ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការបកប្រែជាភាសាជប៉ុនលើការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអាន * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. 開端章 - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. 雌牛章 - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. イムラ―ン家章 - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. 婦人章 - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. 食卓章 - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. 家畜章 - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. 高壁章 - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. 戦利品章 - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. 悔悟章 - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. ユーヌス章 - សូរ៉ោះយូនូស 11. フード章 - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. ユースフ章 - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. 雷電章 - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. イブラーヒーム章 - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. アル・ヒジュル章 - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. 蜜蜂章 - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. 夜の旅章 - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. 洞窟章 - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. マルヤム章 - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. ター・ハー章 - សូរ៉ោះតហា 21. 預言者たち章 - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. 巡礼章 - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. 信者章 - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. 御光章 - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. 識別章 - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. 詩人たち章 - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. 蟻章 - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. 物語章 - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. 蜘蛛章 - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. 東ローマ人章 - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. ルクマーン章 - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. 平伏礼章 - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. 部族連合章 - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. サバア章 - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. 創造者章 - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. ヤー・スィーン章 - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. 整列者章 - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. サード章 - សូរ៉ោះសទ 39. 集団章 - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. 赦すお方章 - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. 解説された章 - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. 相談章 - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. 金の装飾章 - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. 煙霧章 - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. 跪く時章 - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. 砂丘章 - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. ムハンマド章 - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. 勝利章 - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. 部屋章 - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. カーフ章 - សូរ៉ោះកហ្វ 51. まき散らすもの章 - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. 山章 - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. 星章 - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. 月章 - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. 慈悲深き者章 - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. 出来事章 - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. 鉄章 - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. 抗弁する女章 - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. 集合章 - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. 試問される女章 - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. 整列章 - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. 合同礼拝章 - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. 偽信者たち章 - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. 騙し合い章 - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. 離婚章 - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. 禁止章 - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. 大権章 - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. 筆章 - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. 不可避な時章 - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. 階段章 - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. ヌーフ章 - សូរ៉ោះនួហ 72. ジン章 - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. 衣をまとう章 - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. 包まる者章 - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. 復活章 - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. 人間章 - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. 送られるもの章 - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. 知らせ章 - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. 引き抜く者章 - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. 眉をひそめて章 - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. 巻き上げる章 - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. 裂ける章 - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. 量を減らす者章 - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. 割れる章 - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. 星座章 - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. 夜訪れる者章 - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. 至高章 - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. 覆いかぶさるもの章 - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. 暁章 - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. 町章 - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. 太陽章 - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. 夜章 - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. 朝章 - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. 胸を広げる章 - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. 無花果章 - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. 凝血章 - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. 天命章 - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. 明証章 - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. 地震章 - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. 進撃する馬章 - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. 大打撃章 - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. 数の競い合い章 - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. 時間章 - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. 中傷者たち章 - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. 象章 - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. クライシュ族章 - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. 慈善章 - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. 豊潤章 - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. 不信仰者たち章 - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. 援助章 - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. シュロ章 - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. 純正章 - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. 黎明章 - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. 人びと章 - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ