పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - ఫిలిపినో (తగలాగ్) అనువాదం - అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యాన అనువాదం * - అనువాదాల విషయసూచిక


దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. Al-Fātihah - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. Al-Baqarah - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. Āl-‘Imrān - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. An-Nisā’ - సూరహ్ అన్-నిసా 5. Al-Mā’idah - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. Al-An‘ām - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. Al-A‘rāf - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. Al-Anfāl - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. At-Tawbah - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. Yūnus - సూరహ్ యూనుస్ 11. Hūd - సూరహ్ హూద్ 12. Yūsuf - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. Ar-Ra‘d - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. Ibrāhīm - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. Al-Hijr - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. An-Nahl - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. Al-Isrā’ - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. Al-Kahf - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. Maryam - సూరహ్ మర్యమ్ 20. Tā-ha - సూరహ్ తహా 21. Al-Anbiyā’ - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. Al-Hajj - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. Al-Mu’minūn - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. An-Noor - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. Al-Furqān - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. Ash-Shu‘arā’ - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. An-Naml - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. Al-Qasas - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. Al-‘Ankabūt - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. Ar-Rūm - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. Luqmān - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. As-Sajdah - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. Al-Ahzāb - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. Saba’ - సూరహ్ సబా 35. Fātir - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. Yā-Sīn - సూరహ్ యా-సీన్ 37. As-Sāffāt - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. Sād - సూరహ్ సాద్ 39. Az-Zumar - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. Ghāfir - సూరహ్ గాఫిర్ 41. Fussilat - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. Ash-Shūra - సూరహ్ అష్-షురా 43. Az-Zukhruf - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. Ad-Dukhān - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. Al-Jāthiyah - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. Al-Ahqāf - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. Muhammad - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. Al-Fat'h - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. Al-Hujurāt - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. Qāf - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. Adh-Dhāriyāt - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. At-Toor - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. An-Najm - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. Al-Qamar - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. Ar-Rahmān - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. Al-Wāqi‘ah - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. Al-Hadīd - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. Al-Mujādalah - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. Al-Hashr - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. Al-Mumtahanah - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. As-Saff - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. Al-Jumu‘ah - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. Al-Munāfiqūn - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. At-Taghābun - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. At-Talāq - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. At-Tahrīm - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. Al-Mulk - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. Al-Qalam - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. Al-Hāqqah - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. Al-Ma‘ārij - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. Nūh - సూరహ్ నూహ్ 72. Al-Jinn - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. Al-Muzzammil - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. Al-Muddaththir - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. Al-Qiyāmah - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. Al-Insān - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. Al-Mursalāt - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. An-Naba’ - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. An-Nāzi‘āt - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. ‘Abasa - సూరహ్ అబస 81. At-Takwīr - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. Al-Infitār - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. Al-Mutaffifīn - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. Al-Inshiqāq - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. Al-Burūj - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. At-Tāriq - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. Al-A‘lā - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. Al-Ghāshiyah - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. Al-Fajr - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. Al-Balad - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. Ash-Shams - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. Al-Layl - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. Ad-Duhā - సూరహ్ అద్-దుహా 94. Ash-Sharh - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. At-Teen - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. Al-‘Alaq - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. Al-Qadr - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. Al-Bayyinah - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. Az-Zalzalah - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. Al-‘Ādiyāt - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. Al-Qāri‘ah - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. At-Takāthur - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. Al-‘Asr - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. Al-Humazah - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. Al-Feel - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. Quraysh - సూరహ్ ఖురైష్ 107. Al-Mā‘ūn - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. Al-Kawthar - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. Al-Kāfirūn - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. An-Nasr - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. Al-Masad - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. Al-Ikhlās - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. Al-Falaq - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. An-Nās - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం