పవిత్ర ఖురాన్ యొక్క భావార్థాల అనువాదం - الترجمة الخميرية للمختصر في تفسير القرآن الكريم * - అనువాదాల విషయసూచిక


దయచేసి సూరహ్ ను ఎంచుకోండి
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - సూరహ్ అల్-ఫాతిహా 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - సూరహ్ అల్-బఖరహ్ 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - సూరహ్ ఆలె ఇమ్రాన్ 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - సూరహ్ అన్-నిసా 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - సూరహ్ అల్-మాఇదహ్ 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - సూరహ్ అల్-అన్ఆమ్ 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - సూరహ్ అల్-అరాఫ్ 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - సూరహ్ అల్-అన్ఫాల్ 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - సూరహ్ అత్-తౌబహ్ 10. សូរ៉ោះយូនូស - సూరహ్ యూనుస్ 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - సూరహ్ హూద్ 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - సూరహ్ యూసుఫ్ 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - సూరహ్ అర్-రఅద్ 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - సూరహ్ ఇబ్రాహీమ్ 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - సూరహ్ అల్-హిజ్ర్ 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - సూరహ్ అన్-నహల్ 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - సూరహ్ అల్-ఇస్రా 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - సూరహ్ అల-కహఫ్ 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - సూరహ్ మర్యమ్ 20. សូរ៉ោះតហា - సూరహ్ తహా 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - సూరహ్ అల్-అంబియా 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - సూరహ్ అల్-హజ్ 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - సూరహ్ అల్-ము్మిన్ 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - సూరహ్ అన్-నూర్ 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - సూరహ్ అల్-ఫుర్ఖాన్ 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - సూరహ్ అష్-షుఅరా 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - సూరహ్ అన్-నమల్ 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - సూరహ్ అల్-ఖసస్ 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - సూరహ్ అల్-అంకబూత్ 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - సూరహ్ అర్-రోమ్ 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - సూరహ్ లుఖ్మాన్ 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - సూరహ్ అస్-సజ్దహ్ 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - సూరహ్ అల్-అహ్'జాబ్ 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - సూరహ్ సబా 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - సూరహ్ ఫాతిర్ 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - సూరహ్ యా-సీన్ 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - సూరహ్ అస్-సాఫ్ఫాత్ 38. សូរ៉ោះសទ - సూరహ్ సాద్ 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - సూరహ్ అజ్-జుమర్ 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - సూరహ్ గాఫిర్ 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - సూరహ్ ఫుశ్శిలత్ 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - సూరహ్ అష్-షురా 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - సూరహ్ అజ్-జుఖ్రుఫ్ 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - సూరహ్ అద్-దుఖ్ఖాన్ 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - సూరహ్ అల్-జాథియహ్ 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - సూరహ్ అల్-అహ్ఖాఫ్ 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - సూరహ్ ముహమ్మద్ 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - సూరహ్ అల్ ఫతహ్ 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - సూరహ్ అల్ హుజురాత్ 50. សូរ៉ោះកហ្វ - సూరహ్ ఖాఫ్ 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - సూరహ్ద్ అ-దారియాత్ 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - సూరహ్ అత్-తూర్ 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - సూరహ్ అ-నజ్మ్ 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - సూరహ్ అల్ ఖమర్ 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - సూరహ్ అర్-రహ్మాన్ 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - సూరహ్ అల్-వాఖియహ్ 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - సూరహ్ అల్-హదీద్ 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - సూరహ్ అల్-ముజాదిలహ్ 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - సూరహ్ అల్-హష్ర్ 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - సూరహ్ అల్-ముమ్తహనహ్ 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - సూరహ్ అస్-సఫ్ 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - సూరహ్ అల్-జుమఅహ్ 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - సూరహ్ అల్-మునాఫిఖూన్ 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - సూరహ్ అత్-తగాబున్ 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - సూరహ్ అత్-తలాఖ్ 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - సూరహ్ అత్-తహ్రీమ్ 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - సూరహ్ అల్-ముల్క్ 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - సూరహ్ అల్-ఖలమ్ 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - సూరహ్ అల్-హాఖ్ఖహ్ 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - సూరహ్ అల్-మఆరిజ్ 71. សូរ៉ោះនួហ - సూరహ్ నూహ్ 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - సూరహ్ అల్-జిన్ 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - సూరహ్ అల్-ముజ్జమ్మిల్ 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - సూరహ్ అల్-ముదథ్థిర్ 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - సూరహ్ అల్-ఖియామహ్ 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - సూరహ్ అల్-ఇన్సాన్ 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - సూరహ్ అల్-ముర్సలాత్ 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - సూరహ్ అన్-నబఅ 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - సూరహ్ అన్-నాజిఆత్ 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - సూరహ్ అబస 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - సూరహ్ అత్-తక్వీర్ 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - సూరహ్ అల్-ఇంఫితార్ 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - సూరహ్ అల్-ముతఫ్ఫిఫీన్ 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - సూరహ్ అల్-ఇంషిఖాఖ్ 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - సూరహ్ అల్-బురూజ్ 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - సూరహ్ అత్-తారిఖ్ 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - సూరహ్ అల్ ఆలా 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - సూరహ్ అల్-గాషియహ్ 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - సూరహ్ అల్-ఫజ్ర్ 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - సూరహ్ అల్-బలద్ 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - సూరహ్ అష్-షమ్స్ 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - సూరహ్ అల్-లైల్ 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - సూరహ్ అద్-దుహా 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - సూరహ్ అష్-షర్హ్ 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - సూరహ్ అత్-తీన్ 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - సూరహ్ అల్-అలఖ్ 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - సూరహ్ అల్-ఖద్ర్ 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - సూరహ్ అల్-బయ్యినహ్ 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - సూరహ్ అజ్-జల్'జలహ్ 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - సూరహ్ అల్-ఆదియాత్ 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - సూరహ్ అల్-ఖారిఅహ్ 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - సూరహ్ అత్-తకాథుర్ 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - సూరహ్ అల్-అస్ర్ 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - సూరహ్ అల్-హుమజహ్ 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - సూరహ్ అల్-ఫీల్ 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - సూరహ్ ఖురైష్ 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - సూరహ్ అల్-మాఊన్ 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - సూరహ్ అల్-కౌథర్ 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - సూరహ్ అల్-కాఫిరూన్ 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - సూరహ్ అన్-నస్ర్ 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - సూరహ్ అల్-మసద్ 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - సూరహ్ అల్-ఇఖ్లాస్ 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - సూరహ్ అల్-ఫలఖ్ 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - సూరహ్ అన్-నాస్
మూసివేయటం