पवित्र कुरअानको अर्थको अनुवाद - पवित्र कुर्आनको संक्षिप्त व्याख्याको खमेर भाषामा अनुवाद । * - अनुवादहरूको सूची


कृपया अध्यायलार्इ चयन गर
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - सूरतुल् फातिहा 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - सूरतुल् बकरः 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - सूरतु अाले इम्रान 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - सूरतुन्निसा 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - सूरतुल् माइदः 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - सूरतुल् अनअाम 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - सूरतुल् अअराफ 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - सूरतुल् अन्फाल 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - सूरतुत्ताैबः 10. សូរ៉ោះយូនូស - सूरतु यूनुस 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - सूरतु हूद 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - सूरतु यूसुफ 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - सूरतुर्रअद 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - सूरतु इब्राहीम 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - सूरतुल् हिज्र 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - सूरतुन्नहल 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - सूरतुल् इस्रा 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - सूरतुल् कहफ 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - सूरतु मरयम 20. សូរ៉ោះតហា - सूरतु ताहा 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - सूरतुल् अंबिया 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - सूरतुल् हज्ज 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - सूरतुल् मुमिनून 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - सूरतुन्नूर 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - सूरतुल् फुर्कान 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - सूरतुश्शुअरा 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - सूरतुन्नमल 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - सूरतुल् कसस 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - सूरतुल् अन्कबूत 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - सूरतुर्रूम 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - सूरतु लुकमान 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - सूरतस्सजिदः 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - सूरतुल् अहजाब 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - सूरत सबा 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - सूरतु फातिर 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - सूरतु यासीन 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - सूरतुस्साफ्फात 38. សូរ៉ោះសទ - सूरतु साद 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - सूरतुज्जुमर 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - सूरतु गाफिर 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - सूरतु फुस्सिलत 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - सूरतुश्शूरा 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - सूरतुज्जुखरूफ 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - सूरतुद्दुखान 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - सूरतुल् जासिया 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - सूरतुल् अहकाफ 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - सूरतु मुहम्मद 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - सूरतुल् फतह 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - सूरतुल् हुजुरात 50. សូរ៉ោះកហ្វ - सूरतु काफ 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - सूरतुज्जारियात 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - सूरतुत्तूर 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - सूरतुन्नज्म 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - सूरतुल् कमर 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - सूरतुर्रहमान 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - सूरतुल् वाकियह 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - सूरतुल् हदीद 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - सूरतुल् मुजादिलह 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - सूरतुल् हश्र 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - सूरतुल् मुमतहिना 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - सूरतुस्सफ्फ 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - सूरतुल् जुमुअः 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - सूरतुल् मुनाफिकून 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - सूरतुत्तगाबुन 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - सूरतुत्तलाक 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - सूरतुत्तहरीम 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - सूरतुल् मुल्क 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - सूरतुल् कलम 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - सूरतुल् हाक्कः 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - सूरतुल् मअारिज 71. សូរ៉ោះនួហ - सूरतु नूह 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - सूरतुल् जिन्न 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - सूरतुल् मुज्जम्मिल 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - सूरतुल् मुद्दस्सिर 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - सूरतुल् कियामः 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - सूरतुल् इन्सान 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - सूरतुल् मुर्सलात 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - सूरतुन्नबा 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - सूरतुन्नाजिअात 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - सूरतु अबस 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - सूरतुत्तक्वीर 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - सूरतुल् इन्फितार 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - सूरतुल् मुतफ्फिफीन 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - सूरतुल् इन्शिकाक 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - सूरतुल् बुरूज 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - सूरतुत्तारिक 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - सूरतुल् अअ्ला 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - सूरतुल् गाशियः 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - सूरतुल् पज्र 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - सूरतुल् बलद 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - सूरतुश्शम्स 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - सूरतुल्लैल 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - सूरतुज्जुहा 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - सूरतुश्शरह 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - सूरतुत्तीन 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - सूरतुल् अलक 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - सूरतुल् कद्र 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - सूरतुल् बैयिनः 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - सूरतुज्जलजलः 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - सूरतुल् अादियात 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - सूरतुल् कारिअः 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - सूरतुत्तकासुर 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - सूरतुल् अस्र 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - सूरतुल् हुमुजः 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - सूरतुल् फील 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - सूरतु कुरैश 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - सूरतुल् माऊन 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - सूरतुल् काैसर 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - सूरतुल् काफिरून 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - सूरतुन्नस्र 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - सूरतुल् मसद 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - सूरतुल् इख्लास 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - सूरतुल् फलक 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - सूरतुन्नास
बन्द गर्नुस्