وه‌رگێڕانی ماناكانی قورئانی پیرۆز - وەرگێڕاوی فلیپینی (تگالۆگ) بۆ پوختەی تەفسیری قورئانی پیرۆز * - پێڕستی وه‌رگێڕاوه‌كان


فه‌رموو سوره‌تێك هه‌ڵبژێره‌
1. Al-Fātihah - سورەتی الفاتحة 2. Al-Baqarah - سورەتی البقرة 3. Āl-‘Imrān - سورەتی آل عمران 4. An-Nisā’ - سورەتی النساء 5. Al-Mā’idah - سورەتی المائدة 6. Al-An‘ām - سورەتی الأنعام 7. Al-A‘rāf - سورەتی الأعراف 8. Al-Anfāl - سورەتی الأنفال 9. At-Tawbah - سورەتی التوبة 10. Yūnus - سورەتی یونس 11. Hūd - سورەتی هود 12. Yūsuf - سورەتی یوسف 13. Ar-Ra‘d - سورەتی الرعد 14. Ibrāhīm - سورەتی إبراهیم 15. Al-Hijr - سورەتی الحجر 16. An-Nahl - سورەتی النحل 17. Al-Isrā’ - سورەتی الإسراء 18. Al-Kahf - سورەتی الكهف 19. Maryam - سورەتی مریم 20. Tā-ha - سورەتی طه 21. Al-Anbiyā’ - سورەتی الأنبياء 22. Al-Hajj - سورەتی الحج 23. Al-Mu’minūn - سورەتی المؤمنون 24. An-Noor - سورەتی النور 25. Al-Furqān - سورەتی الفرقان 26. Ash-Shu‘arā’ - سورەتی الشعراء 27. An-Naml - سورەتی النمل 28. Al-Qasas - سورەتی القصص 29. Al-‘Ankabūt - سورەتی العنكبوت 30. Ar-Rūm - سورەتی الروم 31. Luqmān - سورەتی لقمان 32. As-Sajdah - سورەتی السجدة 33. Al-Ahzāb - سورەتی الأحزاب 34. Saba’ - سورەتی سبأ 35. Fātir - سورەتی فاطر 36. Yā-Sīn - سورەتی یس 37. As-Sāffāt - سورەتی الصافات 38. Sād - سورەتی ص 39. Az-Zumar - سورەتی الزمر 40. Ghāfir - سورەتی غافر 41. Fussilat - سورەتی فصلت 42. Ash-Shūra - سورەتی الشوری 43. Az-Zukhruf - سورەتی الزخرف 44. Ad-Dukhān - سورەتی الدخان 45. Al-Jāthiyah - سورەتی الجاثیة 46. Al-Ahqāf - سورەتی الأحقاف 47. Muhammad - سورەتی محمد 48. Al-Fat'h - سورەتی الفتح 49. Al-Hujurāt - سورەتی الحجرات 50. Qāf - سورەتی ق 51. Adh-Dhāriyāt - سورەتی الذاریات 52. At-Toor - سورەتی الطور 53. An-Najm - سورەتی النجم 54. Al-Qamar - سورەتی القمر 55. Ar-Rahmān - سورەتی الرحمن 56. Al-Wāqi‘ah - سورەتی الواقعة 57. Al-Hadīd - سورەتی الحدید 58. Al-Mujādalah - سورەتی المجادلة 59. Al-Hashr - سورەتی الحشر 60. Al-Mumtahanah - سورەتی الممتحنة 61. As-Saff - سورەتی الصف 62. Al-Jumu‘ah - سورەتی الجمعة 63. Al-Munāfiqūn - سورەتی المنافقون 64. At-Taghābun - سورەتی التغابن 65. At-Talāq - سورەتی الطلاق 66. At-Tahrīm - سورەتی التحریم 67. Al-Mulk - سورەتی الملك 68. Al-Qalam - سورەتی القلم 69. Al-Hāqqah - سورەتی الحاقة 70. Al-Ma‘ārij - سورەتی المعارج 71. Nūh - سورەتی نوح 72. Al-Jinn - سورەتی الجن 73. Al-Muzzammil - سورەتی المزمل 74. Al-Muddaththir - سورەتی المدثر 75. Al-Qiyāmah - سورەتی القیامة 76. Al-Insān - سورەتی الإنسان 77. Al-Mursalāt - سورەتی المرسلات 78. An-Naba’ - سورەتی النبأ 79. An-Nāzi‘āt - سورەتی النازعات 80. ‘Abasa - سورەتی عبس 81. At-Takwīr - سورەتی التكویر 82. Al-Infitār - سورەتی الإنفطار 83. Al-Mutaffifīn - سورەتی المطففین 84. Al-Inshiqāq - سورەتی الانشقاق 85. Al-Burūj - سورەتی البروج 86. At-Tāriq - سورەتی الطارق 87. Al-A‘lā - سورەتی الأعلى 88. Al-Ghāshiyah - سورەتی الغاشیة 89. Al-Fajr - سورەتی الفجر 90. Al-Balad - سورەتی البلد 91. Ash-Shams - سورەتی الشمس 92. Al-Layl - سورەتی اللیل 93. Ad-Duhā - سورەتی الضحی 94. Ash-Sharh - سورەتی الشرح 95. At-Teen - سورەتی التین 96. Al-‘Alaq - سورەتی العلق 97. Al-Qadr - سورەتی القدر 98. Al-Bayyinah - سورەتی البینة 99. Az-Zalzalah - سورەتی الزلزلة 100. Al-‘Ādiyāt - سورەتی العادیات 101. Al-Qāri‘ah - سورەتی القارعة 102. At-Takāthur - سورەتی التكاثر 103. Al-‘Asr - سورەتی العصر 104. Al-Humazah - سورەتی الهمزة 105. Al-Feel - سورەتی الفیل 106. Quraysh - سورەتی قریش 107. Al-Mā‘ūn - سورەتی الماعون 108. Al-Kawthar - سورەتی الكوثر 109. Al-Kāfirūn - سورەتی الكافرون 110. An-Nasr - سورەتی النصر 111. Al-Masad - سورەتی المسد 112. Al-Ikhlās - سورەتی الإخلاص 113. Al-Falaq - سورەتی الفلق 114. An-Nās - سورەتی الناس
داخستن