ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಫಿಲಿಪ್ಪಿನಿಯನ್ (ಟ್ಯಾಗಲಾಗ್) ಅನುವಾದ * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ


ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. Al-Fātihah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. Al-Baqarah - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. Āl-‘Imrān - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. An-Nisā’ - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. Al-Mā’idah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. Al-An‘ām - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. Al-A‘rāf - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. Al-Anfāl - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. At-Tawbah - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. Yūnus - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. Hūd - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. Yūsuf - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. Ar-Ra‘d - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. Ibrāhīm - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. Al-Hijr - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. An-Nahl - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. Al-Isrā’ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. Al-Kahf - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. Maryam - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. Tā-ha - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. Al-Anbiyā’ - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. Al-Hajj - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. Al-Mu’minūn - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. An-Noor - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. Al-Furqān - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. Ash-Shu‘arā’ - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. An-Naml - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. Al-Qasas - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. Al-‘Ankabūt - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. Ar-Rūm - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. Luqmān - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. As-Sajdah - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. Al-Ahzāb - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. Saba’ - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. Fātir - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. Yā-Sīn - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. As-Sāffāt - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. Sād - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. Az-Zumar - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. Ghāfir - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. Fussilat - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. Ash-Shūra - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. Az-Zukhruf - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. Ad-Dukhān - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. Al-Jāthiyah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. Al-Ahqāf - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. Muhammad - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. Al-Fat'h - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. Al-Hujurāt - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. Qāf - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. Adh-Dhāriyāt - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. At-Toor - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. An-Najm - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. Al-Qamar - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. Ar-Rahmān - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. Al-Wāqi‘ah - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. Al-Hadīd - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. Al-Mujādalah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. Al-Hashr - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. Al-Mumtahanah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. As-Saff - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. Al-Jumu‘ah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. Al-Munāfiqūn - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. At-Taghābun - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. At-Talāq - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. At-Tahrīm - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. Al-Mulk - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. Al-Qalam - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. Al-Hāqqah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. Al-Ma‘ārij - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. Nūh - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. Al-Jinn - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. Al-Muzzammil - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. Al-Muddaththir - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. Al-Qiyāmah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. Al-Insān - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. Al-Mursalāt - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. An-Naba’ - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. An-Nāzi‘āt - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. ‘Abasa - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. At-Takwīr - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. Al-Infitār - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. Al-Mutaffifīn - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. Al-Inshiqāq - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. Al-Burūj - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. At-Tāriq - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. Al-A‘lā - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. Al-Ghāshiyah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. Al-Fajr - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. Al-Balad - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. Ash-Shams - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. Al-Layl - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. Ad-Duhā - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. Ash-Sharh - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. At-Teen - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. Al-‘Alaq - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. Al-Qadr - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. Al-Bayyinah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. Az-Zalzalah - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. Al-‘Ādiyāt - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. Al-Qāri‘ah - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. At-Takāthur - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. Al-‘Asr - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. Al-Humazah - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. Al-Feel - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. Quraysh - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. Al-Mā‘ūn - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. Al-Kawthar - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. Al-Kāfirūn - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. An-Nasr - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. Al-Masad - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. Al-Ikhlās - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. Al-Falaq - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. An-Nās - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ