قۇرئان كەرىم مەنىلىرىنىڭ تەرجىمىسى - الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - تەرجىمىلەر مۇندەرىجىسى


سۈرىنى تاللاڭ
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - سۈرە پاتىھە 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - سۈرە بەقەرە 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - سۈرە ئال ئىمران 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - سۈرە نىسا 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - سۈرە مائىدە 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - سۈرە ئەنئام 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - سۈرە ئەئراپ 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - سۈرە ئەنپال 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - سۈرە تەۋبە 10. សូរ៉ោះយូនូស - سۈرە يۇنۇس 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - سۈرە ھۇد 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - سۈرە يۈسۈپ 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - سۈرە رەئد 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - سۈرە ئىبراھىم 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - سۈرە ھىجر 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - سۈرە نەھل 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - سۈرە ئىسرا 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - سۈرە كەھپ 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - سۈرە مەريەم 20. សូរ៉ោះតហា - سۈرە تاھا 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - سۈرە ئەنبىيا 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - سۈرە ھەج 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - سۈرە مۆمىنۇن 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - سۈرە نۇر 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - سۈرە پۇرقان 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - سۈرە شۇئەرا 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - سۈرە نەمل 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - سۈرە قەسەس 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - سۈرە ئەنكەبۇت 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - سۈرە رۇم 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - سۈرە لوقمان 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - سۈرە سەجدە 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - سۈرە ئەھزاب 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - سۈرە سەبەئ 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - سۈرە پاتىر 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - سۈرە ياسىن 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - سۈرە ساپپات 38. សូរ៉ោះសទ - سۈرە ساد 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - سۈرە زۇمەر 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - سۈرە غاپىر 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - سۈرە پۇسسىلەت 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - سۈرە شۇرا 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - سۈرە زۇخرۇپ 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - سۈرە دۇخان 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - سۈرە جاسىيە 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - سۈرە ئەھقاپ 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - سۈرە مۇھەممەد 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - سۈرە پەتىھ 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - سۈرە ھۇجۇرات 50. សូរ៉ោះកហ្វ - سۈرە قاپ 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - سۈرە زارىيات 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - سۈرە تۇر 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - سۈرە نەجم 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - سۈرە قەمەر 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - سۈرە رەھمان 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - سۈرە ۋاقىئە 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - سۈرە ھەدىد 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - سۈرە مۇجادەلە 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - سۈرە ھەشر 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - سۈرە مۇمتەھىنە 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - سۈرە سەپ 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - سۈرە جۇمۇئە 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - سۈرە مۇناپىقۇن 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - سۈرە تەغابۇن 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - سۈرە تەلاق 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - سۈرە تەھرىم 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - سۈرە مۈلك 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - سۈرە قەلەم 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - سۈرە ھاققە 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - سۈرە مائارىج 71. សូរ៉ោះនួហ - سۈرە نۇھ 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - سۈرە جىن 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - سۈرە مۇزەممىل 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - سۈرە مۇدەسسىر 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - سۈرە قىيامەت 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - سۈرە ئىنسان 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - سۈرە مۇرسەلات 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - سۈرە نەبەئ 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - سۈرە نازىئات 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - سۈرە ئەبەسە 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - سۈرە تەكۋىر 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - سۈرە ئىنپىتار 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - سۈرە مۇتەپپىپىن 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - سۈرە ئىنشىقاق 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - سۈرە بۇرۇج 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - سۈرە تارىق 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - سۈرە ئەئلا 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - سۈرە غاشىيە 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - سۈرە پەجر 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - سۈرە بەلەد 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - سۈرە شەمس 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - سۈرە لەيل 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - سۈرە زۇھا 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - سۈرە شەرھ 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - سۈرە تىن 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - سۈرە ئەلەق 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - سۈرە قەدر 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - سۈرە بەييىنە 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - سۈرە زەلزەلە 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - سۈرە ئادىيات 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - سۈرە قارىئە 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - سۈرە تەكاسۇر 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - سۈرە ئەسر 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - سۈرە ھۈمەزە 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - سۈرە پىل 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - سۈرە قۇرەيش 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - سۈرە مائۇن 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - سۈرە كەۋسەر 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - سۈرە كاپىرۇن 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - سۈرە نەسر 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - سۈرە مەسەد 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - سۈرە ئىخلاس 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - سۈرە پەلەق 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - سۈرە ناس
تاقاش