Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - "Qurani Kərimin müxtəsər tərfsiri" kitabının Filippin (taqaloq) dilinə tərcüməsi. * - Tərcumənin mündəricatı


Zəhmət olmasa surə seçin
1. Al-Fātihah - əl-Fatihə 2. Al-Baqarah - əl-Bəqərə 3. Āl-‘Imrān - Ali-İmran 4. An-Nisā’ - ən-Nisa 5. Al-Mā’idah - əl-Maidə 6. Al-An‘ām - əl-Ənam 7. Al-A‘rāf - əl-Əraf 8. Al-Anfāl - əl-Ənfal 9. At-Tawbah - ət-Tovbə 10. Yūnus - Yunus 11. Hūd - Hud 12. Yūsuf - Yusuf 13. Ar-Ra‘d - ər-Rəd 14. Ibrāhīm - İbrahim 15. Al-Hijr - əl-Hicr 16. An-Nahl - ən-Nəhl 17. Al-Isrā’ - əl-İsra 18. Al-Kahf - əl-Kəhf 19. Maryam - Məryəm 20. Tā-ha - Ta ha 21. Al-Anbiyā’ - əl-Ənbiya 22. Al-Hajj - əl-Həcc 23. Al-Mu’minūn - əl-Muminun 24. An-Noor - ən-Nur 25. Al-Furqān - əl-Furqan 26. Ash-Shu‘arā’ - əş-Şuəra 27. An-Naml - ən-Nəml 28. Al-Qasas - əl-Qəsəs 29. Al-‘Ankabūt - əl-Ənkəbut 30. Ar-Rūm - ər-Rum 31. Luqmān - Loğman 32. As-Sajdah - əs-Səcdə 33. Al-Ahzāb - əl-Əhzab 34. Saba’ - Səba 35. Fātir - Fatir 36. Yā-Sīn - Ya sin 37. As-Sāffāt - əs-Saffat 38. Sād - Sad 39. Az-Zumar - əz-Zumər 40. Ghāfir - Ğafir 41. Fussilat - Fussilət 42. Ash-Shūra - əş-Şura 43. Az-Zukhruf - əz-Zuxruf 44. Ad-Dukhān - əd-Duxan 45. Al-Jāthiyah - əl-Casiyə 46. Al-Ahqāf - əl-Əhqaf 47. Muhammad - Muhəmməd 48. Al-Fat'h - əl-Fəth 49. Al-Hujurāt - əl-Hucurat 50. Qāf - Qaf 51. Adh-Dhāriyāt - əz-Zariyat 52. At-Toor - ət-Tur 53. An-Najm - ən-Nəcm 54. Al-Qamar - əl-Qəmər 55. Ar-Rahmān - ər-Rəhman 56. Al-Wāqi‘ah - əl-Vaqiə 57. Al-Hadīd - əl-Hədid 58. Al-Mujādalah - əl-Mucadilə 59. Al-Hashr - əl-Həşr 60. Al-Mumtahanah - əl-Mumtəhənə 61. As-Saff - əs-Saff 62. Al-Jumu‘ah - əl-Cumuə 63. Al-Munāfiqūn - əl-Munafiqun 64. At-Taghābun - ət-Təğabun 65. At-Talāq - ət-Talaq 66. At-Tahrīm - ət-Təhrim 67. Al-Mulk - əl-Mulk 68. Al-Qalam - əl-Qələm 69. Al-Hāqqah - əl-Haqqə 70. Al-Ma‘ārij - əl-Məaric 71. Nūh - Nuh 72. Al-Jinn - əl-Cinn 73. Al-Muzzammil - əl-Muzzəmmil 74. Al-Muddaththir - əl-Muddəssir 75. Al-Qiyāmah - əl-Qiyamə 76. Al-Insān - əl-İnsan 77. Al-Mursalāt - əl-Mursəlat 78. An-Naba’ - ən-Nəbə 79. An-Nāzi‘āt - ən-Naziat 80. ‘Abasa - Əbəsə 81. At-Takwīr - ət-Təkvir 82. Al-Infitār - əl-İnfitar 83. Al-Mutaffifīn - əl-Mutaffifin 84. Al-Inshiqāq - əl-İnşiqaq 85. Al-Burūj - əl-Buruc 86. At-Tāriq - ət-Tariq 87. Al-A‘lā - əl-Əla 88. Al-Ghāshiyah - əl-Ğaşiyə 89. Al-Fajr - əl-Fəcr 90. Al-Balad - əl-Bələd 91. Ash-Shams - əş-Şəms 92. Al-Layl - əl-Leyl 93. Ad-Duhā - əd-Duha 94. Ash-Sharh - əş-Şərh 95. At-Teen - ət-Tin 96. Al-‘Alaq - əl-Ələq 97. Al-Qadr - əl-Qədr 98. Al-Bayyinah - əl-Beyyinə 99. Az-Zalzalah - əz-Zəlzələ 100. Al-‘Ādiyāt - əl-Adiyat 101. Al-Qāri‘ah - əl-Qariə 102. At-Takāthur - ət-Təkasur 103. Al-‘Asr - əl-Əsr 104. Al-Humazah - əl-Huməzə 105. Al-Feel - əl-Fil 106. Quraysh - Qureyş 107. Al-Mā‘ūn - əl-Maun 108. Al-Kawthar - əl-Kovsər 109. Al-Kāfirūn - əl-Kafirun 110. An-Nasr - ən-Nəsr 111. Al-Masad - əl-Məsəd 112. Al-Ikhlās - əl-İxlas 113. Al-Falaq - əl-Fələq 114. An-Nās - ən-Nas
Bağlamaq