ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‌ಆನ್ ಅರ್ಥಾನುವಾದ - ಅಲ್-ಮುಖ್ತಸರ್ ಫಿ ತಫ್ಸೀರಿಲ್ ಕುರ್‌ಆನಿಲ್ ಕರೀಮ್ - ಖಮರ್ ಅನುವಾದ * - ಅನುವಾದಗಳ ವಿಷಯಸೂಚಿ


ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាទីហះ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫಾತಿಹ 2. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಕರ 3. សូរ៉ោះអាលីអុិមរ៉ន - ಸೂರ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 4. សូរ៉ោះអាន់នីសាក - ಸೂರ ಅನ್ನಿಸಾಅ್ 5. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអ៊ីដះ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಇದ 6. សូរ៉ោះអាល់អាន់អាម - ಸೂರ ಅಲ್- ಅನ್ ಆಮ್ 7. សូរ៉ោះអាល់អាក់រ៉ហ្វ - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಅ್ ರಾಫ್ 8. សូរ៉ោះអាល់អាន់ហ្វាល - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ ಫಾಲ್ 9. សូរ៉ោះអាត់តាវហ្ពះ - ಸೂರ ಅತ್ತೌಬ 10. សូរ៉ោះយូនូស - ಸೂರ ಯೂನುಸ್ 11. សូរ៉ោះហ៊ូទ - ಸೂರ ಹೂದ್ 12. សូរ៉ោះយូសុហ្វ - ಸೂರ ಯೂಸುಫ್ 13. សូរ៉ោះអើររ៉ក់ទ៍ - ಸೂರ ಅರ್‍ರಅ್ ದ್ 14. សូរ៉ោះអ៊ីព្រហ៊ីម - ಸೂರ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ 15. សូរ៉ោះអាល់ហុិជរ៍ - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಿಜ್ರ್ 16. សូរ៉ោះអាន់ណះល៍ - ಸೂರ ಅನ್ನಹ್ಲ್ 17. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីសរ៉ក - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಸ್ರಾಅ್ 18. សូរ៉ោះអាល់កះហ្វុី - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಹ್ಫ್ 19. សូរ៉ោះម៉ារយុាំ - ಸೂರ ಮರ್ಯಮ್ 20. សូរ៉ោះតហា - ಸೂರ ತ್ವಾಹಾ 21. សូរ៉ោះអាល់អាំពីយ៉ាក - ಸೂರ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ 22. សូរ៉ោះអាល់ហាជ្ជ - ಸೂರ ಅಲ್- ಹಜ್ಜ್ 23. សូរ៉ោះអល់មុមីនូន - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಅ್ ಮಿನೂನ್ 24. សូរ៉ោះអាន់នូរ - ಸೂರ ಅನ್ನೂರ್ 25. សូរ៉ោះអាល់ហ្វូរកន - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫುರ್ಕಾನ್ 26. សូរ៉ោះអាស្ហស្ហ៊ូអារ៉ក - ಸೂರ ಅಶ್ಶುಅರಾಅ್ 27. សូរ៉ោះអាន់ណាំល៍ - ಸೂರ ಅನ್ನಮ್ಲ್ 28. សូរ៉ោះអាល់កសស - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕ್ವಸಸ್ 29. សូរ៉ោះអាល់អាំងកាពូត - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅನ್ಕಬೂತ್ 30. សូរ៉ោះអើររ៉ូម - ಸೂರ ಅರ್‍ರೂಮ್ 31. សូរ៉ោះលុកម៉ាន - ಸೂರ ಲುಕ್ಮಾನ್ 32. សូរ៉ោះអាស់សាជដះ - ಸೂರ ಅಸ್ಸಜ್ದ 33. សូរ៉ោះអាល់អះហ្សាប - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಹ್ ಝಾಬ್ 34. សូរ៉ោះសាហ្ពាក - ಸೂರ ಸಬಅ್ 35. សូរ៉ោះហ្វាតៀរ - ಸೂರ ಫಾತ್ವಿರ್ 36. សូរ៉ោះយ៉ាស៊ីន - ಸೂರ ಯಾಸೀನ್ 37. សូរ៉ោះអាស់សហ្វហ្វាត - ಸೂರ ಅಸ್ಸಾಫ್ಫಾತ್ 38. សូរ៉ោះសទ - ಸೂರ ಸ್ವಾದ್ 39. សូរ៉ោះអាស់ហ្សូមើរ - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಮರ್ 40. សូរ៉ោះហ្គហ្វៀរ - ಸೂರ ಗಾಫಿರ್ 41. សូរ៉ោះហ្វូសស៊ីឡាត់ - ಸೂರ ಫುಸ್ಸಿಲತ್ 42. សូរ៉ោះអាស្ហ់ស្ហ៊ូរ៉ - ಸೂರ ಅಶ್ಶೂರಾ 43. សូរ៉ោះអាហ្សហ្សុខរ៉ហ្វ - ಸೂರ ಅಝ್ಝುಖ್ರುಫ್ 44. សូរ៉ោះអាត់ទូខន - ಸೂರ ಅದ್ದುಖಾನ್ 45. សូរ៉ោះអាល់ហ្ជាស៊ីយ៉ះ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಾಸಿಯ 46. សូរ៉ោះអាល់អះកហ្វ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಹ್ಕಾಫ್ 47. សូរ៉ោះមូហាំម៉ាត់ - ಸೂರ ಮುಹಮ್ಮದ್ 48. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាត់ហ៍ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫತ್ ಹ್ 49. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូជូរ៉ត - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಜುರಾತ್ 50. សូរ៉ោះកហ្វ - ಸೂರ ಕ್ವಾಫ್ 51. សូរ៉ោះអាស់ហ្សារីយ៉ាត - ಸೂರ ಅದ್ದಾರಿಯಾತ್ 52. សូរ៉ោះអាត់តួរ - ಸೂರ ಅತ್ತೂರ್ 53. សូរ៉ោះអាន់ណាច់ម៍ - ಸೂರ ಅನ್ನಜ್ಮ್ 54. សូរ៉ោះអាល់កមើរ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಮರ್ 55. សូរ៉ោះអើររ៉ោះម៉ាន - ಸೂರ ಅರ್‍ರಹ್ಮಾನ್ 56. សូរ៉ោះអាល់វ៉ាគីអះ - ಸೂರ ಅಲ್ -ವಾಕಿಅ 57. សូរ៉ោះអាល់ហាទីត - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹದೀದ್ 58. សូរ៉ោះអាលមូជើទើឡះ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಜಾದಿಲ 59. សូរ៉ោះអាល់ហាស្ហរ៍ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಶ್ರ್ 60. សូរ៉ោះអាល់មុមតាហុីណះ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಮ್ತಹನ 61. សូរ៉ោះអាសសហ្វ - ಸೂರ ಅಸ್ಸಫ್ಫ್ 62. សូរ៉ោះជូមូអះ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜುಮುಅ 63. សូរ៉ោះ​​​អាល់មូណាហ្វុីគូន - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುನಾಫಿಕೂನ್ 64. សូរ៉ោះអាត់តាហ្គពុន - ಸೂರ ಅತ್ತಗಾಬುನ್ 65. សូរ៉ោះអាត់តឡាគ - ಸೂರ ಅತ್ತಲಾಕ್ 66. សូរ៉ោះអាត់តះរីម - ಸೂರ ಅತ್ತಹ್ರೀಮ್ 67. សូរ៉ោះអាល់មុលក៍ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಲ್ಕ್ 68. សូរ៉ោះអាល់កឡាំ - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಲಮ್ 69. សូរ៉ោះអាល់ហាគកោះ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹಾಕ್ಕ 70. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអារិច - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಆರಿಜ್ 71. សូរ៉ោះនួហ - ಸೂರ ನೂಹ್ 72. សូរ៉ោះអាល់ជិន - ಸೂರ ಅಲ್ -ಜಿನ್ನ್ 73. សូរ៉ោះអាល់មូសហ្សាំមិល - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುಝ್ಝಮ್ಮಿಲ್ 74. សូរ៉ោះអាល់មុដដាស់សៀរ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ 75. សូរ៉ោះអាល់គីយ៉ាម៉ះ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕಿಯಾಮ 76. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីនសាន - ಸೂರ ಅಲ್- ಇನ್ಸಾನ್ 77. សូរ៉ោះអាល់មូរសុីឡាត - ಸೂರ ಅಲ್- ಮುರ್ಸಲಾತ್ 78. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្ពាក - ಸೂರ ಅನ್ನಬಅ್ 79. សូរ៉ោះអាន់ណាហ្សុីអាត - ಸೂರ ಅನ್ನಾಝಿಆತ್ 80. សូរ៉ោះអាហ្ពាសា - ಸೂರ ಅಬಸ್ 81. សូរ៉ោះអាត់តឹកវៀរ - ಸೂರ ಅತ್ತಕ್ವೀರ್ 82. សូរ៉ោះអាល់អ៊ីមហ្វុីត័រ - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಫಿತಾರ್ 83. សូរ៉ោះអាល់មូតហ្វហ្វុីហ្វុីន - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮುತಫ್ಫಿಫೀನ್ 84. សូរ៉ោះអាល់អុិនស្ហុីកក - ಸೂರ ಅಲ್-ಇನ್ ಶಿಕಾಕ್ 85. សូរ៉ោះអាល់ពូរូជ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬುರೂಜ್ 86. សូរ៉ោះអាត់តរិក - ಸೂರ ಅತ್ತಾರಿಕ್ 87. សូរ៉ោះអាល់អាក់ឡា - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಅ್ ಲಾ 88. សូរ៉ោះអាល់ហ្គស្ហុីយ៉ះ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಗಾಶಿಯ 89. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាច់រ៍ - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಜ್ರ್ 90. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពាឡាត់ - ಸೂರ ಅಲ್- ಬಲದ್ 91. សូរ៉ោះអាស់ស្ហាំ - ಸೂರ ಅಶ್ಶಮ್ಸ್ 92. សូរ៉ោះអាល់ឡៃល៍ - ಸೂರ ಅಲ್ಲೈಲ್ 93. សូរ៉ោះអាត់ទូហា - ಸೂರ ಅದ್ದುಹಾ 94. អាស្ហស្ហើរហ៍ - ಸೂರ ಅಶ್ಶರ್ಹ್ 95. សូរ៉ោះអាត់ទីន - ಸೂರ ಅತ್ತೀನ್ 96. សូរ៉ោះអាល់អាឡឹក - ಸೂರ ಅಲ್ -ಅಲಕ್ 97. សូរ៉ោះអាល់កដរ៍ - ಸೂರ ಅಲ್- ಕದ್ರ್ 98. សូរ៉ោះអាល់ហ្ពៃយីណះ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಬಯ್ಯಿನ 99. សូរ៉ោះអាល់ហ្សាល់ហ្សាឡះ - ಸೂರ ಅಝ್ಝಲ್ ಝಲ 100. សូរ៉ោះអាល់អាទីយ៉ាត - ಸೂರ ಅಲ್- ಆದಿಯಾತ್ 101. សូរ៉ោះអាល់ករីអះ - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾರಿಅ 102. សូរ៉ោះអាត់តាកាស៊ួរ - ಸೂರ ಅತ್ತಕಾಸುರ್ 103. សូរ៉ោះអាល់អោសរ៍ - ಸೂರ ಅಲ್- ಅಸ್ರ್ 104. សូរ៉ោះអាល់ហ៊ូម៉ាហ្សះ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಹುಮಝ 105. សូរ៉ោះអាល់ហ្វុីល - ಸೂರ ಅಲ್ -ಫೀಲ್ 106. សូរ៉ោះអាល់គូរ៉ស្ហ - ಸೂರ ಕುರೈಶ್ 107. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាអូន - ಸೂರ ಅಲ್ -ಮಾಊನ್ 108. សូរ៉ោះអាល់កាវសើរ - ಸೂರ ಅಲ್ -ಕೌಸರ್ 109. ស៊ូរ៉ោះ អាល់កាហ្វីរូន - ಸೂರ ಅಲ್- ಕಾಫಿರೂನ್ 110. ស៊ូរ៉ោះ អាន់ណើសរ៍ - ಸೂರ ಅನ್ನಸ್ರ್ 111. សូរ៉ោះអាល់ម៉ាសាដ - ಸೂರ ಅಲ್- ಮಸದ್ 112. សូរ៉ោះអាល់អៀខឡោស - ಸೂರ ಅಲ್ -ಇಖ್ಲಾಸ್ 113. សូរ៉ោះអាល់ហ្វាឡឹក - ಸೂರ ಅಲ್- ಫಲಕ್ 114. សូរ៉ោះអាន់ណាស - ಸೂರ ಅನ್ನಾಸ್
ಮುಚ್ಚಿ