Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch Tafsir Kinh Qur'an ngắn gọn bằng tiếng Nhật * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh
1. 開端章 - Chương Al-Fatihah 2. 雌牛章 - Chương Al-Baqarah 3. イムラ―ン家章 - Chương Ali 'Imran 4. 婦人章 - Chương Al-Nisa' 5. 食卓章 - Chương Al-Ma-idah 6. 家畜章 - Chương Al-An-'am 7. 高壁章 - Chương Al-'Araf 8. 戦利品章 - Chương Al-Anfal 9. 悔悟章 - Chương Al-Tawbah 10. ユーヌス章 - Chương Yunus 11. フード章 - Chương Hud 12. ユースフ章 - Chương Yusuf 13. 雷電章 - Chương Al-R'ad 14. イブラーヒーム章 - Chương Ibrahim 15. アル・ヒジュル章 - Chương Al-Hijr 16. 蜜蜂章 - Chương Al-Nahl 17. 夜の旅章 - Chương Al-Isra' 18. 洞窟章 - Chương Al-Kahf 19. マルヤム章 - Chương Mar-yam 20. ター・ハー章 - Chương Taha 21. 預言者たち章 - Chương Al-Ambiya' 22. 巡礼章 - Chương Al-Hajj 23. 信者章 - Chương Al-Muminun 24. 御光章 - Chương Al-Nur 25. 識別章 - Chương Al-Furqan 26. 詩人たち章 - Chương Al-Shu-'ara' 27. 蟻章 - Chương Al-Naml 28. 物語章 - Chương Al-Qasas 29. 蜘蛛章 - Chương Al-'Ankabut 30. 東ローマ人章 - Chương Al-Rum 31. ルクマーン章 - Chương Luqman 32. 平伏礼章 - Chương Al-Sajadah 33. 部族連合章 - Chương Al-Ahzab 34. サバア章 - Chương Saba' 35. 創造者章 - Chương Fatir 36. ヤー・スィーン章 - Chương Yasin 37. 整列者章 - Chương Saffat 38. サード章 - Chương Sad 39. 集団章 - Chương Al-Zumar 40. 赦すお方章 - Chương Ghafir 41. 解説された章 - Chương Fussilat 42. 相談章 - Chương Al-Shura 43. 金の装飾章 - Chương Al-Zukhruf 44. 煙霧章 - Chương Al-Dukhan 45. 跪く時章 - Chương Al-Jathiyah 46. 砂丘章 - Chương Al-Ahqaf 47. ムハンマド章 - Chương Muhammad 48. 勝利章 - Chương Al-Fat-h 49. 部屋章 - Chương Al-Hujurat 50. カーフ章 - Chương Qaf 51. まき散らすもの章 - Chương Al-Zariyat 52. 山章 - Chương Al-Tur 53. 星章 - Chương Al-Najm 54. 月章 - Chương Al-Qamar 55. 慈悲深き者章 - Chương Al-Rahman 56. 出来事章 - Chương Al-Waqi-'ah 57. 鉄章 - Chương Al-Hadid 58. 抗弁する女章 - Chương Al-Mujadalah 59. 集合章 - Chương Al-Hashr 60. 試問される女章 - Chương Al-Mumtahinah 61. 整列章 - Chương Al-Saf 62. 合同礼拝章 - Chương Al-Jumu-'ah 63. 偽信者たち章 - Chương Al-Munafiqun 64. 騙し合い章 - Chương Al-Taghabun 65. 離婚章 - Chương Al-Talaq 66. 禁止章 - Chương Al-Tahrim 67. 大権章 - Chương Al-Mulk 68. 筆章 - Chương Al-Qalam 69. 不可避な時章 - Chương Al-Haqah 70. 階段章 - Chương Al-Ma-'arij 71. ヌーフ章 - Chương Nuh 72. ジン章 - Chương Al-Jinn 73. 衣をまとう章 - Chương Al-Muzzammil 74. 包まる者章 - Chương Al-Muddaththir 75. 復活章 - Chương Al-Qiyamah 76. 人間章 - Chương Al-Insan 77. 送られるもの章 - Chương Al-Mursalat 78. 知らせ章 - Chương Al-Naba' 79. 引き抜く者章 - Chương Al-Nazi-'at 80. 眉をひそめて章 - Chương 'Abasa 81. 巻き上げる章 - Chương Al-Takwir 82. 裂ける章 - Chương Al-Infitar 83. 量を減らす者章 - Chương Al-Mutaffifin 84. 割れる章 - Chương Al-Inshiqaq 85. 星座章 - Chương Al-Buruj 86. 夜訪れる者章 - Chương Al-Tariq 87. 至高章 - Chương Al-'Ala 88. 覆いかぶさるもの章 - Chương Al-Ghashiyah 89. 暁章 - Chương Al-Fajr 90. 町章 - Chương Al-Balad 91. 太陽章 - Chương Al-Shams 92. 夜章 - Chương Al-Lail 93. 朝章 - Chương Al-Dhuha 94. 胸を広げる章 - Chương Al-Sharh 95. 無花果章 - Chương Al-Tin 96. 凝血章 - Chương Al-'Alaq 97. 天命章 - Chương Al-Qadar 98. 明証章 - Chương Al-Baiyinah 99. 地震章 - Chương Al-Zalzalah 100. 進撃する馬章 - Chương Al-'Adiyat 101. 大打撃章 - Chương Al-Qari-'ah 102. 数の競い合い章 - Chương Al-Takathur 103. 時間章 - Chương Al-'Asr 104. 中傷者たち章 - Chương Al-Humazah 105. 象章 - Chương Al-Fil 106. クライシュ族章 - Chương Quraish 107. 慈善章 - Chương Al-Ma-'un 108. 豊潤章 - Chương Al-Kawthar 109. 不信仰者たち章 - Chương Al-Kafirun 110. 援助章 - Chương Al-Nasr 111. シュロ章 - Chương Al-Masad 112. 純正章 - Chương Al-Ikhlas 113. 黎明章 - Chương Al-Falaq 114. 人びと章 - Chương Al-Nas
Đóng lại