Qurani Kərimin mənaca tərcüməsi - "Qurani Kərimin müxtəsər tərfsiri" kitabının Kxmer dilinə tərcüməsi. * - Tərcumənin mündəricatı


Zəhmət olmasa surə seçin
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - əl-Fatihə 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - əl-Bəqərə 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - Ali-İmran 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - ən-Nisa 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - əl-Maidə 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - əl-Ənam 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - əl-Əraf 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - əl-Ənfal 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - ət-Tovbə 10. សូរ៉ោះយូនូស - Yunus 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - Hud 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - Yusuf 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - ər-Rəd 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - İbrahim 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - əl-Hicr 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - ən-Nəhl 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - əl-İsra 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - əl-Kəhf 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - Məryəm 20. សូរ៉ោះតហា - Ta ha 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - əl-Ənbiya 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - əl-Həcc 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - əl-Muminun 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - ən-Nur 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - əl-Furqan 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - əş-Şuəra 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - ən-Nəml 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - əl-Qəsəs 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - əl-Ənkəbut 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - ər-Rum 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - Loğman 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - əs-Səcdə 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - əl-Əhzab 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - Səba 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - Fatir 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - Ya sin 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - əs-Saffat 38. សូរ៉ោះសទ - Sad 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - əz-Zumər 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - Ğafir 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - Fussilət 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - əş-Şura 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - əz-Zuxruf 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - əd-Duxan 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - əl-Casiyə 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - əl-Əhqaf 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - Muhəmməd 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - əl-Fəth 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - əl-Hucurat 50. សូរ៉ោះកហ្វ - Qaf 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - əz-Zariyat 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - ət-Tur 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - ən-Nəcm 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - əl-Qəmər 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - ər-Rəhman 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - əl-Vaqiə 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - əl-Hədid 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - əl-Mucadilə 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - əl-Həşr 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - əl-Mumtəhənə 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - əs-Saff 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - əl-Cumuə 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - əl-Munafiqun 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - ət-Təğabun 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - ət-Talaq 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - ət-Təhrim 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - əl-Mulk 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - əl-Qələm 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - əl-Haqqə 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - əl-Məaric 71. សូរ៉ោះនួហ - Nuh 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - əl-Cinn 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - əl-Muzzəmmil 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - əl-Muddəssir 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - əl-Qiyamə 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - əl-İnsan 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - əl-Mursəlat 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - ən-Nəbə 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - ən-Naziat 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - Əbəsə 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - ət-Təkvir 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - əl-İnfitar 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - əl-Mutaffifin 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - əl-İnşiqaq 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - əl-Buruc 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - ət-Tariq 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - əl-Əla 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - əl-Ğaşiyə 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - əl-Fəcr 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - əl-Bələd 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - əş-Şəms 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - əl-Leyl 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - əd-Duha 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - əş-Şərh 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - ət-Tin 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - əl-Ələq 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - əl-Qədr 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - əl-Beyyinə 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - əz-Zəlzələ 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - əl-Adiyat 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - əl-Qariə 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - ət-Təkasur 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - əl-Əsr 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - əl-Huməzə 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - əl-Fil 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - Qureyş 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - əl-Maun 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - əl-Kovsər 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - əl-Kafirun 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - ən-Nəsr 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - əl-Məsəd 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - əl-İxlas 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - əl-Fələq 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - ən-Nas
Bağlamaq