6. Suurat Al-Anqaam - ሱረቱ አል-አንዓም 7. Suurat Al-Aqraaf - ሱረቱ አል-አዕራፍ 8. Suurat Al-Anfaal - ሱረቱ አል-አንፋል 9. Suurat Attawbá - ሱረቱ አት-ተውባህ 10. Suurat Yuunus - ሱረቱ ዩኑስ 11. Suurat Huud - ሱረቱ ሁድ 12. Suurat Yuusuf - ሱረቱ ዩሱፍ 13. Suurat Arraqdi - ሱረቱ አር-ረዕድ 14. Suurat Ibraahim - ሱረቱ ኢብራሂም 15. Suurat Al-Cijri - ሱረቱ አል ሒጅር 16. Suurat Annacli - ሱረቱ አን-ነሕል 17. Suurat Al-lsraa - ሱረቱ አል ኢስራዕ 18. Suurat Al-Kahf - ሱረቱ አል ከህፍ 19. Suurat Maryam - ሱረቱ መርየም 20. Suurat Taaha - ሱረቱ ጣሃ 21. Suurat Al-Ambiya - ሱረቱ አል አንቢያ 22. Suurat Al-Cajji - ሱረቱ አል ሐጅ 23. Suurat Al-Muuminuui - ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን 24. Suurat An-Nuur - ሱረቱ አልን ኑር 25. Suurat Al-Furqhaan - ሱረቱ አል ፉርቃን 26. Suurat Ash-Shuqaraa - ሱረቱ አሽ ሹዐራእ 27. Suurat An-Naml - ሱረቱ አን ነምል 28. Suurat Al-Qhasas - ሱረቱ አል ቀሰስ 29. Suurat Al-Qankabuut - ሱረቱ አል ዐንከቡት 30. Suurat Ar-Ruum - ሱረቱ አር ሩም 31. Suurat luqhmaan - ሱረቱ አል ሉቅማን 32. Suurat As-Sajada - ሱረቱ አስ ሰጅደህ 33. Suurat Al-Aczaab - ሱረቱ አል አሕዛብ 34. Suurat Sabâ - ሱረቱ ሰበእ 35. Suurat Faatir - ሱረቱ ፋጢር 36. Suurat Yaasiin - ሱረቱ ያሲን 37. Suurat As-Saaffaat - ሱረቱ አስ ሷፋት 38. Suurat Saad - ሱረቱ ሷድ 39. Suurat Az-Zumar - ሱረቱ አዝ ዙመር 40. Suurat Ghaafir - ሱረቱ ጋፊር 41. Suurat Fussilat - ሱረቱ ፉሲለት 42. Suurat Ash-Shuurá - ሱረቱ አሽ ሹራ 43. Suurat Az-Zukhruf - ሱረቱ አዝ ዙኽሩፍ 44. Suurat Addukhaan - ሱረቱ አድ ዱኻን 45. Suurat Al-Jaasiyá - ሱረቱ አል ጃሲያህ 46. Suurat Al-Acqhaaf - ሱረቱ አል አህቃፍ 47. Suurat Mucammad - ሱረቱ ሙሀመድ 48. Suurat Al-Fatci - ሱረቱ አል ፈትህ 49. Suurat Al-Cujuraat - ሱረቱ አል ሑጅራት 50. Suurat Qhaaf - ሱረቱ ቃፍ 51. Suurat Azzaariyaat - ሱረቱ አዝ ዛሪያት 52. Suurat Attuur - ሱረቱ አጥ ጡር 53. Suurat Annajmi - ሱረቱ አን ነጅም 54. Suurat Al-Qhamar - ሱረቱ አል ቀመር 55. Suurat Arracmaan - ሱረቱ አር ረሕማን 56. Suurat Al-Waaqhiqa - ሱረቱ አል ዋቂዓህ 57. Suurat Al-Cadiid - ሱረቱ አል ሐዲድ 58. Suurat Al-Mujaadala - ሱረቱ አል ሙጃደላ 59. Suurat Al-Cashri - ሱረቱ አል ሐሽር 60. Suurat Al-Mumtacina - ሱረቱ አል ሙምተሂና 61. Suurat As-Saffi - ሱረቱ አስ ሶፍ 62. Suurat Al-Jumqa - ሱረቱ አል ጁሙዓህ 63. Suurat Al-Munaafiqhuun - ሱረቱ አል ሙናፊቁን 64. Suurat Attaghaabun - ሱረቱ አት ተጋቡን 65. Suurat Attalaaqh - ሱረቱ አጥ ጠላቅ 66. Suurat Attacriim - ሱረቱ አት ተህሪም 67. Suurat Al-Mulk - ሱረቱ አል ሙልክ 68. Suurat Al-Qhalam - ሱረቱ አል ቀለም 69. Suurat Al-Caaqhah - ሱረቱ አል ሓቃህ 70. Suurat Al-Maqaarij - ሱረቱ አል መዓሪጅ 71. Suurat Nuuc - ሱረቱ ኑህ 72. Suurat Al-Jinni - ሱረቱ አል ጂን 73. Suurat Al-Muzzamil - ሱረቱ አል ሙዘሚል 74. Suurat Al-Muddathir - ሱረቱ አል ሙደሲር 75. Suurat Al-Qhiyaama - ሱረቱ አል ቂያማህ 76. Suurat Al-Insaan - ሱረቱ አል ኢንሳን 77. Suurat Al-Mursalaat - ሱረቱ አል ሙርሰላት 78. Suurat Annabá - ሱረቱ አን ነበእ 79. Suurat Annaaziqaat - ሱረቱ አን ናዚዓት 80. Suurat Qabasá - ሱረቱ ዐበሰ 81. Suurat Attakwiir - ሱረቱ አት ተክዊር 82. Suurat Al-Infitaar - ሱረቱ አል ኢንፊጣር 83. Suurat Al-Mutaffifiin - ሱረቱ አል ሙጠፊፊን 84. Suurat Al-Inshiqhaaqh - ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ 85. Suurat Al-Buruuj - ሱረቱ አል ቡሩጅ 86. Suurat Attaariqh - ሱረቱ አጥ ጣሪቅ 87. Suurat Al-Aqlaá - ሱረቱ አል አዕላ 88. Suurat Al-Ghaashiyah - ሱረቱ አል ጋሺያህ 89. Suurat Al-Fajr - ሱረቱ አል ፈጅር 90. Suurat Al-Balad - ሱረቱ አል በለድ 91. Suurat Ash-Shamsi - ሱረቱ አሽ ሸምስ 92. Suurat Alleyli - ሱረቱ አል ለይል 93. Suurat Adduca - ሱረቱ አድ ዱሓ 94. Suurat Ash-Sharci - ሱረቱ አሽ ሸርህ 95. Suurat Attiin - ሱረቱ አት ቲን 96. Suurat Al-Qalaqh - ሱረቱ አል ዐለቅ 97. Suurat Al-Qhadri - ሱረቱ አል ቀድር 98. Suurat Al-Bayyina - ሱረቱ አል-በይናህ 99. Suurat Az-Zalzalah - ሱረቱ አል ዘልዘላህ 100. Suurat Al-Qaadiyaat - ሱረቱ አል ዓዲያት 101. Suurat Al- Qhaariqá - ሱረቱ አል ቃሪዓሕ 102. Suurat Attakaathur - ሱረቱ አት ተካሱር 103. Suurat Al-Qasr - ሱረቱ አል ዓስር 104. Suurat Al-Humazah - ሱረቱ አል ሁመዛህ 105. Suurat Al-Fiil - ሱረቱ አል ፊል 106. Suurat Qhureysh - ሱረቱ ቁረይሽ 107. Suurat Al-Maaquun - ሱረቱ አል ማዑን 108. Suurat Al-Kawthar - ሱረቱ አል ከውሰር 109. Suurat Al-Kaafiruun - ሱረቱ አል ካፊሩን 110. Suurat Annasr - ሱረቱ አን ነስር 111. Suurat Al-Masad - ሱረቱ አል መሰድ 112. Suurat Al-Ikhlaas - ሱረቱ አል ኢኽላስ 113. Suurat Al-Falaqh - ሱረቱ አል ፈለቅ 114. Suurat Annaas - ሱረቱ አን ናስ
መዝጋት