Bản dịch ý nghĩa nội dung Qur'an - Bản dịch tiếng Khơ-me phân tích sơ lược Kinh Qur’an * - Mục lục các bản dịch


Mời chọn chương Kinh
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - Chương Al-Fatihah 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - Chương Al-Baqarah 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - Chương Ali 'Imran 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - Chương Al-Nisa' 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - Chương Al-Ma-idah 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - Chương Al-An-'am 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - Chương Al-'Araf 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - Chương Al-Anfal 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - Chương Al-Tawbah 10. សូរ៉ោះយូនូស - Chương Yunus 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - Chương Hud 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - Chương Yusuf 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - Chương Al-R'ad 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - Chương Ibrahim 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - Chương Al-Hijr 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - Chương Al-Nahl 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - Chương Al-Isra' 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - Chương Al-Kahf 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - Chương Mar-yam 20. សូរ៉ោះតហា - Chương Taha 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - Chương Al-Ambiya' 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - Chương Al-Hajj 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - Chương Al-Muminun 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - Chương Al-Nur 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - Chương Al-Furqan 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - Chương Al-Shu-'ara' 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - Chương Al-Naml 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - Chương Al-Qasas 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - Chương Al-'Ankabut 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - Chương Al-Rum 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - Chương Luqman 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - Chương Al-Sajadah 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - Chương Al-Ahzab 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - Chương Saba' 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - Chương Fatir 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - Chương Yasin 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - Chương Saffat 38. សូរ៉ោះសទ - Chương Sad 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - Chương Al-Zumar 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - Chương Ghafir 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - Chương Fussilat 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - Chương Al-Shura 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - Chương Al-Zukhruf 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - Chương Al-Dukhan 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - Chương Al-Jathiyah 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - Chương Al-Ahqaf 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - Chương Muhammad 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - Chương Al-Fat-h 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - Chương Al-Hujurat 50. សូរ៉ោះកហ្វ - Chương Qaf 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - Chương Al-Zariyat 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - Chương Al-Tur 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - Chương Al-Najm 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - Chương Al-Qamar 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - Chương Al-Rahman 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - Chương Al-Waqi-'ah 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - Chương Al-Hadid 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - Chương Al-Mujadalah 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - Chương Al-Hashr 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - Chương Al-Mumtahinah 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - Chương Al-Saf 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - Chương Al-Jumu-'ah 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - Chương Al-Munafiqun 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - Chương Al-Taghabun 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - Chương Al-Talaq 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - Chương Al-Tahrim 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - Chương Al-Mulk 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - Chương Al-Qalam 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - Chương Al-Haqah 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - Chương Al-Ma-'arij 71. សូរ៉ោះនួហ - Chương Nuh 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - Chương Al-Jinn 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - Chương Al-Muzzammil 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - Chương Al-Muddaththir 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - Chương Al-Qiyamah 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - Chương Al-Insan 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - Chương Al-Mursalat 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - Chương Al-Naba' 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - Chương Al-Nazi-'at 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - Chương 'Abasa 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - Chương Al-Takwir 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - Chương Al-Infitar 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - Chương Al-Mutaffifin 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - Chương Al-Inshiqaq 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - Chương Al-Buruj 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - Chương Al-Tariq 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - Chương Al-'Ala 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - Chương Al-Ghashiyah 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - Chương Al-Fajr 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - Chương Al-Balad 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - Chương Al-Shams 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - Chương Al-Lail 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - Chương Al-Dhuha 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - Chương Al-Sharh 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - Chương Al-Tin 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - Chương Al-'Alaq 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - Chương Al-Qadar 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - Chương Al-Baiyinah 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - Chương Al-Zalzalah 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - Chương Al-'Adiyat 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - Chương Al-Qari-'ah 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - Chương Al-Takathur 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - Chương Al-'Asr 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - Chương Al-Humazah 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - Chương Al-Fil 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - Chương Quraish 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - Chương Al-Ma-'un 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - Chương Al-Kawthar 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - Chương Al-Kafirun 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - Chương Al-Nasr 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - Chương Al-Masad 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - Chương Al-Ikhlas 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - Chương Al-Falaq 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - Chương Al-Nas
Đóng lại