કુરઆન મજીદના શબ્દોનું ભાષાંતર - ફિલિપાઈન ભાષામાં કુરઆન મજીદની સંક્ષિપ્ત સમજુતી, * - ભાષાંતરોની અનુક્રમણિકા


કૃપા કરી, સૂરહ પસંદ કરો
1. Al-Fātihah - અલ્ ફાતિહા 2. Al-Baqarah - અલ્ બકરહ 3. Āl-‘Imrān - આલિ ઇમરાન 4. An-Nisā’ - અન્ નિસા 5. Al-Mā’idah - અલ્ માઇદહ 6. Al-An‘ām - અલ્ અન્આમ 7. Al-A‘rāf - અલ્ અઅરાફ 8. Al-Anfāl - અલ્ અન્ફાલ 9. At-Tawbah - અત્ તૌબા 10. Yūnus - યૂનુસ 11. Hūd - હૂદ 12. Yūsuf - યૂસુફ 13. Ar-Ra‘d - અર્ રઅદ 14. Ibrāhīm - ઈબ્રાહીમ 15. Al-Hijr - અલ્ હિજ્ર 16. An-Nahl - અન્ નહલ 17. Al-Isrā’ - અલ્ ઇસ્રા 18. Al-Kahf - અલ્ કહફ 19. Maryam - મરયમ 20. Tā-ha - તો-હા 21. Al-Anbiyā’ - અલ્ અન્બિયા 22. Al-Hajj - અલ્ હજ્ 23. Al-Mu’minūn - અલ્ મુઅમિનૂન 24. An-Noor - અન્ નૂર 25. Al-Furqān - અલ્ ફુરકાન 26. Ash-Shu‘arā’ - અશ્ શુઅરાઅ 27. An-Naml - અન્ નમલ 28. Al-Qasas - અલ્ કસસ 29. Al-‘Ankabūt - અલ્ અન્કબુત 30. Ar-Rūm - અર્ રુમ 31. Luqmān - લુકમાન 32. As-Sajdah - અસ્ સજદહ 33. Al-Ahzāb - અલ્ અહઝાબ 34. Saba’ - સબા 35. Fātir - ફાતિર 36. Yā-Sīn - યાસિન 37. As-Sāffāt - અસ્ સોફ્ફાત 38. Sād - સૉદ 39. Az-Zumar - અઝ્ ઝુમર 40. Ghāfir - ગાફિર 41. Fussilat - ફુસ્સિલત 42. Ash-Shūra - અશ્ શૂરા 43. Az-Zukhruf - અઝ્ ઝુખ્રૃફ 44. Ad-Dukhān - અદ્ દુખાન 45. Al-Jāthiyah - અલ્ જાષિયહ 46. Al-Ahqāf - અલ્ અહકાફ 47. Muhammad - મુહમ્મદ 48. Al-Fat'h - અલ્ ફત્હ 49. Al-Hujurāt - અલ્ હુજુરાત 50. Qāf - કૉફ 51. Adh-Dhāriyāt - અઝ્ ઝારિયાત 52. At-Toor - અત્ તૂર 53. An-Najm - અન્ નજમ 54. Al-Qamar - અલ્ કમર 55. Ar-Rahmān - અર્ રહમાન 56. Al-Wāqi‘ah - અલ્ વાકિઆ 57. Al-Hadīd - અલ્ હદીદ 58. Al-Mujādalah - અલ્ મુજાદિલહ 59. Al-Hashr - અલ્ હશ્ર 60. Al-Mumtahanah - અલ્ મુમતહિનહ 61. As-Saff - અસ્ સફ 62. Al-Jumu‘ah - અલ્ જુમ્આ 63. Al-Munāfiqūn - અલ્ મુનાફિકુન 64. At-Taghābun - અત્ તગાબુન 65. At-Talāq - અત્ તલાક 66. At-Tahrīm - અત્ તહરીમ 67. Al-Mulk - અલ્ મુલ્ક 68. Al-Qalam - અલ્ કલમ 69. Al-Hāqqah - અલ્ હાકકહ 70. Al-Ma‘ārij - અલ્ મઆરિજ 71. Nūh - નૂહ 72. Al-Jinn - અલ્ જિન 73. Al-Muzzammil - અલ્ મુઝમ્મીલ 74. Al-Muddaththir - અલ્ મુદષષિર 75. Al-Qiyāmah - અલ્ કિયામહ 76. Al-Insān - અલ્ ઇન્સાન 77. Al-Mursalāt - અલ્ મુર્સલાત 78. An-Naba’ - અન્ નબા 79. An-Nāzi‘āt - અન્ નાઝિઆત 80. ‘Abasa - અબસ 81. At-Takwīr - અત્ તકવીર 82. Al-Infitār - અલ્ ઇન્ફિતાર 83. Al-Mutaffifīn - અલ્ મુતફ્ફીન 84. Al-Inshiqāq - અલ્ ઇન્શિકાક 85. Al-Burūj - અલ્ બુરુજ 86. At-Tāriq - અત્ તારિક 87. Al-A‘lā - અલ્ અઅલા 88. Al-Ghāshiyah - અલ્ ગોશિયહ 89. Al-Fajr - અલ્ ફજર 90. Al-Balad - અલ્ બલદ 91. Ash-Shams - અશ્ શમ્શ 92. Al-Layl - અલ્ લૈલ 93. Ad-Duhā - અઝ્ ઝોહા 94. Ash-Sharh - અશ્ શરહ 95. At-Teen - અત્ તીન 96. Al-‘Alaq - અલ્ અલક 97. Al-Qadr - અલ્ કદર 98. Al-Bayyinah - અલ્ બય્યિનહ 99. Az-Zalzalah - અઝ્ ઝલ્ઝલા 100. Al-‘Ādiyāt - અલ્ આદિયાત 101. Al-Qāri‘ah - અલ્ કોરિઅહ 102. At-Takāthur - અત્ તકાષુર 103. Al-‘Asr - અલ્ અસ્ર 104. Al-Humazah - અલ્ હુમઝહ 105. Al-Feel - અલ્ ફીલ 106. Quraysh - કુરૈશ 107. Al-Mā‘ūn - અલ્ માઉન 108. Al-Kawthar - અલ્ કૌષર 109. Al-Kāfirūn - અલ્ કાફિરુન 110. An-Nasr - અન્ નસ્ર 111. Al-Masad - અલ્ મસદ 112. Al-Ikhlās - અલ્ ઇખ્લાસ 113. Al-Falaq - અલ્ ફલક 114. An-Nās - અન્ નાસ
બંધ કરો