የቅዱስ ቁርዓን ይዘት ትርጉም - የሙኽተሰር ቁርአን ተፍሲር ትርጉም በፊሊፒንኛ (ታግሎግ) ቋንቋ * - የትርጉሞች ማዉጫ


እባክዎን ምዕራፍ ይምረጡ
1. Al-Fātihah - ሱረቱ አል-ፋቲሃ 2. Al-Baqarah - ሱረቱ አል-በቀራህ 3. Āl-‘Imrān - ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን 4. An-Nisā’ - ሱረቱ አን-ኒሳዕ 5. Al-Mā’idah - ሱረቱ አል-ማኢዳህ 6. Al-An‘ām - ሱረቱ አል-አንዓም 7. Al-A‘rāf - ሱረቱ አል-አዕራፍ 8. Al-Anfāl - ሱረቱ አል-አንፋል 9. At-Tawbah - ሱረቱ አት-ተውባህ 10. Yūnus - ሱረቱ ዩኑስ 11. Hūd - ሱረቱ ሁድ 12. Yūsuf - ሱረቱ ዩሱፍ 13. Ar-Ra‘d - ሱረቱ አር-ረዕድ 14. Ibrāhīm - ሱረቱ ኢብራሂም 15. Al-Hijr - ሱረቱ አል ሒጅር 16. An-Nahl - ሱረቱ አን-ነሕል 17. Al-Isrā’ - ሱረቱ አል ኢስራዕ 18. Al-Kahf - ሱረቱ አል ከህፍ 19. Maryam - ሱረቱ መርየም 20. Tā-ha - ሱረቱ ጣሃ 21. Al-Anbiyā’ - ሱረቱ አል አንቢያ 22. Al-Hajj - ሱረቱ አል ሐጅ 23. Al-Mu’minūn - ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን 24. An-Noor - ሱረቱ አልን ኑር 25. Al-Furqān - ሱረቱ አል ፉርቃን 26. Ash-Shu‘arā’ - ሱረቱ አሽ ሹዐራእ 27. An-Naml - ሱረቱ አን ነምል 28. Al-Qasas - ሱረቱ አል ቀሰስ 29. Al-‘Ankabūt - ሱረቱ አል ዐንከቡት 30. Ar-Rūm - ሱረቱ አር ሩም 31. Luqmān - ሱረቱ አል ሉቅማን 32. As-Sajdah - ሱረቱ አስ ሰጅደህ 33. Al-Ahzāb - ሱረቱ አል አሕዛብ 34. Saba’ - ሱረቱ ሰበእ 35. Fātir - ሱረቱ ፋጢር 36. Yā-Sīn - ሱረቱ ያሲን 37. As-Sāffāt - ሱረቱ አስ ሷፋት 38. Sād - ሱረቱ ሷድ 39. Az-Zumar - ሱረቱ አዝ ዙመር 40. Ghāfir - ሱረቱ ጋፊር 41. Fussilat - ሱረቱ ፉሲለት 42. Ash-Shūra - ሱረቱ አሽ ሹራ 43. Az-Zukhruf - ሱረቱ አዝ ዙኽሩፍ 44. Ad-Dukhān - ሱረቱ አድ ዱኻን 45. Al-Jāthiyah - ሱረቱ አል ጃሲያህ 46. Al-Ahqāf - ሱረቱ አል አህቃፍ 47. Muhammad - ሱረቱ ሙሀመድ 48. Al-Fat'h - ሱረቱ አል ፈትህ 49. Al-Hujurāt - ሱረቱ አል ሑጅራት 50. Qāf - ሱረቱ ቃፍ 51. Adh-Dhāriyāt - ሱረቱ አዝ ዛሪያት 52. At-Toor - ሱረቱ አጥ ጡር 53. An-Najm - ሱረቱ አን ነጅም 54. Al-Qamar - ሱረቱ አል ቀመር 55. Ar-Rahmān - ሱረቱ አር ረሕማን 56. Al-Wāqi‘ah - ሱረቱ አል ዋቂዓህ 57. Al-Hadīd - ሱረቱ አል ሐዲድ 58. Al-Mujādalah - ሱረቱ አል ሙጃደላ 59. Al-Hashr - ሱረቱ አል ሐሽር 60. Al-Mumtahanah - ሱረቱ አል ሙምተሂና 61. As-Saff - ሱረቱ አስ ሶፍ 62. Al-Jumu‘ah - ሱረቱ አል ጁሙዓህ 63. Al-Munāfiqūn - ሱረቱ አል ሙናፊቁን 64. At-Taghābun - ሱረቱ አት ተጋቡን 65. At-Talāq - ሱረቱ አጥ ጠላቅ 66. At-Tahrīm - ሱረቱ አት ተህሪም 67. Al-Mulk - ሱረቱ አል ሙልክ 68. Al-Qalam - ሱረቱ አል ቀለም 69. Al-Hāqqah - ሱረቱ አል ሓቃህ 70. Al-Ma‘ārij - ሱረቱ አል መዓሪጅ 71. Nūh - ሱረቱ ኑህ 72. Al-Jinn - ሱረቱ አል ጂን 73. Al-Muzzammil - ሱረቱ አል ሙዘሚል 74. Al-Muddaththir - ሱረቱ አል ሙደሲር 75. Al-Qiyāmah - ሱረቱ አል ቂያማህ 76. Al-Insān - ሱረቱ አል ኢንሳን 77. Al-Mursalāt - ሱረቱ አል ሙርሰላት 78. An-Naba’ - ሱረቱ አን ነበእ 79. An-Nāzi‘āt - ሱረቱ አን ናዚዓት 80. ‘Abasa - ሱረቱ ዐበሰ 81. At-Takwīr - ሱረቱ አት ተክዊር 82. Al-Infitār - ሱረቱ አል ኢንፊጣር 83. Al-Mutaffifīn - ሱረቱ አል ሙጠፊፊን 84. Al-Inshiqāq - ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ 85. Al-Burūj - ሱረቱ አል ቡሩጅ 86. At-Tāriq - ሱረቱ አጥ ጣሪቅ 87. Al-A‘lā - ሱረቱ አል አዕላ 88. Al-Ghāshiyah - ሱረቱ አል ጋሺያህ 89. Al-Fajr - ሱረቱ አል ፈጅር 90. Al-Balad - ሱረቱ አል በለድ 91. Ash-Shams - ሱረቱ አሽ ሸምስ 92. Al-Layl - ሱረቱ አል ለይል 93. Ad-Duhā - ሱረቱ አድ ዱሓ 94. Ash-Sharh - ሱረቱ አሽ ሸርህ 95. At-Teen - ሱረቱ አት ቲን 96. Al-‘Alaq - ሱረቱ አል ዐለቅ 97. Al-Qadr - ሱረቱ አል ቀድር 98. Al-Bayyinah - ሱረቱ አል-በይናህ 99. Az-Zalzalah - ሱረቱ አል ዘልዘላህ 100. Al-‘Ādiyāt - ሱረቱ አል ዓዲያት 101. Al-Qāri‘ah - ሱረቱ አል ቃሪዓሕ 102. At-Takāthur - ሱረቱ አት ተካሱር 103. Al-‘Asr - ሱረቱ አል ዓስር 104. Al-Humazah - ሱረቱ አል ሁመዛህ 105. Al-Feel - ሱረቱ አል ፊል 106. Quraysh - ሱረቱ ቁረይሽ 107. Al-Mā‘ūn - ሱረቱ አል ማዑን 108. Al-Kawthar - ሱረቱ አል ከውሰር 109. Al-Kāfirūn - ሱረቱ አል ካፊሩን 110. An-Nasr - ሱረቱ አን ነስር 111. Al-Masad - ሱረቱ አል መሰድ 112. Al-Ikhlās - ሱረቱ አል ኢኽላስ 113. Al-Falaq - ሱረቱ አል ፈለቅ 114. An-Nās - ሱረቱ አን ናስ
መዝጋት