ការបកប្រែអត្ថន័យគួរអាន - الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - សន្ទស្សន៍នៃការបកប្រែ


សូម​ជ្រើសរើសជំពូក
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ 10. សូរ៉ោះយូនូស 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ 20. សូរ៉ោះតហា 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ 28. សូរ៉ោះអាល់កសស 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត 38. សូរ៉ោះសទ 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត 50. សូរ៉ោះកហ្វ 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ 62. សូរ៉ោះជូមូអះ 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច 71. សូរ៉ោះនួហ 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស
បិទ