పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - الترجمة العفرية * - అనువాదాల విషయసూచిక

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. Suurat Al-Faatica - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. Suurat Al-Baqhara - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. Suurat Aala-Qimraan - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. Suurat Annisaa - సూరహ్ అన్-నిసా 5. Suurat Al-Maa-ida - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. Suurat Al-Anqaam - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. Suurat Al-Aqraaf - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. Suurat Al-Anfaal - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. Suurat Attawbá - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. Suurat Yuunus - సూరహ్ యూనుస్ 11. Suurat Huud - సూరహ్ హూద్ 12. Suurat Yuusuf - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. Suurat Arraqdi - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. Suurat Ibraahim - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. Suurat Al-Cijri - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. Suurat Annacli - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. Suurat Al-lsraa - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. Suurat Al-Kahf - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. Suurat Maryam - సూరహ్ మర్యమ్ 20. Suurat Taaha - సూరహ్ తహా 21. Suurat Al-Ambiya - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. Suurat Al-Cajji - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. Suurat Al-Muuminuui - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. Suurat An-Nuur - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. Suurat Al-Furqhaan - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. Suurat Ash-Shuqaraa - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. Suurat An-Naml - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. Suurat Al-Qhasas - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. Suurat Al-Qankabuut - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. Suurat Ar-Ruum - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. Suurat luqhmaan - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. Suurat As-Sajada - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. Suurat Al-Aczaab - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. Suurat Sabâ - సూరహ్ సబా 35. Suurat Faatir - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. Suurat Yaasiin - సూరహ్ యా-సీన్ 37. Suurat As-Saaffaat - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. Suurat Saad - సూరహ్ సాద్ 39. Suurat Az-Zumar - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. Suurat Ghaafir - సూరహ్ గాఫిర్ 41. Suurat Fussilat - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. Suurat Ash-Shuurá - సూరహ్ అష్-షురా 43. Suurat Az-Zukhruf - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. Suurat Addukhaan - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. Suurat Al-Jaasiyá - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. Suurat Al-Acqhaaf - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. Suurat Mucammad - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. Suurat Al-Fatci - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. Suurat Al-Cujuraat - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. Suurat Qhaaf - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. Suurat Azzaariyaat - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. Suurat Attuur - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. Suurat Annajmi - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. Suurat Al-Qhamar - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. Suurat Arracmaan - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. Suurat Al-Waaqhiqa - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. Suurat Al-Cadiid - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. Suurat Al-Mujaadala - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. Suurat Al-Cashri - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. Suurat Al-Mumtacina - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. Suurat As-Saffi - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. Suurat Al-Jumqa - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. Suurat Al-Munaafiqhuun - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. Suurat Attaghaabun - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. Suurat Attalaaqh - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. Suurat Attacriim - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. Suurat Al-Mulk - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. Suurat Al-Qhalam - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. Suurat Al-Caaqhah - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. Suurat Al-Maqaarij - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. Suurat Nuuc - సూరహ్ నూహ్ 72. Suurat Al-Jinni - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. Suurat Al-Muzzamil - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. Suurat Al-Muddathir - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. Suurat Al-Qhiyaama - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. Suurat Al-Insaan - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. Suurat Al-Mursalaat - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. Suurat Annabá - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. Suurat Annaaziqaat - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. Suurat Qabasá - సూరహ్ అబస 81. Suurat Attakwiir - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. Suurat Al-Infitaar - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. Suurat Al-Mutaffifiin - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. Suurat Al-Inshiqhaaqh - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. Suurat Al-Buruuj - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. Suurat Attaariqh - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. Suurat Al-Aqlaá - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. Suurat Al-Ghaashiyah - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. Suurat Al-Fajr - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. Suurat Al-Balad - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. Suurat Ash-Shamsi - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. Suurat Alleyli - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. Suurat Adduca - సూరహ్ అద్-దుహా 94. Suurat Ash-Sharci - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. Suurat Attiin - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. Suurat Al-Qalaqh - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. Suurat Al-Qhadri - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. Suurat Al-Bayyina - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. Suurat Az-Zalzalah - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. Suurat Al-Qaadiyaat - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. Suurat Al- Qhaariqá - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. Suurat Attakaathur - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. Suurat Al-Qasr - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. Suurat Al-Humazah - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. Suurat Al-Fiil - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. Suurat Qhureysh - సూరహ్ ఖురైష్ 107. Suurat Al-Maaquun - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. Suurat Al-Kawthar - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. Suurat Al-Kaafiruun - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. Suurat Annasr - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. Suurat Al-Masad - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. Suurat Al-Ikhlaas - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. Suurat Al-Falaqh - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. Suurat Annaas - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం