ترجمهٔ معانی قرآن کریم - الترجمة العفرية * - لیست ترجمه ها

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

لطفا سوره را انتخاب کنید
1. Suurat Al-Faatica - سوره فاتحه 2. Suurat Al-Baqhara - سوره بقره 3. Suurat Aala-Qimraan - سوره آل عمران 4. Suurat Annisaa - سوره نساء 5. Suurat Al-Maa-ida - سوره مائده 6. Suurat Al-Anqaam - سوره انعام 7. Suurat Al-Aqraaf - سوره اعراف 8. Suurat Al-Anfaal - سوره انفال 9. Suurat Attawbá - سوره توبه 10. Suurat Yuunus - سوره يونس 11. Suurat Huud - سوره هود 12. Suurat Yuusuf - سوره يوسف 13. Suurat Arraqdi - سوره رعد 14. Suurat Ibraahim - سوره ابراهيم 15. Suurat Al-Cijri - سوره حجر 16. Suurat Annacli - سوره نحل 17. Suurat Al-lsraa - سوره اسراء 18. Suurat Al-Kahf - سوره كهف 19. Suurat Maryam - سوره مريم 20. Suurat Taaha - سوره طه 21. Suurat Al-Ambiya - سوره انبياء 22. Suurat Al-Cajji - سوره حج 23. Suurat Al-Muuminuui - سوره مؤمنون 24. Suurat An-Nuur - سوره نور 25. Suurat Al-Furqhaan - سوره فرقان 26. Suurat Ash-Shuqaraa - سوره شعراء 27. Suurat An-Naml - سوره نمل 28. Suurat Al-Qhasas - سوره قصص 29. Suurat Al-Qankabuut - سوره عنكبوت 30. Suurat Ar-Ruum - سوره روم 31. Suurat luqhmaan - سوره لقمان 32. Suurat As-Sajada - سوره سجده 33. Suurat Al-Aczaab - سوره احزاب 34. Suurat Sabâ - سوره سبأ 35. Suurat Faatir - سوره فاطر 36. Suurat Yaasiin - سوره يس 37. Suurat As-Saaffaat - سوره صافات 38. Suurat Saad - سوره ص 39. Suurat Az-Zumar - سوره زمر 40. Suurat Ghaafir - سوره غافر 41. Suurat Fussilat - سوره فصلت 42. Suurat Ash-Shuurá - سوره شورى 43. Suurat Az-Zukhruf - سوره زخرف 44. Suurat Addukhaan - سوره دخان 45. Suurat Al-Jaasiyá - سوره جاثيه 46. Suurat Al-Acqhaaf - سوره احقاف 47. Suurat Mucammad - سوره محمد 48. Suurat Al-Fatci - سوره فتح 49. Suurat Al-Cujuraat - سوره حجرات 50. Suurat Qhaaf - سوره ق 51. Suurat Azzaariyaat - سوره ذاريات 52. Suurat Attuur - سوره طور 53. Suurat Annajmi - سوره نجم 54. Suurat Al-Qhamar - سوره قمر 55. Suurat Arracmaan - سوره رحمن 56. Suurat Al-Waaqhiqa - سوره واقعه 57. Suurat Al-Cadiid - سوره حديد 58. Suurat Al-Mujaadala - سوره مجادله 59. Suurat Al-Cashri - سوره حشر 60. Suurat Al-Mumtacina - سوره ممتحنه 61. Suurat As-Saffi - سوره صف 62. Suurat Al-Jumqa - سوره جمعه 63. Suurat Al-Munaafiqhuun - سوره منافقون 64. Suurat Attaghaabun - سوره تغابن 65. Suurat Attalaaqh - سوره طلاق 66. Suurat Attacriim - سوره تحريم 67. Suurat Al-Mulk - سوره ملك 68. Suurat Al-Qhalam - سوره قلم 69. Suurat Al-Caaqhah - سوره حاقه 70. Suurat Al-Maqaarij - سوره معارج 71. Suurat Nuuc - سوره نوح 72. Suurat Al-Jinni - سوره جن 73. Suurat Al-Muzzamil - سوره مزمل 74. Suurat Al-Muddathir - سوره مدثر 75. Suurat Al-Qhiyaama - سوره قيامه 76. Suurat Al-Insaan - سوره انسان 77. Suurat Al-Mursalaat - سوره مرسلات 78. Suurat Annabá - سوره نبأ 79. Suurat Annaaziqaat - سوره نازعات 80. Suurat Qabasá - سوره عبس 81. Suurat Attakwiir - سوره تكوير 82. Suurat Al-Infitaar - سوره انفطار 83. Suurat Al-Mutaffifiin - سوره مطففين 84. Suurat Al-Inshiqhaaqh - سوره انشقاق 85. Suurat Al-Buruuj - سوره بروج 86. Suurat Attaariqh - سوره طارق 87. Suurat Al-Aqlaá - سوره اعلى 88. Suurat Al-Ghaashiyah - سوره غاشيه 89. Suurat Al-Fajr - سوره فجر 90. Suurat Al-Balad - سوره بلد 91. Suurat Ash-Shamsi - سوره شمس 92. Suurat Alleyli - سوره ليل 93. Suurat Adduca - سوره ضحى 94. Suurat Ash-Sharci - سوره شرح 95. Suurat Attiin - سوره تين 96. Suurat Al-Qalaqh - سوره علق 97. Suurat Al-Qhadri - سوره قدر 98. Suurat Al-Bayyina - سوره بينه 99. Suurat Az-Zalzalah - سوره زلزله 100. Suurat Al-Qaadiyaat - سوره عاديات 101. Suurat Al- Qhaariqá - سوره قارعه 102. Suurat Attakaathur - سوره تكاثر 103. Suurat Al-Qasr - سوره عصر 104. Suurat Al-Humazah - سوره همزه 105. Suurat Al-Fiil - سوره فيل 106. Suurat Qhureysh - سوره قريش 107. Suurat Al-Maaquun - سوره ماعون 108. Suurat Al-Kawthar - سوره كوثر 109. Suurat Al-Kaafiruun - سوره كافرون 110. Suurat Annasr - سوره نصر 111. Suurat Al-Masad - سوره مسد 112. Suurat Al-Ikhlaas - اخلاص 113. Suurat Al-Falaqh - سوره فلق 114. Suurat Annaas - سوره ناس
بستن