قۇرئان كەرىم مەنىلىرىنىڭ تەرجىمىسى - الترجمة العفرية * - تەرجىمىلەر مۇندەرىجىسى

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

سۈرىنى تاللاڭ
1. Suurat Al-Faatica - سۈرە پاتىھە 2. Suurat Al-Baqhara - سۈرە بەقەرە 3. Suurat Aala-Qimraan - سۈرە ئال ئىمران 4. Suurat Annisaa - سۈرە نىسا 5. Suurat Al-Maa-ida - سۈرە مائىدە 6. Suurat Al-Anqaam - سۈرە ئەنئام 7. Suurat Al-Aqraaf - سۈرە ئەئراپ 8. Suurat Al-Anfaal - سۈرە ئەنپال 9. Suurat Attawbá - سۈرە تەۋبە 10. Suurat Yuunus - سۈرە يۇنۇس 11. Suurat Huud - سۈرە ھۇد 12. Suurat Yuusuf - سۈرە يۈسۈپ 13. Suurat Arraqdi - سۈرە رەئد 14. Suurat Ibraahim - سۈرە ئىبراھىم 15. Suurat Al-Cijri - سۈرە ھىجر 16. Suurat Annacli - سۈرە نەھل 17. Suurat Al-lsraa - سۈرە ئىسرا 18. Suurat Al-Kahf - سۈرە كەھپ 19. Suurat Maryam - سۈرە مەريەم 20. Suurat Taaha - سۈرە تاھا 21. Suurat Al-Ambiya - سۈرە ئەنبىيا 22. Suurat Al-Cajji - سۈرە ھەج 23. Suurat Al-Muuminuui - سۈرە مۆمىنۇن 24. Suurat An-Nuur - سۈرە نۇر 25. Suurat Al-Furqhaan - سۈرە پۇرقان 26. Suurat Ash-Shuqaraa - سۈرە شۇئەرا 27. Suurat An-Naml - سۈرە نەمل 28. Suurat Al-Qhasas - سۈرە قەسەس 29. Suurat Al-Qankabuut - سۈرە ئەنكەبۇت 30. Suurat Ar-Ruum - سۈرە رۇم 31. Suurat luqhmaan - سۈرە لوقمان 32. Suurat As-Sajada - سۈرە سەجدە 33. Suurat Al-Aczaab - سۈرە ئەھزاب 34. Suurat Sabâ - سۈرە سەبەئ 35. Suurat Faatir - سۈرە پاتىر 36. Suurat Yaasiin - سۈرە ياسىن 37. Suurat As-Saaffaat - سۈرە ساپپات 38. Suurat Saad - سۈرە ساد 39. Suurat Az-Zumar - سۈرە زۇمەر 40. Suurat Ghaafir - سۈرە غاپىر 41. Suurat Fussilat - سۈرە پۇسسىلەت 42. Suurat Ash-Shuurá - سۈرە شۇرا 43. Suurat Az-Zukhruf - سۈرە زۇخرۇپ 44. Suurat Addukhaan - سۈرە دۇخان 45. Suurat Al-Jaasiyá - سۈرە جاسىيە 46. Suurat Al-Acqhaaf - سۈرە ئەھقاپ 47. Suurat Mucammad - سۈرە مۇھەممەد 48. Suurat Al-Fatci - سۈرە پەتىھ 49. Suurat Al-Cujuraat - سۈرە ھۇجۇرات 50. Suurat Qhaaf - سۈرە قاپ 51. Suurat Azzaariyaat - سۈرە زارىيات 52. Suurat Attuur - سۈرە تۇر 53. Suurat Annajmi - سۈرە نەجم 54. Suurat Al-Qhamar - سۈرە قەمەر 55. Suurat Arracmaan - سۈرە رەھمان 56. Suurat Al-Waaqhiqa - سۈرە ۋاقىئە 57. Suurat Al-Cadiid - سۈرە ھەدىد 58. Suurat Al-Mujaadala - سۈرە مۇجادەلە 59. Suurat Al-Cashri - سۈرە ھەشر 60. Suurat Al-Mumtacina - سۈرە مۇمتەھىنە 61. Suurat As-Saffi - سۈرە سەپ 62. Suurat Al-Jumqa - سۈرە جۇمۇئە 63. Suurat Al-Munaafiqhuun - سۈرە مۇناپىقۇن 64. Suurat Attaghaabun - سۈرە تەغابۇن 65. Suurat Attalaaqh - سۈرە تەلاق 66. Suurat Attacriim - سۈرە تەھرىم 67. Suurat Al-Mulk - سۈرە مۈلك 68. Suurat Al-Qhalam - سۈرە قەلەم 69. Suurat Al-Caaqhah - سۈرە ھاققە 70. Suurat Al-Maqaarij - سۈرە مائارىج 71. Suurat Nuuc - سۈرە نۇھ 72. Suurat Al-Jinni - سۈرە جىن 73. Suurat Al-Muzzamil - سۈرە مۇزەممىل 74. Suurat Al-Muddathir - سۈرە مۇدەسسىر 75. Suurat Al-Qhiyaama - سۈرە قىيامەت 76. Suurat Al-Insaan - سۈرە ئىنسان 77. Suurat Al-Mursalaat - سۈرە مۇرسەلات 78. Suurat Annabá - سۈرە نەبەئ 79. Suurat Annaaziqaat - سۈرە نازىئات 80. Suurat Qabasá - سۈرە ئەبەسە 81. Suurat Attakwiir - سۈرە تەكۋىر 82. Suurat Al-Infitaar - سۈرە ئىنپىتار 83. Suurat Al-Mutaffifiin - سۈرە مۇتەپپىپىن 84. Suurat Al-Inshiqhaaqh - سۈرە ئىنشىقاق 85. Suurat Al-Buruuj - سۈرە بۇرۇج 86. Suurat Attaariqh - سۈرە تارىق 87. Suurat Al-Aqlaá - سۈرە ئەئلا 88. Suurat Al-Ghaashiyah - سۈرە غاشىيە 89. Suurat Al-Fajr - سۈرە پەجر 90. Suurat Al-Balad - سۈرە بەلەد 91. Suurat Ash-Shamsi - سۈرە شەمس 92. Suurat Alleyli - سۈرە لەيل 93. Suurat Adduca - سۈرە زۇھا 94. Suurat Ash-Sharci - سۈرە شەرھ 95. Suurat Attiin - سۈرە تىن 96. Suurat Al-Qalaqh - سۈرە ئەلەق 97. Suurat Al-Qhadri - سۈرە قەدر 98. Suurat Al-Bayyina - سۈرە بەييىنە 99. Suurat Az-Zalzalah - سۈرە زەلزەلە 100. Suurat Al-Qaadiyaat - سۈرە ئادىيات 101. Suurat Al- Qhaariqá - سۈرە قارىئە 102. Suurat Attakaathur - سۈرە تەكاسۇر 103. Suurat Al-Qasr - سۈرە ئەسر 104. Suurat Al-Humazah - سۈرە ھۈمەزە 105. Suurat Al-Fiil - سۈرە پىل 106. Suurat Qhureysh - سۈرە قۇرەيش 107. Suurat Al-Maaquun - سۈرە مائۇن 108. Suurat Al-Kawthar - سۈرە كەۋسەر 109. Suurat Al-Kaafiruun - سۈرە كاپىرۇن 110. Suurat Annasr - سۈرە نەسر 111. Suurat Al-Masad - سۈرە مەسەد 112. Suurat Al-Ikhlaas - سۈرە ئىخلاس 113. Suurat Al-Falaqh - سۈرە پەلەق 114. Suurat Annaas - سۈرە ناس
تاقاش