ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាហ្វីលីពីន (តាហ្គាឡុក) * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាហ្ពាសា   អាយ៉ាត់:

‘Abasa

គោល​បំណងនៃជំពូក:
تذكير الكافرين المستغنين عن ربهم ببراهين البعث.
Ang pagpapaalaala sa mga tagatangging sumampalataya, na nagwawalang-pangangailangan sa Panginoon nila, hinggil sa mga patotoo ng pagbubuhay.

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ
Nagpasimangot ang Sugo ni Allāh – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – ng mukha niya at umayaw
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ
dahil sa pagdating ni `Abdullāh bin Ummi Maktūm, na nagpapagabay sa kanya. Ito ay isang bulag. Dumating ito sa Sugo – basbasan siya ni Allāh at batiin ng kapayapaan – habang abala naman siya sa mga pinakamalaki sa mga tagapagtambal dahil sa pag-asa sa kapatnubayan nila.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ
Ano ang magpapaalam sa iyo, O Sugo, na sa gayon ang bulag na ito ay magpapakadalisay mula sa mga pagkakasala niya
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ
o mapangangaralan ng maririnig niya mula sa iyon na mga pangaral para makinabang siya sa mga ito?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ
Tungkol sa nag-akalang nakasasapat sa sarili niya dahil sa taglay niya na yaman para manampalataya pa sa inihatid mo,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ
ikaw ay humaharap sa kanya at lumalapit sa kanya.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَمَا عَلَيۡكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ
May aling bagay na dadapo sa iyo kapag hindi siya nagpakadalisay sa mga pagkakasala niya sa pamamagitan ng pagbabalik-loob kay Allāh?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ
Tungkol naman sa dumating sa iyo na nagpupunyagi sa paghahanap ng kabutihan
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَهُوَ يَخۡشَىٰ
habang siya ay natatakot sa Panginoon niya,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَنتَ عَنۡهُ تَلَهَّىٰ
ikaw ay nagpakaabala palayo sa kanya sa iba sa kanya kabilang sa mga pinakamalaking tao ng mga tagapagtambal.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّآ إِنَّهَا تَذۡكِرَةٞ
Ang usapin ay hindi gayon. Ang mga [talatang] ito ay isang pangaral at isang pagpapaalaala lamang para sa sinumang tatanggap.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ
kaya ang sinumang lumuob na mag-alaala kay Allāh ay mag-aalaala sa Kanya at mapangangaralan ng nasa Qur’ān na ito.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فِي صُحُفٖ مُّكَرَّمَةٖ
Saka ang Qur'ān na ito ay nasa mga pahinang marangal sa ganang mga anghel,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مَّرۡفُوعَةٖ مُّطَهَّرَةِۭ
na inangat sa isang lugar na mataas, na dinalisay na hindi dinadapuan ng isang karumihan ni isang kasalaulaan.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
بِأَيۡدِي سَفَرَةٖ
na ang mga ito ay nasa mga kamay ng mga sugo kabilang sa mga anghel,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كِرَامِۭ بَرَرَةٖ
na mararangal sa ganang Panginoon nila, na mararami sa paggawa ng kabutihan at mga pagtalima.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
قُتِلَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُۥ
Sumpain ang taong tagatangging sumampalataya; anong tindi ng kawalang-pananampalataya nito kay Allāh!
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مِنۡ أَيِّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥ
Mula sa aling bagay lumikha nito si Allāh para magpakamalaki ito sa lupa at tumangging sumampalataya ito sa Kanya?
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مِن نُّطۡفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ
Mula sa likidong kaunti lumikha Siya nito saka nagtakda Siya sa paglikha rito sa isang yugto matapos ng isang yugto.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ
Pagkatapos ay nagpadali Siya para rito – matapos ng mga yugtong ito – ng paglabas mula sa tiyan ng ina nito.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقۡبَرَهُۥ
Pagkatapos, matapos na nagtakda Siya para rito ng haba ng buhay, ay nagbigay-kamatayan Siya rito at gumawa Siya para rito ng isang libingan na mananatili ito roon hanggang sa buhayin ito.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ
Pagkatapos kapag niloob Niya ay bubuhay Siya rito para sa pagtutuos at pagganti.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
كَلَّا لَمَّا يَقۡضِ مَآ أَمَرَهُۥ
Ang usapin ay hindi gaya ng hinahaka-haka ng tagatangging sumampalataya na ito na ito raw ay nagsagawa ng tungkulin na kailangan dito para sa Panginoon nito. Ito ay hindi nagsagawa ng inobliga ni Allāh dito na mga tungkulin.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ
Kaya tumingin ang taong tagatangging sumampalataya kay Allāh sa pagkain nito na kinakain nito kung papaanong natamo nito –
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أَنَّا صَبَبۡنَا ٱلۡمَآءَ صَبّٗا
sapagkat ang pinanggalingan nito ay ang ulan na bumababa mula sa langit nang may kalakasan at kasaganahan,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ثُمَّ شَقَقۡنَا ٱلۡأَرۡضَ شَقّٗا
pagkatapos bumasag Kami sa lupa kaya nabiyak ito para sa halaman,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا
saka nagpatubo Kami rito ng mga butil mula sa trigo, mais, at iba sa mga ito,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا
nagpatubo Kami rito ng ubas at halamang sariwa upang maging kumpay para sa mga hayop ninyo,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا
nagpatubo Kami rito ng oliba at datiles,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا
nagpatubo Kami rito ng mga patanimang marami ang mga puno.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا
nagpatubo Kami rito ng prutas at nagpatubo Kami rito ng kinakain ng mga hayop ninyo,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ
para sa pakikinabang ninyo at pakikinabang ng mga hayop ninyo.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ
Ngunit kapag dumating ang sigaw na sukdulan na dadagundong sa mga tainga, ang ikalawang pag-ihip [sa tambuli],
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
يَوۡمَ يَفِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أَخِيهِ
sa Araw na pupuslit ang tao mula sa kapatid niya,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ
at tatakas siya mula sa ina niya at ama niya,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ
at tatakas siya mula sa asawa niya at mga anak niya.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ
Ukol sa bawat isa kabilang sa kanila ay isang mag-aabala sa kanya palayo sa iba pa dahil sa tindi ng mga dalamhati sa Araw na iyon.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ
Ang mga mukha ng mga maligaya sa Araw na iyon ay tumatanglaw,
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ
na tumatawa na natutuwa dahil sa inihanda ni Allāh para sa kanila na awa Niya.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
وَوُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٞ
Ang mga mukha ng mga malumbay sa Araw na iyon ay may alabok sa mga ito.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• عتاب الله نبيَّه في شأن عبد الله بن أم مكتوم دل على أن القرآن من عند الله.
Ang pagpula ni Allāh sa Propeta Niya hinggil sa pumapatungkol kay `Abdullāh bin Ummi Maktūm ay nagpatunay na ang Qur'ān ay mula sa ganang kay Allāh.

• الاهتمام بطالب العلم والمُسْتَرْشِد.
Ang pagpapahalaga sa naghahanap ng kaalaman at nagpapagabay.

• شدة أهوال يوم القيامة حيث لا ينشغل المرء إلا بنفسه، حتى الأنبياء يقولون: نفسي نفسي.
Ang tindi ng mga hilakbot sa Araw ng Pagbangon yayamang hindi maaabala ang tao maliban ng sarili niya, na pati ang mga propeta ay magsasabi: "Sarili ko, sarili ko [ang mahalaga]."

تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ
May tataklob sa mga ito na isang dilim.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ
Ang mga nailarawang iyon sa kalagayang iyon ay ang mga nagsama sa kawalang-pananampalataya at kasamaang-loob.
តាហ្វសៀរជាភាសា​អារ៉ាប់ជាច្រេីន:
ក្នុង​ចំណោម​អត្ថប្រយោជន៍​នៃអាយ៉ាត់ទាំងនេះក្នុងទំព័រនេះ:
• حَشْر المرء مع من يماثله في الخير أو الشرّ.
Ang pagkalap sa tao kasama sa nakatutulad sa kanya sa kabutihan at kasamaan.

• إذا كانت الموءُودة تُسأل فما بالك بالوائد؟ وهذا دليل على عظم الموقف.
Kapag ang batang babaing inilibing nang buhay at tatanungin, paano na ang naglibing ng buhay? Ito ay patunay sa kabigatan ng katayuan.

• مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله.
Ang kalooban ng tao ay tagasunod ng kalooban ni Allāh.

 
ការបកប្រែអត្ថន័យ ជំពូក​: សូរ៉ោះអាហ្ពាសា
សន្ទស្សន៍នៃជំពូក លេខ​ទំព័រ
 
ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាហ្វីលីពីន (តាហ្គាឡុក) - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ

ការអធិប្បាយសង្ខេបអំពីគម្ពីគួរអានជាភាសាហ្វីលីពីន (តាហ្គាឡុក) ត្រូវបានចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌល តាហ្វសៀរនៃការសិក្សាគម្ពីគួរអាន

បិទ