ශුද්ධවූ අල් කුර්ආන් අර්ථ කථනය - ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විිවරණයේ සංෂිප්ත අනුවාදය- පිලිපීන පරිවර්තනය (ටගාලොග්) * - පරිවර්තන පටුන


කරුණාකර සූරාව තෝරන්න
1. Al-Fātihah - සූරා අල් ෆාතිහා 2. Al-Baqarah - සූරා අල් බකරා 3. Āl-‘Imrān - සූරා ආලු ඉම්රාන් 4. An-Nisā’ - සූරා අන් නිසා 5. Al-Mā’idah - සූරා අල් මාඉදා 6. Al-An‘ām - සූරා අල් අන්ආම් 7. Al-A‘rāf - සූරා අල් අඃරාෆ් 8. Al-Anfāl - සූරා අල් අන්ෆාල් 9. At-Tawbah - සූරා අත් තව්බා 10. Yūnus - සූරා යූනුස් 11. Hūd - සූරා හූද් 12. Yūsuf - සූරා යූසුෆ් 13. Ar-Ra‘d - සූරා අර් රඃද් 14. Ibrāhīm - සූරා ඉබ්රාහීම් 15. Al-Hijr - සූරා අල් හිජ්ර් 16. An-Nahl - සූරා අන් නහ්ල් 17. Al-Isrā’ - සූරා අල් ඉස්රා 18. Al-Kahf - සූරා අල් කහ්ෆ් 19. Maryam - සූරා මර්යම් 20. Tā-ha - සූරා තාහා 21. Al-Anbiyā’ - සූරා අල් අන්බියා 22. Al-Hajj - සූරා අල් හජ් 23. Al-Mu’minūn - සූරා අල් මුඃමිනූන් 24. An-Noor - සූරා අන් නූර් 25. Al-Furqān - සූරා අල් ෆුර්කාන් 26. Ash-Shu‘arā’ - සූරා අෂ් ෂුඅරාඋ 27. An-Naml - සූරා අන් නම්ල් 28. Al-Qasas - සූරා අල් කසස් 29. Al-‘Ankabūt - සූරා අල් අන්කබූත් 30. Ar-Rūm - සූරා අර් රූම් 31. Luqmān - සූරා ලුක්මාන් 32. As-Sajdah - සූරා අස්-සජදා 33. Al-Ahzāb - සූරා අල්-අහ්සාබ් 34. Saba’ - සූරා සබඃ 35. Fātir - සූරා ෆාතිර් 36. Yā-Sīn - සූරා යාසීන් 37. As-Sāffāt - සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 38. Sād - සූරා සාද් 39. Az-Zumar - සූරා අස් සුමර් 40. Ghāfir - සූරා ගාෆිර් 41. Fussilat - සූරා ෆුස්සිලත් 42. Ash-Shūra - සූරා අෂ් ෂූරා 43. Az-Zukhruf - සූරා අස් සුක්රුෆ් 44. Ad-Dukhān - සූරා අද් දුකාන් 45. Al-Jāthiyah - සූරා අල් ජාසියා 46. Al-Ahqāf - සූරා අල් අහ්කාෆ් 47. Muhammad - සූරා මුහම්මද් 48. Al-Fat'h - සූරා අල් ෆත්හ් 49. Al-Hujurāt - සූරා අල් හුජුරාත් 50. Qāf - සූරා කාෆ් 51. Adh-Dhāriyāt - සූරා අස්සාරියාත් 52. At-Toor - සූරා අත් තූර් 53. An-Najm - සූරා අන් නජ්ම් 54. Al-Qamar - සූරා අල් කමර් 55. Ar-Rahmān - සූරා අර් රහ්මාන් 56. Al-Wāqi‘ah - සූරා අල් වාකිආ 57. Al-Hadīd - සූරා අල් හදීද් 58. Al-Mujādalah - සූරා අල් මුජාදලා 59. Al-Hashr - සූරා අල් හෂ්ර් 60. Al-Mumtahanah - සූරා අල් මුම්තහිනා 61. As-Saff - සූරා අස් සෆ් 62. Al-Jumu‘ah - සූරා අල් ජුමුආ 63. Al-Munāfiqūn - සූරා අල් මුනාෆිකූන් 64. At-Taghābun - සූරා අත් තාඝාබුන් 65. At-Talāq - සූරා අත් තලාක් 66. At-Tahrīm - සූරා අත් තහ්රීම් 67. Al-Mulk - සූරා අල් මුල්ක් 68. Al-Qalam - සූරා අල් කලම් 69. Al-Hāqqah - සූරා අල් හාක්කා 70. Al-Ma‘ārij - සූරා අල් මආරිජ් 71. Nūh - සූරා නූහ් 72. Al-Jinn - සූරා අල් ජින් 73. Al-Muzzammil - සූරා අල් මුස්සම්මිල් 74. Al-Muddaththir - සූරා අල් මුද්දස්සිර් 75. Al-Qiyāmah - සූරා අල් කියාමා 76. Al-Insān - සූරා අල් ඉන්සාන් 77. Al-Mursalāt - සූරා අල් මුර්සලාත් 78. An-Naba’ - සූරා අන් නබඋ 79. An-Nāzi‘āt - සූරා අන් නාසිආත් 80. ‘Abasa - සූරා අබස 81. At-Takwīr - සූරා අත් තක්වීර් 82. Al-Infitār - සූරා අල් ඉන්ෆිතාර් 83. Al-Mutaffifīn - සූරා අල් මුතෆ්ෆිෆීන් 84. Al-Inshiqāq - සූරා අල් ඉන්ෂිකාක් 85. Al-Burūj - සූරා අල් බුරූජ් 86. At-Tāriq - සූරා අත් තාරික් 87. Al-A‘lā - සූරා අල් අඃලා 88. Al-Ghāshiyah - සූරා අල් ඝාෂියා 89. Al-Fajr - සූරා අල් ෆජ්ර් 90. Al-Balad - සූරා අල් බලද් 91. Ash-Shams - සූරා අෂ් ෂම්ෂ් 92. Al-Layl - සූරා අල් ලෙය්ල් 93. Ad-Duhā - සූරා අල් ළුහා 94. Ash-Sharh - සූරා අෂ් ෂර්හ් 95. At-Teen - සූරා අත් තීන් 96. Al-‘Alaq - සූරා අල් අලක් 97. Al-Qadr - සූරා අල් කද්ර් 98. Al-Bayyinah - සූරා අල් බය්යිනා 99. Az-Zalzalah - සූරා අස් සල්සලා 100. Al-‘Ādiyāt - සූරා අල් ආදියා 101. Al-Qāri‘ah - සූරා අල් කාරිආ 102. At-Takāthur - සූරා අත් තකාසුර් 103. Al-‘Asr - සූරා අල් අස්ර් 104. Al-Humazah - සූරා අල් හුමසා 105. Al-Feel - සූරා අල් ෆීල් 106. Quraysh - සූරා කුරෙය්ෂ් 107. Al-Mā‘ūn - සූරා අල් මාඌන් 108. Al-Kawthar - සූරා අල් කව්සර් 109. Al-Kāfirūn - සූරා අල් කාෆිරූන් 110. An-Nasr - සූරා අන් නස්ර් 111. Al-Masad - සූරා අල් මසද් 112. Al-Ikhlās - සූරා අල් ඉක්ලාස් 113. Al-Falaq - සූරා අල් ෆලක් 114. An-Nās - සූරා අන් නාස්
වසන්න