அல்குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு - الترجمة العفرية * - மொழிபெயர்ப்பு அட்டவணை

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

தயவு செய்து அத்தியாயத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. Suurat Al-Faatica - ஸூரா அல்பாதிஹா 2. Suurat Al-Baqhara - ஸூரா அல்பகரா 3. Suurat Aala-Qimraan - ஸூரா ஆலஇம்ரான் 4. Suurat Annisaa - ஸூரா அந்நிஸா 5. Suurat Al-Maa-ida - ஸூரா அல்மாயிதா 6. Suurat Al-Anqaam - ஸூரா அல்அன்ஆம் 7. Suurat Al-Aqraaf - ஸூரா அல்அஃராப் 8. Suurat Al-Anfaal - ஸூரா அல்அன்பால் 9. Suurat Attawbá - ஸூரா அத்தவ்பா 10. Suurat Yuunus - ஸூரா யூனுஸ் 11. Suurat Huud - ஸூரா ஹூத் 12. Suurat Yuusuf - ஸூரா யூஸுப் 13. Suurat Arraqdi - ஸூரா அர்ரஃத் 14. Suurat Ibraahim - ஸூரா இப்ராஹீம் 15. Suurat Al-Cijri - அஸூரா அல்ஹிஜ்ர் 16. Suurat Annacli - ஸூரா அந்நஹ்ல் 17. Suurat Al-lsraa - ஸூரா அல்இஸ்ரா 18. Suurat Al-Kahf - ஸூரா அல்கஹ்ப் 19. Suurat Maryam - ஸூரா மர்யம் 20. Suurat Taaha - ஸூரா தாஹா 21. Suurat Al-Ambiya - ஸூரா அல்அன்பியா 22. Suurat Al-Cajji - ஸூரா அல்ஹஜ் 23. Suurat Al-Muuminuui - ஸூரா அல்முஃமினூன் 24. Suurat An-Nuur - ஸூரா அந்நூர் 25. Suurat Al-Furqhaan - ஸூரா அல்புர்கான் 26. Suurat Ash-Shuqaraa - ஸூரா அஷ்ஷுஅரா 27. Suurat An-Naml - ஸூரா அந்நம்ல் 28. Suurat Al-Qhasas - ஸூரா அல்கஸஸ் 29. Suurat Al-Qankabuut - ஸூரா அல்அன்கபூத் 30. Suurat Ar-Ruum - ஸூரா அர்ரூம் 31. Suurat luqhmaan - ஸூரா லுக்மான் 32. Suurat As-Sajada - ஸூரா அஸ்ஸஜதா 33. Suurat Al-Aczaab - ஸூரா அல்அஹ்ஸாப் 34. Suurat Sabâ - ஸூரா ஸபஉ 35. Suurat Faatir - ஸூரா பாதிர் 36. Suurat Yaasiin - ஸூரா யாஸீன் 37. Suurat As-Saaffaat - ஸூரா அஸ்ஸாபாத் 38. Suurat Saad - ஸூரா ஸாத் 39. Suurat Az-Zumar - ஸூரா அஸ்ஸுமர் 40. Suurat Ghaafir - ஸூரா ஆஃபிர் 41. Suurat Fussilat - ஸூரா புஸ்ஸிலத் 42. Suurat Ash-Shuurá - ஸூரா அஷ்ஷூரா 43. Suurat Az-Zukhruf - ஸூரா அஸ்ஸுக்ருப் 44. Suurat Addukhaan - ஸூரா அத்துகான் 45. Suurat Al-Jaasiyá - ஸூரா அல்ஜாஸியா 46. Suurat Al-Acqhaaf - ஸூரா அல்அஹ்காப் 47. Suurat Mucammad - ஸூரா முஹம்மத் 48. Suurat Al-Fatci - ஸூரா அல்பத்ஹ் 49. Suurat Al-Cujuraat - ஸூரா அல்ஹுஜராத் 50. Suurat Qhaaf - ஸூரா காஃப் 51. Suurat Azzaariyaat - ஸூரா அத்தாரியாத் 52. Suurat Attuur - ஸூரா அத்தூர் 53. Suurat Annajmi - ஸூரா அந்நஜ்ம் 54. Suurat Al-Qhamar - ஸூரா அல்கமர் 55. Suurat Arracmaan - ஸூரா அர்ரஹ்மான் 56. Suurat Al-Waaqhiqa - ஸூரா அல்வாகிஆ 57. Suurat Al-Cadiid - ஸூரா அல்ஹதீத் 58. Suurat Al-Mujaadala - ஸூரா அல்முஜாதலா 59. Suurat Al-Cashri - ஸூரா அல்ஹஷ்ர் 60. Suurat Al-Mumtacina - ஸூரா அல்மும்தஹினா 61. Suurat As-Saffi - ஸூரா அஸ்ஸப் 62. Suurat Al-Jumqa - ஸூரா அல்ஜும்ஆ 63. Suurat Al-Munaafiqhuun - ஸூரா அல்முனாபிகூன் 64. Suurat Attaghaabun - ஸூரா அத்தகாபுன் 65. Suurat Attalaaqh - ஸூரா அத்தலாக் 66. Suurat Attacriim - ஸூரா அத்தஹ்ரீம் 67. Suurat Al-Mulk - ஸூரா அல்முல்க் 68. Suurat Al-Qhalam - ஸூரா அல்கலம் 69. Suurat Al-Caaqhah - ஸூரா அல்ஹாக்கா 70. Suurat Al-Maqaarij - ஸூரா அல்மஆரிஜ் 71. Suurat Nuuc - ஸூரா நூஹ் 72. Suurat Al-Jinni - ஸூரா அல்ஜின் 73. Suurat Al-Muzzamil - ஸூரா அல்முஸ்ஸம்மில் 74. Suurat Al-Muddathir - ஸூரா அல்முத்தஸ்ஸிர் 75. Suurat Al-Qhiyaama - ஸூரா அல்கியாமா 76. Suurat Al-Insaan - ஸுரா அல்இன்ஸான் 77. Suurat Al-Mursalaat - ஸூரா அல்முர்ஸலாத் 78. Suurat Annabá - ஸூரா அந்நபஃ 79. Suurat Annaaziqaat - ஸூரா அந்நாஸிஆத் 80. Suurat Qabasá - ஸூரா அபஸ 81. Suurat Attakwiir - ஸூரா அத்தக்வீர் 82. Suurat Al-Infitaar - ஸூரா அல்இன்பிதார் 83. Suurat Al-Mutaffifiin - ஸூரா அல்முதப்பிபீன் 84. Suurat Al-Inshiqhaaqh - ஸூரா அல்இன்ஷிகாக் 85. Suurat Al-Buruuj - ஸூரா அல்புரூஜ் 86. Suurat Attaariqh - ஸூரா அத்தாரிக் 87. Suurat Al-Aqlaá - ஸூரா அல்அஃலா 88. Suurat Al-Ghaashiyah - ஸூரா அல்காஷியா 89. Suurat Al-Fajr - ஸூரா அல்பஜ்ர் 90. Suurat Al-Balad - ஸூரா அல்பலத் 91. Suurat Ash-Shamsi - ஸூரா அஷ்ஷம்ஸ் 92. Suurat Alleyli - ஸூரா அல்லைல் 93. Suurat Adduca - ஸூரா அழ்ழுஹா 94. Suurat Ash-Sharci - ஸூரா அஷ்ஷரஹ் 95. Suurat Attiin - ஸூரா அத்தீன் 96. Suurat Al-Qalaqh - ஸூரா அல்அலக் 97. Suurat Al-Qhadri - ஸூரா அல்கத்ர் 98. Suurat Al-Bayyina - ஸூரா அல்பையினாஹ் 99. Suurat Az-Zalzalah - ஸூரா அஸ்ஸல்ஸலாஹ் 100. Suurat Al-Qaadiyaat - ஸூரா அல்ஆதியாத் 101. Suurat Al- Qhaariqá - ஸூரா அல்காரிஆ 102. Suurat Attakaathur - ஸூரா அத்தகாஸுர் 103. Suurat Al-Qasr - ஸூரா அல்அஸ்ர் 104. Suurat Al-Humazah - ஸூரா அல்ஹுமஸா 105. Suurat Al-Fiil - ஸூரா அல்பீல் 106. Suurat Qhureysh - ஸூரா குரைஷ் 107. Suurat Al-Maaquun - ஸூரா அல்மாஊன் 108. Suurat Al-Kawthar - ஸூரா அல்கவ்ஸர் 109. Suurat Al-Kaafiruun - ஸூரா அல்காபிரூன் 110. Suurat Annasr - ஸூரா அந்நஸ்ர் 111. Suurat Al-Masad - ஸூரா அல்மஸத் 112. Suurat Al-Ikhlaas - ஸூரா அல்இக்லாஸ் 113. Suurat Al-Falaqh - ஸூரா அல்பலக் 114. Suurat Annaas - ஸூரா அந்நாஸ்
மூடுக