وه‌رگێڕانی ماناكانی قورئانی پیرۆز - وەرگێڕاوی خمیری بۆ پوختەى تەفسیری قورئانی پیرۆز. * - پێڕستی وه‌رگێڕاوه‌كان


فه‌رموو سوره‌تێك هه‌ڵبژێره‌
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - سورەتی الفاتحة 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - سورەتی البقرة 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - سورەتی آل عمران 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - سورەتی النساء 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - سورەتی المائدة 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - سورەتی الأنعام 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - سورەتی الأعراف 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - سورەتی الأنفال 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - سورەتی التوبة 10. សូរ៉ោះយូនូស - سورەتی یونس 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - سورەتی هود 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - سورەتی یوسف 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - سورەتی الرعد 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - سورەتی إبراهیم 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - سورەتی الحجر 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - سورەتی النحل 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - سورەتی الإسراء 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - سورەتی الكهف 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - سورەتی مریم 20. សូរ៉ោះតហា - سورەتی طه 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - سورەتی الأنبياء 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - سورەتی الحج 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - سورەتی المؤمنون 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - سورەتی النور 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - سورەتی الفرقان 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - سورەتی الشعراء 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - سورەتی النمل 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - سورەتی القصص 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - سورەتی العنكبوت 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - سورەتی الروم 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - سورەتی لقمان 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - سورەتی السجدة 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - سورەتی الأحزاب 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - سورەتی سبأ 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - سورەتی فاطر 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - سورەتی یس 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - سورەتی الصافات 38. សូរ៉ោះសទ - سورەتی ص 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - سورەتی الزمر 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - سورەتی غافر 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - سورەتی فصلت 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - سورەتی الشوری 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - سورەتی الزخرف 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - سورەتی الدخان 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - سورەتی الجاثیة 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - سورەتی الأحقاف 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - سورەتی محمد 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - سورەتی الفتح 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - سورەتی الحجرات 50. សូរ៉ោះកហ្វ - سورەتی ق 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - سورەتی الذاریات 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - سورەتی الطور 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - سورەتی النجم 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - سورەتی القمر 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - سورەتی الرحمن 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - سورەتی الواقعة 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - سورەتی الحدید 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - سورەتی المجادلة 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - سورەتی الحشر 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - سورەتی الممتحنة 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - سورەتی الصف 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - سورەتی الجمعة 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - سورەتی المنافقون 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - سورەتی التغابن 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - سورەتی الطلاق 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - سورەتی التحریم 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - سورەتی الملك 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - سورەتی القلم 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - سورەتی الحاقة 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - سورەتی المعارج 71. សូរ៉ោះនួហ - سورەتی نوح 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - سورەتی الجن 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - سورەتی المزمل 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - سورەتی المدثر 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - سورەتی القیامة 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - سورەتی الإنسان 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - سورەتی المرسلات 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - سورەتی النبأ 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - سورەتی النازعات 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - سورەتی عبس 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - سورەتی التكویر 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - سورەتی الإنفطار 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - سورەتی المطففین 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - سورەتی الانشقاق 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - سورەتی البروج 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - سورەتی الطارق 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - سورەتی الأعلى 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - سورەتی الغاشیة 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - سورەتی الفجر 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - سورەتی البلد 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - سورەتی الشمس 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - سورەتی اللیل 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - سورەتی الضحی 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - سورەتی الشرح 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - سورەتی التین 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - سورەتی العلق 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - سورەتی القدر 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - سورەتی البینة 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - سورەتی الزلزلة 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - سورەتی العادیات 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - سورەتی القارعة 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - سورەتی التكاثر 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - سورەتی العصر 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - سورەتی الهمزة 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - سورەتی الفیل 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - سورەتی قریش 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - سورەتی الماعون 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - سورەتی الكوثر 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - سورەتی الكافرون 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - سورەتی النصر 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - سورەتی المسد 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - سورەتی الإخلاص 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - سورەتی الفلق 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - سورەتی الناس
داخستن