Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch tiếng Afar * - Mục lục các bản dịch

XML CSV Excel API
Please review the Terms and Policies

Mời chọn chương Kinh
1. Suurat Al-Faatica - Chương Al-Fatihah 2. Suurat Al-Baqhara - Chương Al-Baqarah 3. Suurat Aala-Qimraan - Chương Ali 'Imran 4. Suurat Annisaa - Chương Al-Nisa' 5. Suurat Al-Maa-ida - Chương Al-Ma-idah 6. Suurat Al-Anqaam - Chương Al-An-'am 7. Suurat Al-Aqraaf - Chương Al-'Araf 8. Suurat Al-Anfaal - Chương Al-Anfal 9. Suurat Attawbá - Chương Al-Tawbah 10. Suurat Yuunus - Chương Yunus 11. Suurat Huud - Chương Hud 12. Suurat Yuusuf - Chương Yusuf 13. Suurat Arraqdi - Chương Al-R'ad 14. Suurat Ibraahim - Chương Ibrahim 15. Suurat Al-Cijri - Chương Al-Hijr 16. Suurat Annacli - Chương Al-Nahl 17. Suurat Al-lsraa - Chương Al-Isra' 18. Suurat Al-Kahf - Chương Al-Kahf 19. Suurat Maryam - Chương Mar-yam 20. Suurat Taaha - Chương Taha 21. Suurat Al-Ambiya - Chương Al-Ambiya' 22. Suurat Al-Cajji - Chương Al-Hajj 23. Suurat Al-Muuminuui - Chương Al-Muminun 24. Suurat An-Nuur - Chương Al-Nur 25. Suurat Al-Furqhaan - Chương Al-Furqan 26. Suurat Ash-Shuqaraa - Chương Al-Shu-'ara' 27. Suurat An-Naml - Chương Al-Naml 28. Suurat Al-Qhasas - Chương Al-Qasas 29. Suurat Al-Qankabuut - Chương Al-'Ankabut 30. Suurat Ar-Ruum - Chương Al-Rum 31. Suurat luqhmaan - Chương Luqman 32. Suurat As-Sajada - Chương Al-Sajadah 33. Suurat Al-Aczaab - Chương Al-Ahzab 34. Suurat Sabâ - Chương Saba' 35. Suurat Faatir - Chương Fatir 36. Suurat Yaasiin - Chương Yasin 37. Suurat As-Saaffaat - Chương Saffat 38. Suurat Saad - Chương Sad 39. Suurat Az-Zumar - Chương Al-Zumar 40. Suurat Ghaafir - Chương Ghafir 41. Suurat Fussilat - Chương Fussilat 42. Suurat Ash-Shuurá - Chương Al-Shura 43. Suurat Az-Zukhruf - Chương Al-Zukhruf 44. Suurat Addukhaan - Chương Al-Dukhan 45. Suurat Al-Jaasiyá - Chương Al-Jathiyah 46. Suurat Al-Acqhaaf - Chương Al-Ahqaf 47. Suurat Mucammad - Chương Muhammad 48. Suurat Al-Fatci - Chương Al-Fat-h 49. Suurat Al-Cujuraat - Chương Al-Hujurat 50. Suurat Qhaaf - Chương Qaf 51. Suurat Azzaariyaat - Chương Al-Zariyat 52. Suurat Attuur - Chương Al-Tur 53. Suurat Annajmi - Chương Al-Najm 54. Suurat Al-Qhamar - Chương Al-Qamar 55. Suurat Arracmaan - Chương Al-Rahman 56. Suurat Al-Waaqhiqa - Chương Al-Waqi-'ah 57. Suurat Al-Cadiid - Chương Al-Hadid 58. Suurat Al-Mujaadala - Chương Al-Mujadalah 59. Suurat Al-Cashri - Chương Al-Hashr 60. Suurat Al-Mumtacina - Chương Al-Mumtahinah 61. Suurat As-Saffi - Chương Al-Saf 62. Suurat Al-Jumqa - Chương Al-Jumu-'ah 63. Suurat Al-Munaafiqhuun - Chương Al-Munafiqun 64. Suurat Attaghaabun - Chương Al-Taghabun 65. Suurat Attalaaqh - Chương Al-Talaq 66. Suurat Attacriim - Chương Al-Tahrim 67. Suurat Al-Mulk - Chương Al-Mulk 68. Suurat Al-Qhalam - Chương Al-Qalam 69. Suurat Al-Caaqhah - Chương Al-Haqah 70. Suurat Al-Maqaarij - Chương Al-Ma-'arij 71. Suurat Nuuc - Chương Nuh 72. Suurat Al-Jinni - Chương Al-Jinn 73. Suurat Al-Muzzamil - Chương Al-Muzzammil 74. Suurat Al-Muddathir - Chương Al-Muddaththir 75. Suurat Al-Qhiyaama - Chương Al-Qiyamah 76. Suurat Al-Insaan - Chương Al-Insan 77. Suurat Al-Mursalaat - Chương Al-Mursalat 78. Suurat Annabá - Chương Al-Naba' 79. Suurat Annaaziqaat - Chương Al-Nazi-'at 80. Suurat Qabasá - Chương 'Abasa 81. Suurat Attakwiir - Chương Al-Takwir 82. Suurat Al-Infitaar - Chương Al-Infitar 83. Suurat Al-Mutaffifiin - Chương Al-Mutaffifin 84. Suurat Al-Inshiqhaaqh - Chương Al-Inshiqaq 85. Suurat Al-Buruuj - Chương Al-Buruj 86. Suurat Attaariqh - Chương Al-Tariq 87. Suurat Al-Aqlaá - Chương Al-'Ala 88. Suurat Al-Ghaashiyah - Chương Al-Ghashiyah 89. Suurat Al-Fajr - Chương Al-Fajr 90. Suurat Al-Balad - Chương Al-Balad 91. Suurat Ash-Shamsi - Chương Al-Shams 92. Suurat Alleyli - Chương Al-Lail 93. Suurat Adduca - Chương Al-Dhuha 94. Suurat Ash-Sharci - Chương Al-Sharh 95. Suurat Attiin - Chương Al-Tin 96. Suurat Al-Qalaqh - Chương Al-'Alaq 97. Suurat Al-Qhadri - Chương Al-Qadar 98. Suurat Al-Bayyina - Chương Al-Baiyinah 99. Suurat Az-Zalzalah - Chương Al-Zalzalah 100. Suurat Al-Qaadiyaat - Chương Al-'Adiyat 101. Suurat Al- Qhaariqá - Chương Al-Qari-'ah 102. Suurat Attakaathur - Chương Al-Takathur 103. Suurat Al-Qasr - Chương Al-'Asr 104. Suurat Al-Humazah - Chương Al-Humazah 105. Suurat Al-Fiil - Chương Al-Fil 106. Suurat Qhureysh - Chương Quraish 107. Suurat Al-Maaquun - Chương Al-Ma-'un 108. Suurat Al-Kawthar - Chương Al-Kawthar 109. Suurat Al-Kaafiruun - Chương Al-Kafirun 110. Suurat Annasr - Chương Al-Nasr 111. Suurat Al-Masad - Chương Al-Masad 112. Suurat Al-Ikhlaas - Chương Al-Ikhlas 113. Suurat Al-Falaqh - Chương Al-Falaq 114. Suurat Annaas - Chương Al-Nas
Đóng lại