ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាហ្វីលីពីន (តាហ្គាឡុក) * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. Al-Fātihah - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. Al-Baqarah - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. Āl-‘Imrān - សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. An-Nisā’ - សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. Al-Mā’idah - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. Al-An‘ām - សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. Al-A‘rāf - សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. Al-Anfāl - សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. At-Tawbah - សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. Yūnus - សូរ៉ោះយូនូស 11. Hūd - សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. Yūsuf - សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. Ar-Ra‘d - សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. Ibrāhīm - សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. Al-Hijr - សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. An-Nahl - សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. Al-Isrā’ - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. Al-Kahf - សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. Maryam - សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. Tā-ha - សូរ៉ោះតហា 21. Al-Anbiyā’ - សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. Al-Hajj - សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. Al-Mu’minūn - សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. An-Noor - សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. Al-Furqān - សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. Ash-Shu‘arā’ - សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. An-Naml - សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. Al-Qasas - សូរ៉ោះអាល់កសស 29. Al-‘Ankabūt - សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. Ar-Rūm - សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. Luqmān - សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. As-Sajdah - សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. Al-Ahzāb - សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. Saba’ - សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. Fātir - សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. Yā-Sīn - សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. As-Sāffāt - សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. Sād - សូរ៉ោះសទ 39. Az-Zumar - សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. Ghāfir - សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. Fussilat - សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. Ash-Shūra - សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. Az-Zukhruf - សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. Ad-Dukhān - សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. Al-Jāthiyah - សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. Al-Ahqāf - សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. Muhammad - សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. Al-Fat'h - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. Al-Hujurāt - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. Qāf - សូរ៉ោះកហ្វ 51. Adh-Dhāriyāt - សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. At-Toor - សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. An-Najm - សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. Al-Qamar - សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. Ar-Rahmān - សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. Al-Wāqi‘ah - សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. Al-Hadīd - សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. Al-Mujādalah - សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. Al-Hashr - សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. Al-Mumtahanah - សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. As-Saff - សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. Al-Jumu‘ah - សូរ៉ោះជូមូអះ 63. Al-Munāfiqūn - សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. At-Taghābun - សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. At-Talāq - សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. At-Tahrīm - សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. Al-Mulk - សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. Al-Qalam - សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. Al-Hāqqah - សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. Al-Ma‘ārij - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. Nūh - សូរ៉ោះនួហ 72. Al-Jinn - សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. Al-Muzzammil - សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. Al-Muddaththir - សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. Al-Qiyāmah - សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. Al-Insān - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. Al-Mursalāt - សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. An-Naba’ - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. An-Nāzi‘āt - សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. ‘Abasa - សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. At-Takwīr - សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. Al-Infitār - សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. Al-Mutaffifīn - សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. Al-Inshiqāq - សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. Al-Burūj - សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. At-Tāriq - សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. Al-A‘lā - សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. Al-Ghāshiyah - សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. Al-Fajr - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. Al-Balad - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. Ash-Shams - សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. Al-Layl - សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. Ad-Duhā - សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. Ash-Sharh - អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. At-Teen - សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. Al-‘Alaq - សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. Al-Qadr - សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. Al-Bayyinah - សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. Az-Zalzalah - សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. Al-‘Ādiyāt - សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. Al-Qāri‘ah - សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. At-Takāthur - សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. Al-‘Asr - សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. Al-Humazah - សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. Al-Feel - សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. Quraysh - សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. Al-Mā‘ūn - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. Al-Kawthar - សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. Al-Kāfirūn - ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. An-Nasr - ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. Al-Masad - សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. Al-Ikhlās - សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. Al-Falaq - សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. An-Nās - សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ