Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - Qurani Kərimin Afar dilinə mənaca tərcüməsi. Şeyx Mahmud Əbdülqadirin rəhbərliyi altında hicri təqvimi ilə 1441-ci ildə alimlər qrupu tərəfindən tərcümə edilmişdir. * - Tərcumənin mündəricatı

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Zəhmət olmasa surə seçin
1. Suurat Al-Faatica - əl-Fatihə 2. Suurat Al-Baqhara - əl-Bəqərə 3. Suurat Aala-Qimraan - Ali-İmran 4. Suurat Annisaa - ən-Nisa 5. Suurat Al-Maa-ida - əl-Maidə 6. Suurat Al-Anqaam - əl-Ənam 7. Suurat Al-Aqraaf - əl-Əraf 8. Suurat Al-Anfaal - əl-Ənfal 9. Suurat Attawbá - ət-Tovbə 10. Suurat Yuunus - Yunus 11. Suurat Huud - Hud 12. Suurat Yuusuf - Yusuf 13. Suurat Arraqdi - ər-Rəd 14. Suurat Ibraahim - İbrahim 15. Suurat Al-Cijri - əl-Hicr 16. Suurat Annacli - ən-Nəhl 17. Suurat Al-lsraa - əl-İsra 18. Suurat Al-Kahf - əl-Kəhf 19. Suurat Maryam - Məryəm 20. Suurat Taaha - Ta ha 21. Suurat Al-Ambiya - əl-Ənbiya 22. Suurat Al-Cajji - əl-Həcc 23. Suurat Al-Muuminuui - əl-Muminun 24. Suurat An-Nuur - ən-Nur 25. Suurat Al-Furqhaan - əl-Furqan 26. Suurat Ash-Shuqaraa - əş-Şuəra 27. Suurat An-Naml - ən-Nəml 28. Suurat Al-Qhasas - əl-Qəsəs 29. Suurat Al-Qankabuut - əl-Ənkəbut 30. Suurat Ar-Ruum - ər-Rum 31. Suurat luqhmaan - Loğman 32. Suurat As-Sajada - əs-Səcdə 33. Suurat Al-Aczaab - əl-Əhzab 34. Suurat Sabâ - Səba 35. Suurat Faatir - Fatir 36. Suurat Yaasiin - Ya sin 37. Suurat As-Saaffaat - əs-Saffat 38. Suurat Saad - Sad 39. Suurat Az-Zumar - əz-Zumər 40. Suurat Ghaafir - Ğafir 41. Suurat Fussilat - Fussilət 42. Suurat Ash-Shuurá - əş-Şura 43. Suurat Az-Zukhruf - əz-Zuxruf 44. Suurat Addukhaan - əd-Duxan 45. Suurat Al-Jaasiyá - əl-Casiyə 46. Suurat Al-Acqhaaf - əl-Əhqaf 47. Suurat Mucammad - Muhəmməd 48. Suurat Al-Fatci - əl-Fəth 49. Suurat Al-Cujuraat - əl-Hucurat 50. Suurat Qhaaf - Qaf 51. Suurat Azzaariyaat - əz-Zariyat 52. Suurat Attuur - ət-Tur 53. Suurat Annajmi - ən-Nəcm 54. Suurat Al-Qhamar - əl-Qəmər 55. Suurat Arracmaan - ər-Rəhman 56. Suurat Al-Waaqhiqa - əl-Vaqiə 57. Suurat Al-Cadiid - əl-Hədid 58. Suurat Al-Mujaadala - əl-Mucadilə 59. Suurat Al-Cashri - əl-Həşr 60. Suurat Al-Mumtacina - əl-Mumtəhənə 61. Suurat As-Saffi - əs-Saff 62. Suurat Al-Jumqa - əl-Cumuə 63. Suurat Al-Munaafiqhuun - əl-Munafiqun 64. Suurat Attaghaabun - ət-Təğabun 65. Suurat Attalaaqh - ət-Talaq 66. Suurat Attacriim - ət-Təhrim 67. Suurat Al-Mulk - əl-Mulk 68. Suurat Al-Qhalam - əl-Qələm 69. Suurat Al-Caaqhah - əl-Haqqə 70. Suurat Al-Maqaarij - əl-Məaric 71. Suurat Nuuc - Nuh 72. Suurat Al-Jinni - əl-Cinn 73. Suurat Al-Muzzamil - əl-Muzzəmmil 74. Suurat Al-Muddathir - əl-Muddəssir 75. Suurat Al-Qhiyaama - əl-Qiyamə 76. Suurat Al-Insaan - əl-İnsan 77. Suurat Al-Mursalaat - əl-Mursəlat 78. Suurat Annabá - ən-Nəbə 79. Suurat Annaaziqaat - ən-Naziat 80. Suurat Qabasá - Əbəsə 81. Suurat Attakwiir - ət-Təkvir 82. Suurat Al-Infitaar - əl-İnfitar 83. Suurat Al-Mutaffifiin - əl-Mutaffifin 84. Suurat Al-Inshiqhaaqh - əl-İnşiqaq 85. Suurat Al-Buruuj - əl-Buruc 86. Suurat Attaariqh - ət-Tariq 87. Suurat Al-Aqlaá - əl-Əla 88. Suurat Al-Ghaashiyah - əl-Ğaşiyə 89. Suurat Al-Fajr - əl-Fəcr 90. Suurat Al-Balad - əl-Bələd 91. Suurat Ash-Shamsi - əş-Şəms 92. Suurat Alleyli - əl-Leyl 93. Suurat Adduca - əd-Duha 94. Suurat Ash-Sharci - əş-Şərh 95. Suurat Attiin - ət-Tin 96. Suurat Al-Qalaqh - əl-Ələq 97. Suurat Al-Qhadri - əl-Qədr 98. Suurat Al-Bayyina - əl-Beyyinə 99. Suurat Az-Zalzalah - əz-Zəlzələ 100. Suurat Al-Qaadiyaat - əl-Adiyat 101. Suurat Al- Qhaariqá - əl-Qariə 102. Suurat Attakaathur - ət-Təkasur 103. Suurat Al-Qasr - əl-Əsr 104. Suurat Al-Humazah - əl-Huməzə 105. Suurat Al-Fiil - əl-Fil 106. Suurat Qhureysh - Qureyş 107. Suurat Al-Maaquun - əl-Maun 108. Suurat Al-Kawthar - əl-Kovsər 109. Suurat Al-Kaafiruun - əl-Kafirun 110. Suurat Annasr - ən-Nəsr 111. Suurat Al-Masad - əl-Məsəd 112. Suurat Al-Ikhlaas - əl-İxlas 113. Suurat Al-Falaqh - əl-Fələq 114. Suurat Annaas - ən-Nas
Bağlamaq