แปล​ความหมาย​อัลกุรอาน​ - แปลคำอธิบายโดยย่อของอัลกุรอานด้วยภาษาเขมร * - สารบัญ​คำแปล


กรุณา​เลือกสูเราะฮ์
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - Al-Fātihah 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - Al-Baqarah 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - Āl-‘Imrān 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - An-Nisā’ 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - Al-Mā’idah 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - Al-An‘ām 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - Al-A‘rāf 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - Al-Anfāl 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - At-Tawbah 10. សូរ៉ោះយូនូស - Yūnus 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - Hūd 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - Yūsuf 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - Ar-Ra‘d 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - Ibrāhīm 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - Al-Hijr 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - An-Nahl 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - Al-Isrā’ 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - Al-Kahf 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - Maryam 20. សូរ៉ោះតហា - Tā-ha 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - Al-Anbiyā’ 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - Al-Hajj 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - Al-Mu’minūn 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - An-Noor 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - Al-Furqān 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - Ash-Shu‘arā’ 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - An-Naml 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - Al-Qasas 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - Al-‘Ankabūt 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - Ar-Rūm 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - Luqmān 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - As-Sajdah 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - Al-Ahzāb 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - Saba’ 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - Fātir 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - Yā-Sīn 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - As-Sāffāt 38. សូរ៉ោះសទ - Sād 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - Az-Zumar 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - Ghāfir 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - Fussilat 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - Ash-Shūra 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - Az-Zukhruf 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - Ad-Dukhān 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - Al-Jāthiyah 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - Al-Ahqāf 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - Muhammad 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - Al-Fat'h 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - Al-Hujurāt 50. សូរ៉ោះកហ្វ - Qāf 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - Adh-Dhāriyāt 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - At-Toor 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - An-Najm 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - Al-Qamar 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - Ar-Rahmān 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - Al-Wāqi‘ah 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - Al-Hadīd 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - Al-Mujādalah 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - Al-Hashr 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - Al-Mumtahanah 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - As-Saff 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - Al-Jumu‘ah 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - Al-Munāfiqūn 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - At-Taghābun 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - At-Talāq 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - At-Tahrīm 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - Al-Mulk 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - Al-Qalam 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - Al-Hāqqah 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - Al-Ma‘ārij 71. សូរ៉ោះនួហ - Nūh 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - Al-Jinn 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - Al-Muzzammil 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - Al-Muddaththir 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - Al-Qiyāmah 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - Al-Insān 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - Al-Mursalāt 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - An-Naba’ 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - An-Nāzi‘āt 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - ‘Abasa 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - At-Takwīr 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - Al-Infitār 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - Al-Mutaffifīn 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - Al-Inshiqāq 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - Al-Burūj 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - At-Tāriq 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - Al-A‘lā 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - Al-Ghāshiyah 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - Al-Fajr 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - Al-Balad 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - Ash-Shams 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - Al-Layl 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - Ad-Duhā 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - Ash-Sharh 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - At-Teen 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - Al-‘Alaq 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - Al-Qadr 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - Al-Bayyinah 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - Az-Zalzalah 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - Al-‘Ādiyāt 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - Al-Qāri‘ah 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - At-Takāthur 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - Al-‘Asr 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - Al-Humazah 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - Al-Feel 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - Quraysh 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - Al-Mā‘ūn 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - Al-Kawthar 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - Al-Kāfirūn 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - An-Nasr 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - Al-Masad 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - Al-Ikhlās 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - Al-Falaq 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - An-Nās
ปิด