ترجمهٔ معانی قرآن کریم - ترجمه ى فیلیپینی (تاگالوگ) كتاب مختصر در تفسير قرآن كريم * - لیست ترجمه ها


لطفا سوره را انتخاب کنید
1. Al-Fātihah - سوره فاتحه 2. Al-Baqarah - سوره بقره 3. Āl-‘Imrān - سوره آل عمران 4. An-Nisā’ - سوره نساء 5. Al-Mā’idah - سوره مائده 6. Al-An‘ām - سوره انعام 7. Al-A‘rāf - سوره اعراف 8. Al-Anfāl - سوره انفال 9. At-Tawbah - سوره توبه 10. Yūnus - سوره يونس 11. Hūd - سوره هود 12. Yūsuf - سوره يوسف 13. Ar-Ra‘d - سوره رعد 14. Ibrāhīm - سوره ابراهيم 15. Al-Hijr - سوره حجر 16. An-Nahl - سوره نحل 17. Al-Isrā’ - سوره اسراء 18. Al-Kahf - سوره كهف 19. Maryam - سوره مريم 20. Tā-ha - سوره طه 21. Al-Anbiyā’ - سوره انبياء 22. Al-Hajj - سوره حج 23. Al-Mu’minūn - سوره مؤمنون 24. An-Noor - سوره نور 25. Al-Furqān - سوره فرقان 26. Ash-Shu‘arā’ - سوره شعراء 27. An-Naml - سوره نمل 28. Al-Qasas - سوره قصص 29. Al-‘Ankabūt - سوره عنكبوت 30. Ar-Rūm - سوره روم 31. Luqmān - سوره لقمان 32. As-Sajdah - سوره سجده 33. Al-Ahzāb - سوره احزاب 34. Saba’ - سوره سبأ 35. Fātir - سوره فاطر 36. Yā-Sīn - سوره يس 37. As-Sāffāt - سوره صافات 38. Sād - سوره ص 39. Az-Zumar - سوره زمر 40. Ghāfir - سوره غافر 41. Fussilat - سوره فصلت 42. Ash-Shūra - سوره شورى 43. Az-Zukhruf - سوره زخرف 44. Ad-Dukhān - سوره دخان 45. Al-Jāthiyah - سوره جاثيه 46. Al-Ahqāf - سوره احقاف 47. Muhammad - سوره محمد 48. Al-Fat'h - سوره فتح 49. Al-Hujurāt - سوره حجرات 50. Qāf - سوره ق 51. Adh-Dhāriyāt - سوره ذاريات 52. At-Toor - سوره طور 53. An-Najm - سوره نجم 54. Al-Qamar - سوره قمر 55. Ar-Rahmān - سوره رحمن 56. Al-Wāqi‘ah - سوره واقعه 57. Al-Hadīd - سوره حديد 58. Al-Mujādalah - سوره مجادله 59. Al-Hashr - سوره حشر 60. Al-Mumtahanah - سوره ممتحنه 61. As-Saff - سوره صف 62. Al-Jumu‘ah - سوره جمعه 63. Al-Munāfiqūn - سوره منافقون 64. At-Taghābun - سوره تغابن 65. At-Talāq - سوره طلاق 66. At-Tahrīm - سوره تحريم 67. Al-Mulk - سوره ملك 68. Al-Qalam - سوره قلم 69. Al-Hāqqah - سوره حاقه 70. Al-Ma‘ārij - سوره معارج 71. Nūh - سوره نوح 72. Al-Jinn - سوره جن 73. Al-Muzzammil - سوره مزمل 74. Al-Muddaththir - سوره مدثر 75. Al-Qiyāmah - سوره قيامه 76. Al-Insān - سوره انسان 77. Al-Mursalāt - سوره مرسلات 78. An-Naba’ - سوره نبأ 79. An-Nāzi‘āt - سوره نازعات 80. ‘Abasa - سوره عبس 81. At-Takwīr - سوره تكوير 82. Al-Infitār - سوره انفطار 83. Al-Mutaffifīn - سوره مطففين 84. Al-Inshiqāq - سوره انشقاق 85. Al-Burūj - سوره بروج 86. At-Tāriq - سوره طارق 87. Al-A‘lā - سوره اعلى 88. Al-Ghāshiyah - سوره غاشيه 89. Al-Fajr - سوره فجر 90. Al-Balad - سوره بلد 91. Ash-Shams - سوره شمس 92. Al-Layl - سوره ليل 93. Ad-Duhā - سوره ضحى 94. Ash-Sharh - سوره شرح 95. At-Teen - سوره تين 96. Al-‘Alaq - سوره علق 97. Al-Qadr - سوره قدر 98. Al-Bayyinah - سوره بينه 99. Az-Zalzalah - سوره زلزله 100. Al-‘Ādiyāt - سوره عاديات 101. Al-Qāri‘ah - سوره قارعه 102. At-Takāthur - سوره تكاثر 103. Al-‘Asr - سوره عصر 104. Al-Humazah - سوره همزه 105. Al-Feel - سوره فيل 106. Quraysh - سوره قريش 107. Al-Mā‘ūn - سوره ماعون 108. Al-Kawthar - سوره كوثر 109. Al-Kāfirūn - سوره كافرون 110. An-Nasr - سوره نصر 111. Al-Masad - سوره مسد 112. Al-Ikhlās - اخلاص 113. Al-Falaq - سوره فلق 114. An-Nās - سوره ناس
بستن