ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - الترجمة العفرية * - පරිවර්තන පටුන

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. Suurat Al-Faatica - සූරා අල් ෆාතිහා 2. Suurat Al-Baqhara - සූරා අල් බකරා 3. Suurat Aala-Qimraan - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. Suurat Annisaa - සූරා අන් නිසා 5. Suurat Al-Maa-ida - සූරා අල් මාඉදා 6. Suurat Al-Anqaam - සූරා අල් අන්ආම් 7. Suurat Al-Aqraaf - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. Suurat Al-Anfaal - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. Suurat Attawbá - සූරා අත් තව්බා 10. Suurat Yuunus - සූරා යූනුස් 11. Suurat Huud - සූරා හූද් 12. Suurat Yuusuf - සූරා යූසුෆ් 13. Suurat Arraqdi - සූරා අර් රඃද් 14. Suurat Ibraahim - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. Suurat Al-Cijri - සූරා අල් හිජ්ර් 16. Suurat Annacli - සූරා අන් නහ්ල් 17. Suurat Al-lsraa - සූරා අල් ඉස්රා 18. Suurat Al-Kahf - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. Suurat Maryam - සූරා මර්යම් 20. Suurat Taaha - සූරා තාහා 21. Suurat Al-Ambiya - සූරා අල් අන්බියා 22. Suurat Al-Cajji - සූරා අල් හජ් 23. Suurat Al-Muuminuui - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. Suurat An-Nuur - සූරා අන් නූර් 25. Suurat Al-Furqhaan - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. Suurat Ash-Shuqaraa - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. Suurat An-Naml - සූරා අන් නම්ල් 28. Suurat Al-Qhasas - සූරා අල් කසස් 29. Suurat Al-Qankabuut - සූරා අල් අන්කබූත් 30. Suurat Ar-Ruum - සූරා අර් රූම් 31. Suurat luqhmaan - සූරා ලුක්මාන් 32. Suurat As-Sajada - සූරා අස්-සජදා 33. Suurat Al-Aczaab - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. Suurat Sabâ - සූරා සබඃ 35. Suurat Faatir - සූරා ෆාතිර් 36. Suurat Yaasiin - සූරා යාසීන් 37. Suurat As-Saaffaat - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. Suurat Saad - සූරා සාද් 39. Suurat Az-Zumar - සූරා අස් සුමර් 40. Suurat Ghaafir - සූරා ගාෆිර් 41. Suurat Fussilat - සූරා ෆුස්සිලත් 42. Suurat Ash-Shuurá - සූරා අෂ් ෂූරා 43. Suurat Az-Zukhruf - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. Suurat Addukhaan - සූරා අද් දුකාන් 45. Suurat Al-Jaasiyá - සූරා අල් ජාසියා 46. Suurat Al-Acqhaaf - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. Suurat Mucammad - සූරා මුහම්මද් 48. Suurat Al-Fatci - සූරා අල් ෆත්හ් 49. Suurat Al-Cujuraat - සූරා අල් හුජුරාත් 50. Suurat Qhaaf - සූරා කාෆ් 51. Suurat Azzaariyaat - සූරා අස්සාරියාත් 52. Suurat Attuur - සූරා අත් තූර් 53. Suurat Annajmi - සූරා අන් නජ්ම් 54. Suurat Al-Qhamar - සූරා අල් කමර් 55. Suurat Arracmaan - සූරා අර් රහ්මාන් 56. Suurat Al-Waaqhiqa - සූරා අල් වාකිආ 57. Suurat Al-Cadiid - සූරා අල් හදීද් 58. Suurat Al-Mujaadala - සූරා අල් මුජාදලා 59. Suurat Al-Cashri - සූරා අල් හෂ්ර් 60. Suurat Al-Mumtacina - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. Suurat As-Saffi - සූරා අස් සෆ් 62. Suurat Al-Jumqa - සූරා අල් ජුමුආ 63. Suurat Al-Munaafiqhuun - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. Suurat Attaghaabun - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. Suurat Attalaaqh - සූරා අත් තලාක් 66. Suurat Attacriim - සූරා අත් තහ්රීම් 67. Suurat Al-Mulk - සූරා අල් මුල්ක් 68. Suurat Al-Qhalam - සූරා අල් කලම් 69. Suurat Al-Caaqhah - සූරා අල් හාක්කා 70. Suurat Al-Maqaarij - සූරා අල් මආරිජ් 71. Suurat Nuuc - සූරා නූහ් 72. Suurat Al-Jinni - සූරා අල් ජින් 73. Suurat Al-Muzzamil - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. Suurat Al-Muddathir - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. Suurat Al-Qhiyaama - සූරා අල් කියාමා 76. Suurat Al-Insaan - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. Suurat Al-Mursalaat - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. Suurat Annabá - සූරා අන් නබඋ 79. Suurat Annaaziqaat - සූරා අන් නාසිආත් 80. Suurat Qabasá - සූරා අබස 81. Suurat Attakwiir - සූරා අත් තක්වීර් 82. Suurat Al-Infitaar - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. Suurat Al-Mutaffifiin - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. Suurat Al-Inshiqhaaqh - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. Suurat Al-Buruuj - සූරා අල් බුරූජ් 86. Suurat Attaariqh - සූරා අත් තාරික් 87. Suurat Al-Aqlaá - සූරා අල් අඃලා 88. Suurat Al-Ghaashiyah - සූරා අල් ඝාෂියා 89. Suurat Al-Fajr - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. Suurat Al-Balad - සූරා අල් බලද් 91. Suurat Ash-Shamsi - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. Suurat Alleyli - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. Suurat Adduca - සූරා අල් ළුහා 94. Suurat Ash-Sharci - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. Suurat Attiin - සූරා අත් තීන් 96. Suurat Al-Qalaqh - සූරා අල් අලක් 97. Suurat Al-Qhadri - සූරා අල් කද්ර් 98. Suurat Al-Bayyina - සූරා අල් බය්යිනා 99. Suurat Az-Zalzalah - සූරා අස් සල්සලා 100. Suurat Al-Qaadiyaat - සූරා අල් ආදියා 101. Suurat Al- Qhaariqá - සූරා අල් කාරිආ 102. Suurat Attakaathur - සූරා අත් තකාසුර් 103. Suurat Al-Qasr - සූරා අල් අස්ර් 104. Suurat Al-Humazah - සූරා අල් හුමසා 105. Suurat Al-Fiil - සූරා අල් ෆීල් 106. Suurat Qhureysh - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. Suurat Al-Maaquun - සූරා අල් මාඌන් 108. Suurat Al-Kawthar - සූරා අල් කව්සර් 109. Suurat Al-Kaafiruun - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. Suurat Annasr - සූරා අන් නස්ර් 111. Suurat Al-Masad - සූරා අල් මසද් 112. Suurat Al-Ikhlaas - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. Suurat Al-Falaqh - සූරා අල් ෆලක් 114. Suurat Annaas - සූරා අන් නාස්
වසන්න