ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಫರ್ ಅನುವಾದ * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. Suurat Al-Faatica - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. Suurat Al-Baqhara - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. Suurat Aala-Qimraan - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. Suurat Annisaa - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. Suurat Al-Maa-ida - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. Suurat Al-Anqaam - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. Suurat Al-Aqraaf - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. Suurat Al-Anfaal - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. Suurat Attawbá - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. Suurat Yuunus - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. Suurat Huud - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. Suurat Yuusuf - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. Suurat Arraqdi - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. Suurat Ibraahim - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. Suurat Al-Cijri - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. Suurat Annacli - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. Suurat Al-lsraa - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. Suurat Al-Kahf - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. Suurat Maryam - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. Suurat Taaha - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. Suurat Al-Ambiya - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. Suurat Al-Cajji - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. Suurat Al-Muuminuui - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. Suurat An-Nuur - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. Suurat Al-Furqhaan - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. Suurat Ash-Shuqaraa - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. Suurat An-Naml - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. Suurat Al-Qhasas - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. Suurat Al-Qankabuut - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. Suurat Ar-Ruum - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. Suurat luqhmaan - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. Suurat As-Sajada - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. Suurat Al-Aczaab - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. Suurat Sabâ - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. Suurat Faatir - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. Suurat Yaasiin - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. Suurat As-Saaffaat - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. Suurat Saad - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. Suurat Az-Zumar - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. Suurat Ghaafir - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. Suurat Fussilat - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. Suurat Ash-Shuurá - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. Suurat Az-Zukhruf - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. Suurat Addukhaan - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. Suurat Al-Jaasiyá - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. Suurat Al-Acqhaaf - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. Suurat Mucammad - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. Suurat Al-Fatci - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. Suurat Al-Cujuraat - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. Suurat Qhaaf - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. Suurat Azzaariyaat - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. Suurat Attuur - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. Suurat Annajmi - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. Suurat Al-Qhamar - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. Suurat Arracmaan - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. Suurat Al-Waaqhiqa - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. Suurat Al-Cadiid - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. Suurat Al-Mujaadala - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. Suurat Al-Cashri - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. Suurat Al-Mumtacina - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. Suurat As-Saffi - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. Suurat Al-Jumqa - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. Suurat Al-Munaafiqhuun - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. Suurat Attaghaabun - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. Suurat Attalaaqh - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. Suurat Attacriim - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. Suurat Al-Mulk - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. Suurat Al-Qhalam - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. Suurat Al-Caaqhah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. Suurat Al-Maqaarij - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. Suurat Nuuc - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. Suurat Al-Jinni - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. Suurat Al-Muzzamil - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. Suurat Al-Muddathir - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. Suurat Al-Qhiyaama - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. Suurat Al-Insaan - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. Suurat Al-Mursalaat - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. Suurat Annabá - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. Suurat Annaaziqaat - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. Suurat Qabasá - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. Suurat Attakwiir - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. Suurat Al-Infitaar - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. Suurat Al-Mutaffifiin - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. Suurat Al-Inshiqhaaqh - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. Suurat Al-Buruuj - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. Suurat Attaariqh - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. Suurat Al-Aqlaá - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. Suurat Al-Ghaashiyah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. Suurat Al-Fajr - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. Suurat Al-Balad - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. Suurat Ash-Shamsi - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. Suurat Alleyli - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. Suurat Adduca - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. Suurat Ash-Sharci - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. Suurat Attiin - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. Suurat Al-Qalaqh - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. Suurat Al-Qhadri - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. Suurat Al-Bayyina - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. Suurat Az-Zalzalah - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. Suurat Al-Qaadiyaat - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. Suurat Al- Qhaariqá - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. Suurat Attakaathur - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. Suurat Al-Qasr - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. Suurat Al-Humazah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. Suurat Al-Fiil - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. Suurat Qhureysh - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. Suurat Al-Maaquun - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. Suurat Al-Kawthar - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. Suurat Al-Kaafiruun - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. Suurat Annasr - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. Suurat Al-Masad - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. Suurat Al-Ikhlaas - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. Suurat Al-Falaqh - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. Suurat Annaas - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ